داده

دانلود پایان نامه

3
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳلاﻣﺘﯽ و ﻇﺎﻫﺮ: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮐﻬﺘﺮی ﺑﺪﻧﯽ، ﺑﯿﻤﺎری، ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ، ﭼﻬﺮه و ﻇﺎﻫﺮ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺒﺮان ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻨﻔﻌلاﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﯽ، ﺛـﺮوت و داراﯾـﯽ و ﯾـﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﻬﺘﺮی ﯾﺎ ﻣﻬﺘﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﮕﺮشﻫﺎی واﻟﺪﯾﻨﯽ: اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ رواﺑﻂ واﻟﺪ-ﮐﻮدک را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﺳـﺒﮏﻫـﺎی آزادﻣﻨﺸﺎﻧﻪ، ﺗﺤﮑﻢ و اﺳﺘﺒﺪادﮔﺮاﻧﻪ، ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻣﻄﯿﻌﺎﻧﻪ، ﻧﺎزﭘﺮوراﻧﻪ، ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه، ﺟﺒﺎراﻧﻪ، ﮐﻤـﺎل-
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﻣﺴﺎﻣﺤﻪﮐﺎراﻧﻪ، ﻃﺮدﮐﻨﻨﺪه، ﻓﺮﯾﺐدﻫﻨﺪه و ﻣﺠﺎزاتﮐﻨﻨﺪه.
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮاده: اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ، ﻓﺮزﻧـﺪ اول، ﻓﺮزﻧﺪ دوم، ﻓﺮزﻧﺪ وﺳﻂ، ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮ در ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان، ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮ در ﺑﯿﻦ ﭘـﺴﺮان، ﻓﺮزﻧـﺪ-
ﺧﻮاﻧﺪه و ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮش را از دﺳﺖ داده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾـﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را داراﺳﺖ (ﻫﺎرﺗﺸﻮرن و ﻫﺎرﺗﺸﻮرن1، .(2009
ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ: ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ارزشﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺴﺎس ﺑﺮاﺑﺮی، ﮐﻬﺘﺮی ﯾﺎ ﻣﻬﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻘﺶ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.
1-Hartshorne& Hartshorne
٨٣
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی درﺧﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻓﺮد اﺳﺖ. ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﺷـﮑﺎر ﮐﻨﻨـﺪه ﻧﮕـﺮشﻫـﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻓﺮﻋﯽ وﺟﻮد دارد:
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد: اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻮد-وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﮑلات: اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﻫﯿﺰ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑلات ﺗﺄﻟﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺎ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑلات ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮان: اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﮑﺎری، ﻃﺮد، ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ، ﺗﺤﮑﻢ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ: ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺘﺮام، ﭘﺬﯾﺮش، ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎ اﻫﺎﻧﺖ، ﻃﺮد ﯾـﺎ ﺳـﻮءاﺳـﺘﻔﺎده
ﺑﺎﺷﺪ.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.