علمی _ آموزشی

نمونه هایی از الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان ها و معیارهای جوایز کیفیت

معیارهای جوایز کیفیت، مبنایی برای ارزیابی سازمان های داوطلب جایزه و گزارش های بازخور به شمار می روند. برای رسیدن به این اهداف، معیارهای جایزه باید به اندازه کافی گسترده باشند تا... متن کامل

Read More
علمی _ آموزشی

عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی در یک کشور سرمایه پذیر:

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری های خارجی در یک کشور سرمایه پذیراز جمله عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه، فراهم نمودن سرمایه به منظور تأمین مالی طرح... متن کامل

Read More