آبان ۹, ۱۳۹۹

هفت سنگ: شکار کن یا شکار شو

زندگی امروزی اونقدر پرفشار و پراسترس شده که حتی آسونترین کارا هم در آدمی تنش و استرس به وجود میارن. این وسط هممون احتیاج به فضایی …