تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، داده های تابلویی، مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه

…………………………………………………….5
1-6 تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………6
1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….7
1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن …………………………………………………………………………………………7
1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………..8
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2-1 تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12
2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16
2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18
2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18
2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20
2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22
2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23
2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24
2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25
2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25
2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27
2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28
2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30
2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33
2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33
2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34
2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35
2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36
2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36
2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37
2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45
3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45
3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46
3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47
3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47
3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47
3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47
3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48
3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48
3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48
3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48
3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50
3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50
3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51
3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52
3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53
3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56
3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56
3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58
3-18 واریانس ناهمسانی …………………………………………………………………………..
……………………………….59
3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62
4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62
4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65
4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67
4-2-3 آزمون فرضیات با استفاده از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68
4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75
5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75
5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76
5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78
5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78
5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79
پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………….85
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….86

فهرست جداول
جدول(2-1) طبقه بندی مشتریان اعتباری……………………………………………………………………………………… 18
جدول (3-1) فرمول های رگرسیون ……………………………………………………………………………………………..52
جدول(4-1) آمار توصیفی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید