ازدواج

دانلود پایان نامه


1- Howes & Markman 2- White & Rogers 3- Roberts
٣٧
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ (ﻫﺎروی، وﯾﻨﺰل، اﺳﭙﺮﯾﮑﺮ،.(2004 ﭘـﮋوﻫﺶ روﺑﺮﺗـﺰ (2000) در زﻣﯿﻨـﻪ ﻋﻠـﻞ ﻣـﺸﮑلات زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺸﮑلات و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻃلاق در ﺳﺎل دوم ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﯾﺴﺘﻔﺮ و اﺳﭙﺮﯾﮑﺮ(2000)1 ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺣﺪ ﺑﺎلاﯾﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﺑﻮرﻟﺴﻮن(1997)2 ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اول زﻧـﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻓﺎﻗـﺪ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑلات ﺟﻨﺴﯽ دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮلاً ﻣﻨﺸﺄ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در زن، ﺷﺪت ﻣـﯽ-
ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻏﻠﺐ ﯾﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ (ﻫﺎروی، وﯾﻨﺰل، اﺳﭙﺮﯾﮑﺮ،2004؛ ﮔﻮرﻣﻦ،.(2008 ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت زﯾﺎدی را در ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ، ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳـﺎزﮔﺎری ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﻓﻌﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دارد(ﮐﺎر، .(2004
اﺑﺮاز ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ: ﺑﻮرﻟﺴﻮن (1997) ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ازدواج ﻫﺎی آﺷـﻔﺘﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد، اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻓﯿﻨﯽ و ﻧﻮﻟﺮ((1990 ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن و ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ازدواج را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻖ و ﺷﺪت اﺑﺮاز ﻋﺸﻖ و ﻋلاﻗﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ازدواج را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻮد. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻟﺬت در ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی زوﺟﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮔﺮدد (ﺳﭙﺎهﻣﻨﺼﻮر و ﻣﻈﺎﻫﺮی، .(1385 اﺳﺘﺎﻓﻮرد و ﮐﺎﻧﺎری(1991) 3 اﺟـﺰاء راﺑﻄـﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ از زوﺟﯿﻨـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄـﻪ ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ داﺷـﺘﻨﺪ، ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ. اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
1- christopher & sprecher 2- Burleson 3- Stafford & Canary
٣٨
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺎد، اﻣﯿﺪواراﻧﻪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻨـﺪ از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ اﺳـﺖ؛ ﺑـﺎز ﺑﻮدن؛ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮی؛ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﻮام و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ؛ ﭘﺮﻫﯿﺰ از داد و ﺳﺘﺪ ﭘﯿـﺎم-
ﻫﺎی اﺳﺘﺮسزا در ﺟﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ.
ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ادراک ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟـﻮد دارد. زﻧـﺎن ﺑـﯿﺶ از ﻣـﺮدان ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎزﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﯽ، زﻧـﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی از راﺑﻄﻪ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی را ﺑـﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ( ﮔﺮﯾﻒ وﻣﺎﻟﻬﺮب،2001؛ اﺳﭙﺮﯾﮑﺮ، وﯾﻨﺰل، ﻫﺎروی1، .(2008
ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ: ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارزﺷﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺳﺎزﮔﺎری و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ آﻧﺎن دارد (واﻟﺶ2،.(2009 ﺑﻮرﻟﺴﻮن (1997) در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻤﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ، زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻣﯿـﺎن زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ، ﺑﻪ دﺷﻮاریﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ اراده اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد (ﺟﺎﻧﺴﻮن، .(2004 ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻟﻮﮔﺎن ﺗـﺎ ﭘـﯿﺶ از ازدواج، ﻣـﺬﻫﺐ ﺑـﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﯽ ﭘﺲ از زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺎﺑﺎوریﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ ازﻃﺮﻓﯿﻦ، دﺷﻮاریﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺚﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﻔﮑـﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ (ﻟﻮﮔﺎن،1959، ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از واﻟـﺶ،.(2009 ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮادﻓـﻮرد3
(1963) ﻧﺸﺎن داد، ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دارای ارزشﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮای ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ارزشﻫـﺎی واﮔﺮا دارﻧﺪ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ: در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪی دو ﻧﻔﺮه ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ (ﮔﻮرﻣﻦ، 2008؛ ﻫﺎروی، 2005؛ ﺷﻌﻠﻪور و اﺳﮑﺎوری، 2003؛ دﯾـﻮس و اوﺗـﺎت4،
.(1987
1- Harvey 2-Walsh 3- Brodford
4- Davis & Oathout
٣٩
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻓﯿﺸﺮ و ﻣﮏﻧﻮﻟﺘﯽ (2008) در ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ روانآزردﮔـﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ روانآزردﮔﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﺎداری وﺟـﻮد دارد. در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪاﺧﯿـﺮاً ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺘﺮواد، دورﺑـﯿﻦ، ﺳـﺎﯾﮕﺎل، ﻧـﻮﺑلاچ-ﻓﯿـﺪرز(2010) 1 و ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ روی 118 زوج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ درونﮔﺮاﯾﯽ، ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ و روانآزردﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻗﻮی و ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎوت، ﺗﻮرﮐﯿﻤﺮ، اوﻟﺘﻤﺎﻧﺲ(2008) 2 ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻗـﻮی ﺑـﯿﻦ آﺳـﯿﺐﻫـﺎی ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ و اﺧﺘلال در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﻓﺮدی، ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘلالﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑـﯿﻦﻓـﺮدی ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﮐلاﻣﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺳـﺎﭼﺮ و ﻓـﺎﯾﻦ(1996) 3 ﺑـﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ، ﭼﻬﺎر اﻟﮕﻮی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﻟﮕﻮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.