فلسفه برای کودکان

دانلود پایان نامه

6)
3-1-3-1 مؤلفههای مصاحبه متمرکز
فاقد جهت بودن؛ از طریق استفاده از چندین نوع سؤال حاصل میشود، اولین آنها سوالهای بدون ساختار است. (مانند ،چه چیز در فیلم شما را بیش از هر چیز دیگر تحت تأثیر قرار داد).در حالت دوم سؤالهای نیمه ساخت‌یافته قرار دارندکه در آنها مسئله مشخصی تعریف می‎شوند.(مثلاً یک صحنه مشخص در فیلم) و در حالت سوم، سؤالات ساخت یافته (مثلاً حالا که به سخنرانی گوش کردید، به نظر شما سخنرانی او تبلیغاتی بود یا آموزنده؟)، معیار مشخص بودن؛ مصاحبه باید عناصر خاصی را روشن کند و نباید در سطح پاسخهای کلی باقی بماند. مصاحبه باید اطلاعات خاصی را که تأثیر یا معنای یک واقعه را برای راوی تعیین می‌کند استخراج کند. و سؤالات به اندازه کافی کلی باشند تا مانع ساخت‌دهی از جانب محقق شوند. این مصاحبه مانند یک مکالمه هدایت و سؤالات در وقت لازم و به تشخیص محقق طرح می‌شوند و جمله بندی سؤالات ضرورتاً برای همه یکسان نیست. (فلیک ،1388: 169-166)
بر این اساس، فیلمی کوتاه (حدوداً 20 دقیقه) از تجربههای زیسته و تأملاتدانشآموزان و نمونهای از گفت‌وگوهای آنان در کلاسهای فلسفه برای کودکانی که مشاهده نمودیم، آماده کردم که به متخصصان تعلیم و تربیت و علوم ارتباطات و صاحب‎نظران حوزه گفتوگو نشان داده تا با روند صورت گرفته در کلاس و ارزیابی فراشناختی تأثیرات آن با توجه به گفتههای دانشآموزان آشنا شوند، سپس از آنها خواستم به سؤالات زیر پاسخ دهند تا تفسیرهایم در خصوص ضرورت و کارکرد این آموزشها تکمیل و تأیید کنند. در عین حال در خلال مصاحبه با افراد، بسته به فضا و محتوای مکالمه، پرسشهای دیگری نیز در راستای بست و یا تکمیل سؤالات اولیه مصاحبه طرح نمودم که سؤالات ثانویه خوانده میشوند. در این قسمت صرفاً پرسشهای اولیه مصاحبه آوردهام.
با توجه به فیلمی که دیدید، وجود این آموزش‌ها چه ضرورتی میتواند داشته باشد؟
به نظر شما وجود این آموزشها ، چه سودمندیها و تبعاتی را ممکن است در پی داشته باشد؟
این آموزش‎ها چه نقشی در روند توسعه جوامع (الگوهای توسعه مشارکتی، ارتباطات توسعه) دارد؟
نوع کنشی که در تعاملات این کلاس مشاهده کردید؛ بازتولید چه نوع کنشی میباشد؟
چه مشکلاتی به خاطر عدم رواج این آموزش‎ها در جوامع ایجاد می‌شود؟
چه زمینه‎های اجتماعی و فرهنگی باعث می‌شود این آموزش‎ها تقویت یا تضعیف شود؟
به اعتقاد شما برای فراگیر کردن این آموزش‎ها بین مخاطبین مختلف چه کارهایی باید کرد؟
برای اینکه این آموزش‏ها اجرایی و عملیاتی شود، چه بستر نهادی و هنجاری باید ایجاد شود؟
3-2 جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه
3-2-1 جامعه آماری
همانطور که در بالا ذکر شد، در بخش مشاهده، کلاس‌های فلسفه برای کودکانی که در استان تهران برگزار می‎شدند و در بخش مصاحبه نیز استادان ارتباطات، صاحب‌نظران حوزه گفتوگو و اساتید تعلیم و تربیت آشنا با برنامه درسی فلسفه برای کودکان جامعه آماری این پژوهش را تشکیل میدهند.
3-2-2 روش نمونهگیری و حجم نمونه
حدوداً 200 جلسه کلاسهای فلسفه برای کودکان را در مدت یک سال و نیم مشاهده کردیم که هر جلسه کلاسی تقریباً 45 دقیقه طول میکشید. برای این منظور جلسات کلاسی فلسفه برایکودکان پایه پنجم وچهارم در دبستان پسرانه سما (1) و دبستان دخترانه صالحین اساس کار مشاهده متمرکز بود، البته جلسات فلسفه‌برای‌کودکانِ سایر پایههای این مدارس و جلسات مدارس دیگری که دوره آموزشی فلسفه برای کودکان به صورت یک زنگ در برنامه هفتگی آنان قرار داشت همچون مدرسه سرمد(لواسان)، سما دخترانه، دبستان سلمان فارسی(پسرانه) و هاشمی نژاد(دخترانه)، نیز در مشاهده توصیفی مدنظر قرار داشتند.
برای بخش دوم، در نهایت با 15 نفر از استادان ارتباطات، صاحب‎نظران حوزه گفتوگو و اساتید تعلیم و تربیت مصاحبه کردم.
در این تحقیق در هردو بخش مشاهده همراه با مشارکت و مصاحبه با کارشناسان با توجه به رویکرد روش کیفی، از نمونه گیری نااحتمالی با تکنیک هدفمند استفاده میشود. «دستیابی به نمونه‎ای که حداکثر درگیری با مسئله تحقیق را دارد و از اطلاعات زیادتری برخوردار است، نمونه مناسب تحقیقات کیفی است». (ایمان، 1391ب: 152) لذا تمام جلسات فلسفهبرای‎کودکان کلاسهای پنجم و چهارم مشاهده شد و برخی از جلسات که اهداف و مهارتهای گفتوگوی کندوکاوی در آن نمود بیشتری داشت، تحلیل مکالمه شد.
به طور خلاصه در تحقیقات کیفی، حجم نمونه بر اساس اشباع نظری مشخص می‌شود. بنابراین در این تحقیق نمونه‌گیری به شیوه هدفمند از میان جامعه آماری صورت گرفت و ملاک تعیین حجم نمونه نیز اشباع نظری بود.
3-3 رویه گردآوری دادهها

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.