متن پایان نامه : اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه

……………………………………………….73
2- چالش های اجرایی و عملی…………………………………………………………………………………………………..75
1-2- افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی…………………………………………………………………………75
2-2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد…………………………………………………………………………………76
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………….78
الف-نظریه نقض کارا………………………………………………………………………………………………………………..83
1 -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی…………………………………………………………………………………………..84
2-انواع نقض کارا……………………………………………………………………………………………………………………..87
1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………87
2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88
ب- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………89
1- تعارض با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..89
2-تعارض با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..92
3- تعارض با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92
فصل دوم: شیوه‌ها و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95
مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96
گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96
الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….97
1- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….97
تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………97
1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….97
2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..99
2-1- تسلیم مال کلی………………………………………………………………………………………………………………102
3-1- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..105
2- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………106
ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………108
1- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………108
عدم شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….108
2-1- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..109
3-1- تعهد قائم به شخص متعهد …………………………………………………………………………………………….111
2- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….112
ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….112
تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….112
تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..113
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..114

الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم……………………………………………………………………….115
عین معین…………………………………………………………………………………………………………………..115
2- کالای معین و معلوم………………………………………………………………………………………………………118
3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین…………………………………………………………………………………….120
4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….122
مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. 124
گفتار اول- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… 125
الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………125
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..126
ج- عدم امکان شخصی…………………………………………………………………………………………………………..127

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د- عدم امکان عملی……………………………………………………………………………………………………………….128
تلف موضوع تعهد توسط متعهد…………………………………………………………………………………………..128
تلف توسط متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….129
تلف توسط ثالث……………………………………………………………………………………………………………….130
ه- عدم امکان فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………130
و- عدم امکان حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..130
ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….131
ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین…………………………………………………………………………131
ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….133
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..133
الف-نقض قرارداد توسط خواهان……………………………………………………………………………………………..133
1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………..134
2-سایر شرایط غیر مربوط به زمان…………………………………………………………………………………………….135
1-2-تدلیس و عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………..136
1-1-2-تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………136
2-1-2-عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………………..137
2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت…………………………………………………………………………………138
1-2-2-توصیف غیر واقعی…………………………………………………………………………………………………….138
2-2-2-فقدان مالکیت……………………………………………………………………………………………………………138
3-2- اشتباه………………………………………………………………………………………………………………………….139
4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی……………………………………………………………………….140
5-2-نقض قرارداد با تراست………………………………………………………………………………………………….141
6-2-تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………141
ب- فقدان عوض………………………………………………………………………………………………………………….142
ج- جبران با پرداخت خسارت پولی…………………………………………………………………………………………143
د- فقدان تراضی ……………………………………………………………………………………………………………………146
ه- نیاز به نظارت مستمر دادگاه………………………………………………………………………………………………..147
و- قراردادهای مبهم………………………………………………………………………………………………………………..149
ز- قراردادهای مشتمل بر خدمات شخصی…………………………………………………………………………………149
ح- عدم امکان اجبار به اجرای تمامی تعهدات……………………………………………………………………………151
ط- اجرای عین تعهد مشروط به شرایط مقرر توسط دادگاه می باشد……………………………………………..151
ی- غیرمنصفانه بودن……………………………………………………………………………………………………………….153
ک- مشقت و سختی در اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………154
ل- قرار منع……………………………………………………………………………………………………………………………155
م- تفسیر اساسی دعوی – Beswick v. Beswick ……………………………………………………………..157
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….160
الف- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………160
ب-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..162
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….164
اول: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….164

الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………164
ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….167
ج) رساله ها، فرهنگها و سایر منابع……………………………………………………………………………………………168
دوم: منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………….169
سوم: منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………173
الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………173
ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….176
ج) رویه

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید