بایگانی نویسنده: mitra8--javid

منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت منابع انسانی، اقدامات منابع انسانی، حقوق و دستمزد

سازد :1- مدیریت کارکنان فعالیتی است که در وهله اول غیر مدیران را مورد توجه قرار می دهد درحالیکه مدیریت منابع انسانی بیشتر خود مدیران را هدف قرار می دهد.2- مدیریت منابع انسانی، فعالیتی... متن کامل

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت منابع انسانی، مدیریت کارکنان، حقوق و دستمزد

حساسی ایفا مینماید. سرنوشت کامیابی سازمان چنان با سرنوشت مدیریت منابع انسانی در هم آمیخته که جایگاه این حوزه وظیفه ای سازمان را تا حد شریکی راهبردی ارتقا بخشیده است. این نقش راهبردی... متن کامل

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درباره واجب الوجود

می‌ها دوش از پیمانه‌ای خوردی ( دیوان: 112) در وحشی در قسمتی از مثنوی عرفانی خلد برین مرحله به مرحله رسیدن به کمال و وصال معبود حقیقی که نیازمند ترک... متن کامل

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درباره عرفانی، وحشی، دیوان:

بگو از آن لب شیرین حکایتی سد تلخ گفت دلبر شیرین کلام من ( دیوان: 102)گرو عدهی وصال نبودش به دیگران بی وجه تند گشتن و رنجیدنش چه بود ... متن کامل

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درباره شعر عاشقانه

به طریق سوخت می‌آورد امّا اگر او همچنان با بی وفایی و بی معرفتی معشوق روبه رو شود، آن زمان است که در واسوخت و پس زدن معشوق ثابت قدم می‌شود و از او بری و بیزار میگردد. کشمکش روحی شاعر... متن کامل

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درباره عاشق و معشوق، آتش خاموش

می‌روم تا به سجود بت دیگر باشم چند پا مال جفای تو ستمگر باشمازتو چند ای بت بد کیش مکدر باشمباز اگر سجده کنم پیش تو کافر باشم ( دیوان: 211) عاشق در... متن کامل

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درباره گاهی، می‌کند، یار

نیست لحظه‌ای از وصال یار را با عمر ابدی معاوضه کند. برای موارد دیگر رجوع کنید به (5/52، 5/67، 3-2-1/72، 1/176، 2/204، 1/139، 3/335، 1/83، 5-1/81، 2/247، 3/229، 4/211، 2/204، 1/139، 3/194، 3/180، 4/341، 1/319، 1/294، 4/384، 2-1/262، 1/254،... متن کامل

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درباره فلسفه عرفان، عشق و محبت

رسید؛ همان طور که عشق محمود و ایاز یک عشق زمینی است. تا مقصد عشاق رهی دور و دراز است در عشق اگر بادیه‌ای چند کنی طی صد بلعجبی هست همه لازمه عشق ... متن کامل

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درباره عشق و محبت، وحدت وجود

واینکه که در عشق باید تمنا و آرزو را کنار بگذاری و در همه حال فقط به فکر معشوق باشی.نشان آنکه عشقش کارفرماست دلیل آنکه عشقش در نهاد است بهر فکر و بهر حال و... متن کامل

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درباره ناصر خسرو، ظلم و ستم

می‌شوند و فرشتگان انبوه صف می‌بندند. حتی در آن شب بزرگ اسب پیامبر که بُراق نام دارد عظمتی والا و بلند می‌یابد و شاعر آن را پیک ایزدی نامیده است، به کلام جبرئیل رو به آسمان‌ها و... متن کامل

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: