دولت الکترونیک

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………..11

10-1چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………12
11-1قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….13
12-1تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………..15
13-1تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………….18
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..21
بخش اول اتومایسیون اداری
1-1-2اتومایسیون اداری……………………………………………………………………………………………23
2-1-2اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..24
3-1-2عصراطلاعات…………………………………………………………………………………………………25
4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی…………………………………………………………………………………….26
5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………….26
6-1-2فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….27

7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………………28
8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی…………………………………………………………………………………..29
9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه………………………………………………………………………..31
10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری…………………………………………………….32
11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری………………………………………………………..33
12-1-2اینترنت……………………………………………………………………………………………………… 37
13-1-2تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………..38
14-1-2شکل گیری اینترنت……………………………………………………………………………………….38
15-1-2اینترانت……………………………………………………………………………………………………….39
16-1-2تلفن داخلی……………………………………………………………………………………………….. 40
17-1-2اکسترانت…………………………………………………………………………………………………….41
18-1-2ایمیل…………………………………………………………………………………………………………..41
19-1-2مودم…………………………………………………………………………………………………………..42
20-1-2خدمات انتقال فایل………………………………………………………………………………………..42
21-1-2دورنگار(فکس)…………………………………………………………………………………………….42
22-1-2اپراتورها……………………………………………………………………………………………………..43
23-1-2سیستم…………………………………………………………………………………………………………43
24-1-2نظریه سیستمی………………………………………………………………………………………………44
25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………..44
بخش دوم: بهبودعملکرد
1-2-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………47
2-2-2عملکرد…………………………………………………………………………………………………………48
3-2-2رابطه بین بهبودعملکردبامدیریت منابع انسانی………………………………………………………49
4-2-2نقش مدیریت عملکرددرموقعیت استراتژیک سازمان……………………………………………..51
5-2-2عوامل موثر برعملکردکارکنان…………………………………………………………………………..52
6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش باعملکرد…………………………………………………………………55
7-2-2ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………56
8-2-2بهره وری………………………………………………………………………………………………………56
9-2-2کارآیی………………………………………………………………………………………………………….56
10-2-2اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..56
11-2-2ارتباطات……………………………………………………………………………………………………..58
12-2-2فراگردارتباطات…………………………………………………………………………………………….58
13-2-2دبیرخانه………………………………………………………………………………………………………59
14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه………………………………………………………………………………60
15-2-2نامه های اداری…………………………………………………………………………………………….62
16-2-2انواع نامه های اداری ازنظر علوم رفتاری…………………………………………………………..62
17-2-2تحویل پرونده هابه مقامات مافوق……………………………………………………………………63
18-2-2کنترل نامه هااز نظرتایپ…………………………………………………………………………………63
19-2-2کنترل دفتراندیکاتور………………………………………………………………………………………64
20-2-2رضایت……………………………………………………………………………………………………….64
21-2-2ارگونومی درمکانیزاسیون اداری……………………………………………………………………….65
22-2-2صحت…………………………………………………………………………………………………………66
23-2-2اقتصادی بودن………………………………………………………………………………………………66
24-2-2دقت……………………………………………………………………………………………………………66
25-2-2سرعت………………………………………………………………………………………………………..66
26-2-2سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………66
27-2-2همکاران………………………………………………………………………………………………………67
28-2-2مهارت………………………………………………………………………………………………………..67
29-2-2سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………..67
30-2-2سیستم کارکنان دانشی……………………………………………………………………………………67
31-2-2تعریف واژه هاواصلاحات دقیق………………………………………………………………………68
32-2-2دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………..70
33-2-2اهداف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………71
34-2-2دولت الکترونیک وامکان سنجی استقرارآن درایران……………………………………………..72
35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک………………………………………………………………………74
36-2-2ارتباطات سازمانی…………………………………………………………………………………………74
37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات………………………………………………
……………………………….76
38-2-2جهانی شدن…………………………………………………………………………………………………78
39-2-2تاثیرفن آوری اطلاعات برهزینه های سازمانی…………………………………………………….79
بخش سوم: پیشینه تحقیق
1-4-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………81
2-4-2تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..82
3-4-2تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….91
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….98
2-3تحقیق از نوع هدف…………………………………………………………………………………………….99
3-3تحقیق از نوع روش…………………………………………………………………………………………..100
4-3تحقیق ازنظر افق زمانی………………………………………………………………………………………102
5-3واحدتجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………………..102
6-3روش و ابزارجمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..102
7-3نحوه امتیازبندی پرسش نامه………………………………………………………………………………..105
8-3روش های غیرمستقیم درجمع آوری اطلاعات………………………………………………………..106
9-3روایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………….106
10-3پایایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………..108
11-3شاخص های پرسش نامه………………………………………………………………………………….110
12-3جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….112
13-3روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………112
14-3مراحل تفصیلی تحقیق……………………………………………………………………………………..113
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..116
2-4تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..117
3-4انواع تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….117
4-4جنسیت……………………………………………………………………………………………………………119
5-4میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………….120
6-4وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………..121
7-4وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………….122
8-4سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………123

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9-4تحلیل های استنباطی………………………………………………………………………………………….127

فصل پنجم: نتیجه گیری و

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید