بایگانی دسته: علمی _ آموزشی

داده

ذواﻟﻔﻘﺎری، ﻓﺎﺗﺤﯽزاده و ﻋﺎﺑﺪی((1387 در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿـﯿﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻃـﺮحوارهﻫـﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ اﻧﺠﺎم داده... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای داده بسته هستند

رای

ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت درﺑﺎره ﺧﻮد ﯾﺎ... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای رای بسته هستند

آزادی

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)درﺑﺎره ﺧﻮد و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺨﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای آزادی بسته هستند

آزادی

در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی، آﻧﻬﺎ را در ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﺳﺎزﻣﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ:دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ١ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان (ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای آزادی بسته هستند

داده

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دو ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻓـﺮادی ﺑـﯽﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997ﻋﻮاﻣﻞ... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای داده بسته هستند

ادراک

1-Schema domains 2-Rejection۵۵Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)ﻋﺸﻖ و ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮآورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮلاً ﺑﯽﺛﺒﺎت (رﻫﺎﺷـﺪﮔﯽ/ ﺑـﯽ... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ادراک بسته هستند

ازدواج

وﺟﻮد ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی-ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﺮد و اﺧﺘلال ﻫﺴﯿﺘﺮﯾﮏ در زن، وﺟﻮد ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪ در ﻣﺮد و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در زن، واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﻧﻔﻌﺎل در ﻣﺮد و... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ازدواج بسته هستند

ازدواج

ﯽ1- Howes & Markman 2- White & Rogers 3- Roberts٣٧Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ (ﻫﺎروی، وﯾﻨﺰل، اﺳﭙﺮﯾﮑﺮ،.(2004 ﭘـﮋوﻫﺶ روﺑﺮﺗـﺰ (2000) در زﻣﯿﻨـﻪ... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ازدواج بسته هستند

ازدواج

(لاﭼﮑﺎر1،.(2004 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در زوﺟﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ درک ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ در ﺑﺎﻓـﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺳﺎزﻧﺪ.... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ازدواج بسته هستند

ادراک

رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.1-Cognitive Schemas 2-Generality 3-Catastrophizing 4-Personalization 5-Minimization 6-Screening۴۵Create PDF files without this message by purchasing novaPDF... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ادراک بسته هستند