بعد شخصی

دانلود پایان نامه

صالح جان 170
4-6-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 170
4-7- شبهه هفتم و پاسخ به آن: عدم پذیرش دعا جز با بردن نام ائمه 177
4-7-1- اقوال آقای جیزاوی 177
4-7-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 179
4-8- شبهه هشتم و پاسخ به آن: مراد قرآن از توحید در عبادت اقرار به ولایت علی است 185
4-8-1- اقوال آقای جیزاوی 185
4-8-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 186
4-9- شبهه نهم و پاسخ به آن: ولایت ائمه اساس توحید است 188
4-9-1- اقوال آقای جیزاوی 188
4-9-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 188
4-10- شبهه دهم و پاسخ به آن: هدایت انبیاء به واسطه پذیرش ولایت ائمه 191
4-10-1- اقوال آقای جیزاوی 191
4-10-2- پاسخ به شبهه و اقوال آقای جیزاوی 191
نتیجه حاصل از این پژوهش 193
فهرست منابع 194
مقدمه
اولین سخنی که انبیاء در میان امت‌های خود بر زبان جاری کرده و مردم را به آن دعوت نمودند وجود خدا، توحید و یگانگی خداوند متعال بود. بی شک اولین و حداقلی ترین عامل در وحدت و هماهنگی ابناء بشر این است که خدای واحدی داشته باشند که همگی به سوی او رو نمایند و از این لحاظ با یکدیگر پیوند داشته باشند.
امروز شاهد هستیم که جمیع ابناء بشر بر وجود خدا با یکدیگر متحدند حتی آنان که خود را لائیک و کمونیست می‌دانند در درون خود به وجود خدا معترفند چرا که وجود خدا امری فطری است و در نهاد هر انسانی تعبیه گردیده؛ پس احدی نمی‌تواند بگوید من به وجود خدا قائل نیستم و اگر چنین گفت بی‌شک دروغ می‌گوید. در میان ادیان آسمانی بزرگ یعنی مسیحیت و یهود و اسلام، مسیحیان دچار شرک گردیده و برای خدا فرزند و زاد و ولد قائل شدند اما یهودیان و مسلمانان معتقدند خدا یکتا و یگانه است و در خدایی شریکی ندارد. البته یهودیان با آن که موّحد هستند اما در دیدگاه آنان خدا از بندگان خود ضعیف تر بوده و بسا در مواردی گوش به فرمان بندگان خویش است به ویژه آن که از یهود حساب برده و حتی بیم درگیر شدن با یهود را دارد. چنین اعتقادی به مراتب از شرکی که مسیحیان بدان گرفتارند بدتر است. اما مسلمانان با آنکه به فرقه‌های متعدد دچار شدند اما همگی بر وحدانیت و احدیت خدا در جمیع جهات تاکید داشته در این امر عظیم با یکدیگر متحدند. چنین اعتقادی از زمان رسول خدا وجود داشته و حتی تا چندین قرن بعد از رسول خدا نیز مسلمانان با وجود اختلافات بسیار، در وحدانیت و احدیت خداوند متعال با یکدیگر متفق القول بودند تا آن که در قرن هفتم در میان حنابله شخصی به نام ابن تیمیه ظهور یافت و با ابراز عقاید خود و انتشار آن در میان مسلمانان اهل سنت، بنای تفرقه و اختلاف را نهاد. در این میان علمای اهل سنت نیز بیکار ننشسته با او به مقابله برخواستند و بر او سخت گرفتند و همین امر مانع از گسترش عقاید پوچ وی گردید لکن در حدود شش قرن بعد شخصی به نام محمد بن عبد‌الوهاب باز از میان حنبلیان ظهور یافت که با شدت بسیاری سعی در زنده کردن عقاید ابن تیمیه نمود و در این راستا با حمایتهای انگلیس و حکام عربستان و با زور شمشیر عقاید خود را ترویج داد و در بسیاری موارد با ایجاد ارعاب، بسیاری از علمای اهل سنت را که با آنها مخالف بودند با خود همراه ساختند. ابن تیمیه و پیرو او عبد‌الوهاب تعریف جدیدی از توحید ارائه داده بودند و به تمام چیزهای که در میان مسلمین جهت ارتباط با خداوند متعال شایع بود حمله کردند و اعتقاد به آنها را شرک می‌دانستند مانند توسل به انبیاء و اوصیا و رسول خدا و توسل به اهل بیت مکرم ایشان، توسل به صحابه، رفتن به زیارت قبور، خواند خداوند متعال به انبیاء و رسولش و یا صحابه.
در زمان حاضر پیروان عبدالوهاب اشکالات بسیاری بر عقیده‌‌ی فریقین بخصوص شیعیان وارده کرده و کتابهای بسیاری را در این زمینه به چاپ رسانده‌‌اند. یکی از کسانی که در این زمینه شبهاتی ایجاد کرده شخصی به نام اشرف محمد الجیزاوی است که برای این منظور کتابی با عنوان «عقائد الشیعه» نوشته است. در این رساله می‌خواهیم ده شبهه از شبهات ایشان را که همان شبهات و اشکالاتی است که نوعاً از ناحیه وهابیت مطرح می‌گردد بررسی کرده و پاسخ دهیم تا اعلام کنیم که شیعیان نه تنها مشرک نیستند بلکه موحد واقعی شیعیان هستند.
فصل اول: کلیات
معرفی و تبیین موضوع

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.