آبان ۹, ۱۳۹۹

نظریه های یادگیری:

بنیان گذار این مکتب واتسون۱ در سال ۱۹۱۳ بود. این مکتب بر مبنای جهان بینی تجربه گرایی، عقیده داره که تجربه تنها منبع اصلی علم …

ایجاد یادگیری سازمانی:

هدف یعنی یه بینش مشترک در بین افراد سازمان که در همه سطوح نمایان می شه و مدیریت عالی سازمان، مسئول اطمینان پیدا کردن از …

کارکردهای دین و مذهب

استارک[۱]، استاد جامعه‏شناسی در دانشگاه واشنگتن، هم در کتاب خود با عنوان «دین، کجروی و کنترل اجتماعی» در مورد قدرت بازدارندگی و کارکرد دین در …

عواملی مؤثر بر دوام زناشویی

۱-توانایی برابری: توانایی برابری با تغییرات چرخه زندگی و حوادث استرس زا. ۲-تعهد به خونواده: شناخت و بازشناسی ارزشهای فردی هر عضو و قبول کردن …