آرمان ها و ارزش ها

دانلود پایان نامه

1-10-2-11-2- مفاهیم عناصر ویژه RADAR که باید تحقق یابند به شرح زیر است :
در قلب مدل منطقی به نام RADAR وجود دارد که از چهار عنصر زیر و با استفاده از حروف اول نام هر یک تشکیل شده است :
نتایج : آنچه که سازمان بدست می آورد.
رویکرد : آنچه را که سازمان برای اجراء، برنامه ریزی کرده است.
جاری سازی : آنچه که سازمان برای جاری سازی رویکرد ها انجام می دهد.
ارزیابی وبازنگری : آنچه که سازمان برای بازنگری و بهبود رویکرد انجام می دهد.
زمانی که این مدل در یک سازمان برای هدفی خاص، مثلاً خود ارزیابی استفاده می شود، عناصر رویکرد، استقرار، ارزیابی و بازنگری در منطق RADAR باید برای بررسی معیارهای توانمندسازها و عناصر نتایج برای معیارهای نتایج به کار گرفته شوند(کارلوس، مارتین: ، 2013: 6).
الف- نتایج : نتایج گویای آن چیزی هایی است که سازمان به آنها دست می یابد. در یک سازمان برتر نتایج دربر گیرنده روندهای مثبت و یا عملکردهای خوب و پایدار، اهداف مطلوبی که به آنها دست یافته یا از آنها پیشی گرفته شده، مقایسه عملکردها با بهترین ها و نتایج ناشی از رویکردها است. علاوه بر این ارتباط نتایج با محدوده نیز در نتایج پوشش داده می شوند.
ب- رویکرد : رویکرد گویای آن چیزهایی است که سازمان برای انجام یا جهت انجام آنها برنامه ریزی کرده است. در یک سازمان برتر، رویکرد باید منطقی، دارای تعریف جامع بوده و فرآیند ایجاد، متمرکز بر نیازهای ذینفعان و یکپارچه، یعنی پشتیبان خط مشی و راهبرد و نیز مرتبط با سایر رویکردها در مواقع مقتضی، باشد.
پ- استقرار : استقرار در برگیرنده آن چیزی است که سازمان برای استقرار رویکرد انجام می دهد. در یک سازمان برتر، رویکرد به شکل ساختار یافته در تمامی نواحی مرتبط به کار گرفته می شود.
ت- ارزیابی و بازنگری : ارزیابی و بازنگری دربر گیرنده چیزی است که یک سازمان برای ارزیابی و بازنگری رویکرد و استقرار آن انجام می دهد. در یک سازمان برتر رویکرد و به کارگیری آن به صورت منظم مورد اندازه گیری قرار میگیرد و فعالیتهای یادگیری مرتبط با آنها به طور منظم صورت می پذیرد و خروجیهای هر دو برای شناسایی، اولویت بندی، طراحی و به کارگیری بهبودها مورد استفاده قرار می گیرد (کارلوس، مارتین: ، 2013: 7).

شکل 9-2 ) الگوی جایزه ملی کیفیت EFQM و چارچوب نحوه توزیع امتیازات(رازانی، 1383: 147)
2-10-2-11-2- حوزه های مدل:
1) حوزه راهبری:
تعریف : چگونه رهبران آرمان و مأموریت سازمان را ایجاد و دسترسی به آن را تسهیل می نمایند و ارزش های مورد نیاز برای موفقیت دراز مدت را ایجاد و آنها را از طریق فعالیت و رفتار مناسب به کار می گیرد و با مشارکت شخصی از ایجاد و به کارگیری سیستم مدیریت اطمینان می یابند.
معیارها : حوزه رهبری معیارهای زیر را تحت پوشش قرار می دهد :
a1 : رهبران، مأموریت ها، آرمان ها و ارزش های سازمان را ایجاد و خودشان الگوی فرهنگ برتری هستند.
b1 : رهبران شخصاً برای اطمینان یافتن از ایجاد، توسعه و به کار گیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها مشارکت می نماید .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.