قانون تجارت الکترونیکی

گفتار دوم : ضمانت اجرای کیفریمعمولا ً جرائم توسط دو گروه صورت می پذیرد که در جرائم مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز این تقسیم بندی جدا نخواهد بود . گروه اول اشخاصی هستند که با علم... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای قانون تجارت الکترونیکی بسته هستند

حقوق مالکیت ادبی و هنری

قانون گذار ایران برای مقابله با تعرضات دیگران از آثار ادبی و هنری و برای اینکه حمایت خود از آثار را با ضمانت اجرای کافی همراه سازد ، برای کسانی که بدون کسب اجازه از پدیدآورندگان این... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای حقوق مالکیت ادبی و هنری بسته هستند

انعقاد قرارداد

در این موافقت نامه ، محدودیت های برشمرده شده ، در حقوق مرتبط نیز جاری می باشد ؛ چنان که بند 6 ماده 14 موافقت نامه به آن پرداخته است : « هر عضو می تواند در رابطه با حقوق اعطایی طبقه بندی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای انعقاد قرارداد بسته هستند

برنامه های تلویزیونی

3 ) تکثیر ؛3 – 1 ) تثبیت هایی که بدون رضایت آنها از برنامه های رادیویی و تلویزیونی شان صورت می گیرد؛ 3 – 2 ) تثبیت هایی که مطابق مفاد ماده 15 ، از برنامه های رادیویی انجام شده و تکثیر آن با... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای برنامه های تلویزیونی بسته هستند

برنامه های تلویزیونی

ب ) « فونوگرام » ، هر تثبیت منحصراً صوتی از اصوات ناشی از یک اجرا یا دیگر اصوات است ؛ج ) « تولیدکننده فونوگرام » ، شخص حقیقی یا حقوقی است که اولین تثبیت را از اصوات یک اجرا یا اصوات... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای برنامه های تلویزیونی بسته هستند

رسانه های صوتی

2-1 ) داخل مرزهای ایران انجام می گیرد ؛2-2 ) در رسانه صوتی ای درج شده که مورد حمایت این قانون است ؛ 2-3) در رسانه صوتی ای درج نشده ولی در برنامه ها ی پخش شده رادیو – تلویزیونی که مورد حمایت... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای رسانه های صوتی بسته هستند

رسانه های صوتی

2 ) حق حرمت اجرا : به موجب این حق ، اجرا کننده حق جلوگیری یا اعتراض به هر گونه دخل و تصرف ، تحریف یا دیگر تغییرات در اجرای خود که به شهرت و یا حیثیت او لطمه وارد کند را دارد .در ماده 106 همین... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای رسانه های صوتی بسته هستند

حقوق مالکیت ادبی و هنری

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس موافقت نامه تریپس همانند کنوانسیون های برن و رم در مورد حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی ، هنری ونرم افزارهای رایانه ای محدودیت ها و استثنائاتی را بدون... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای حقوق مالکیت ادبی و هنری بسته هستند

سازمان مدیریت جمعی

الف ) تکثیر اثر معماری به شکل ساختمان یا به شکل دیگر ؛ب ) تکثیر مجموع یا بخش عمده از پایگاه داده الکترونیکی ؛ج ) تکثیر برنامه رایانه ای به استثنا مواردی که در مواد بعد ( بخش پنجم ) مقرر... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سازمان مدیریت جمعی بسته هستند

حقوق مالکیت ادبی و هنری

گفتار دوم : در حقوق معنوی کنوانسیون برن با قبول حقوق معنوی مدت حمایت از آن را بر اساس بند 2 ماده 6 مکرر ، دست کم پس از مرگ پدیدآورنده تا انقضای حقوق مالی حفظ می شود . موافقت نامه تریپس بر... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای حقوق مالکیت ادبی و هنری بسته هستند