No category

پایان نامه رایگان با موضوع توسعه سیاسی، امام خمینی، انقلاب اسلامی، فرهنگ سیاسی

فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل ۱ـ کلیات پژوهش ۲ ۱ـ۱ـ بیان مسأله ۲ ۲ـ۱ـ اهداف تحقیق ۴ ۳ـ۱ـ ضرورت و اهمیت پژوهش ۴ ۴ـ۱ـ سؤالات تحقیق ۵ ۵ـ۱ـ فرضیه تحقیق ۵ ۶ـ۱ـ تعریف مفاهیم و واژگان... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ادراک عقلی، ادراک حسی، ترک فعل، قضا و قدر

دسته اول: صاحبان علوم بسیار و اخلاق فاضل. دسته دوم: کسانی که تهی و خالی از معلوم و اخلاق فاضل هستند. دسته سوم: کسانی که دچار عقائد باطل و اخلاق آزار دهنده هستند. اما قسم اول: صاحب... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع واجب الوجود، وجود خارجی، اتحاد عاقل و معقول، صفات خداوند

شدن فساد شیء، محل باقی خواهد ماند و از بین نمیرود.) و وجود شی در صورت فساد (و نابودی) محل، غیر ممکن الحصول است. (یعنی حصولش امکان پذیر نیست.) پس محل، چیز دیگری (غیر از خودشی) است که در او... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی یافته های پژوهش، دانش آموزان، دانش آموز، طراحی معماری

درگیری و خشونت در پژوهش حاضر ، محل نگهداری مددجویان ، به صورت خوابگاه های عمومی بود و اتاق های اختصاصی برای استراحت شبانه مددجویان وجود نداشت . در هر خوابگاه به طور میانگین، حداقل ۶۰... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی خانواده ها، نوجوانان بزهکار، تغییر رفتار، استان تهران

طلبد . در حالی که یافته ها نشان داد تعامل عمیقی میان این متخصصین و مددجویان به جز موارد بسیار خاص برقرار نمی شود و همین امر باعث می شود که برای کنترل مددجویان بیشتر از روش های تنبیهی... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع واجب الوجود، وجود ذهنی، مشترک معنوی، وجود خارجی

این بزرگان در این تاریکی ها افتادهاند به خاطر اعتقادشان به قاعده: «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» اما ما ضعف دلیل شان را بیان کردیم. پس حق و واقع این است که خداوند سبحان و متعال مبدأ... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی یافته های پژوهش، کوتاه مدت، تغییر رفتار، خانواده ها

بود . و ارتباط سطحی با خانواده مددجویان ، بیشتر در روز ملاقات برقرار می کردند که در این ارتباط هم بخش عمده گفتگوها به مسایل قضایی مددجو مربوط می شد و کمتر درباره سایر مشکلات مددجو... متن کامل

Read More
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع واجب الوجود، قاعده الواحد

اوضاع و حرکات و مواضع طبیعی آنها تغییر نمیکند، مگر به علت اینکه آنها از طبیعت واحد نیستند، بلکه از طبیعتهای پراکنده هستند، هر چند به حسب قیاس به طبایع عنصری طبیعت خامسی، آنها را جمع... متن کامل

Read More