بایگانی نویسنده: 92

سازمان همکاری اقتصادی

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس بخش 5 موافقت نامه تریپس پیرامون حق ثبت اختراع اختصاص یافته است که شامل 8 ماده از ماده 27 تا 34 می باشد . این موافقت نامه به تعریفی واضح و روشن از... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سازمان همکاری اقتصادی بسته هستند

کنوانسیون های بین المللی

ج ) فرمول ها و ترکیبات دارویی :سومین مورد از موانع ثبت را فرم ها و ترتیبات دارویی بر شمرده اند. بند 3 ماده 28 به این موضوع به صراحت پرداخته است . اما دلیل صراحت بر ممنوعیت ثبت اختراع در این... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون های بین المللی بسته هستند

اعتبار ورقه اختراع

علاوه بر شرایط ماهوی که برای ثبت اختراع بیان شد . شرایط شکلی هم برای ثبت آن مهم است. در تمامی کشورها و کنوانسیون های مرتبط ، شرایط شکلی نسبتاً مشابهی برای ثبت اختراع پیش بینی گردیده... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اعتبار ورقه اختراع بسته هستند

معاهدات بین المللی

« افشای اختراع متقاضی یا ذیحق قبلی او ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم موجب زوال تازگی اختراع نمی گردد . به عبارت دیگر ، اطلاق مقرره هر نوع افشایی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای معاهدات بین المللی بسته هستند

دسترسی به اطلاعات

الف 1 ) تازگی محلی ( سرزمینی ) « منظور از تازگی محلی این است که استفاده قبلی از اختراع و دسترسی به اطلاعات و جزئیات مربوط به آن صرفاٌ در کشور مورد در خواست ثبت ، سبب نفی تازگی اختراع می... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای دسترسی به اطلاعات بسته هستند

سازمان همکاری اقتصادی

اختراع در اصطلاح « عبارت است از پدید آوردن ، ابداع محصول صنعتی بی سابقه ، کشف وسیله نو ، کاربرد وسایل موجود برای بدست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی و یا کشاورزی ». به بیانی دیگر «... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سازمان همکاری اقتصادی بسته هستند

کنوانسیون های بین المللی

موافقت نامه تریپس از مواد مختلفی از کنوانسیون برن در حمایت از حقوق مالکیت فکری بهره جسته است ؛ اما این کنوانسیون ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری را به کشورهای عضو قرار داده و در زمینه... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون های بین المللی بسته هستند

قانون تجارت الکترونیکی

گفتار دوم : ضمانت اجرای کیفریمعمولا ً جرائم توسط دو گروه صورت می پذیرد که در جرائم مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز این تقسیم بندی جدا نخواهد بود . گروه اول اشخاصی هستند که با علم... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای قانون تجارت الکترونیکی بسته هستند

حقوق مالکیت ادبی و هنری

قانون گذار ایران برای مقابله با تعرضات دیگران از آثار ادبی و هنری و برای اینکه حمایت خود از آثار را با ضمانت اجرای کافی همراه سازد ، برای کسانی که بدون کسب اجازه از پدیدآورندگان این... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای حقوق مالکیت ادبی و هنری بسته هستند

انعقاد قرارداد

در این موافقت نامه ، محدودیت های برشمرده شده ، در حقوق مرتبط نیز جاری می باشد ؛ چنان که بند 6 ماده 14 موافقت نامه به آن پرداخته است : « هر عضو می تواند در رابطه با حقوق اعطایی طبقه بندی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای انعقاد قرارداد بسته هستند