دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، شهر فشرده، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری

دانلود پایان نامه

……………۱۴
۱-۵- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۶- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۷- روشهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۸- قلمرو تحقیق (زمانی،مکانی،موضوعی) ……………………………………………………………………….۱۹
۱-۹- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….۲۰
۱-۹-۱-روش کتابخانه ای واسنادی………………………………………………………………………………………..۲۰
۱-۹-۲- روش میدانی………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………..۲۱
۱-۱ ۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………۲۱
۱-۱۱-۱-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………۲۱
۱-۱۱-۲- روش نمونهگیری……………………………………………………………………………………………….۲۲
۱-۱۱-۲-۱- اعتبار وپایایی……………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۱۱-۲-۲- تعیین حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………..۲۴
فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱-۱- کالبد………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۱-۲- شهر ……………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲ – ۱-۳-کالبد شهر………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۲-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک……………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۱- فرم شهر با دوایر متحدالمرکز……………………………………………………………………………….۳۰
۲-۲-۲-فرم قطاعی……………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲-۳- فرم ستاره ای (شعاعی ) ……………………………………………………………………………………۳۳
۲-۲-۴- فرم چند هسته ای……………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲-۵- فرم اقماری……………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۲-۶-فرم خطی (کریدوری) ………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۷- فرم شطرنجی (گسترده ) ………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۲-۸- فرم شبکه محوری باروکی………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۲-۹- فرم مشبک ( توری شکل ) ………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۲-۱۰- فرم متمرکز( درون گرا) ………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۳-پارادایم های جدید توسعه شهری …………………………………………………………………………..۴۱
۲-۳-۱-راهبرد پراکنش شهری ……………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۳-۲- تجربیات پراکنش شهری در کشورهای مختلف……………………………………………………..۴۷
۲-۳-۲-۱- امریکا………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۳-۲-۲- چین…………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۳-۲-۳-کشورهای جهان سوم …………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۳-۲-۴- ایران…………………………………………………………………………………………………………۴۹
۲-۴- راهبرد شهر فشرده……………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۴-۱- اهداف راهبردهای شهر فشرده ………………………………………………………………………….۴۹
۲-۴-۲- سیاستهای اجرایی راهبرد شهر فشرده………………………………………………………………۵۱
۲-۴-۳- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده………………………………………………..۵۲
۲-۴-۳-۱-اسپانیا………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۴-۳-۲-سوئیس………………………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۵- روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری ……………………………………………………۵۳
۲-۶-کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۷- کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۸- شاخص های کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۹- اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………۶۲
۲-۱۰- مدل مفهومی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………۶۵
۲-۱۱- نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی ………………………………………………………………۷۱
۲-۱۲- تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی………………………………………………………۷۳
۲-۱۳- شهر پایدار و شهر پرتراکم………………………………………………………………………………………..۷۶
۲-۱۴- شهر فشرده و کیفیت زندگی …………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۱۵- کیفیت زندگی و توسعه پایدار……………………………………………………………………………………۷۸
خلاصه مباحث فصل دوم…………………………………………………………………………………………………….۸۲
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۱- جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندران ……………………………………………..۸۵
۳-۲- موقعیت سیاسی ،جغرافیایی وریاضی شهر ساری ……………………………………………………………۸۷
۳-۳- وجه تسمیه شهر ساری………………………………………………………………………………………………۸۸
۳-۴- موقعیت طبیعی شهر ساری …………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۴-۱- وضعیت آب و هوای شهرساری …………………………………………………………………………….۸۹
۳-۴-۲- درجه حرارت درشهر ساری …………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۴-۳- وضعیت بارندگی درشهر ساری………………………………………………………………………………۹۰
۳-۴-۴- رطوبت هوای شهر ……………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۴-۵- سیستم حرکت آبهای سطحی (باران)و موقعیت مسیل ها در شهر………………………………….۹۲
۳-۴-۶- نحوه دفع آبهای سطحی( آب باران)در شهر و معایب آن…………………………………………….۹۲
۳-۴-۷- ساختمان زمین شناسی………………………………………………………………………………………….۹۳
۳-۴-۸- جنس

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید