آزادی

دانلود پایان نامه

در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی، آﻧﻬﺎ را در ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﺳﺎزﻣﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ:
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ١ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان (ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ، ﺛﺒﺎت، ﻣﺤﺒﺖ و ﭘﺬﯾﺮش)،
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ٢، ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻫﻮﯾﺖ،
آزادی در ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ،
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ٣ و ﺗﻔﺮﯾﺢ،
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی۴ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری۵.
ﺗﺠﺎرب اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ: رﯾﺸﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ در ﺗﺠـﺎرب ﻧـﺎﮔﻮار دوران ﮐـﻮدﮐﯽ ﻧﻬﻔﺘـﻪ اﺳﺖ. ﻃﺮحوارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮلاً ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺴﺘﻪای۶ ﻧـﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی، ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎزﺗﺎب دﻗﯿﻖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن ذﻫﻨـﯽ ﮐـﻮدک ﻫـﺴﺘﻨﺪ. وﻗﺘـﯽ
1-Attachment 2-Autonomy 3-Spontaneity 4-Limits 5-Self -control 6-Unclear family
۵٢
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪﺷﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮلاً ﺧﺎﻃﺮه-
ای ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﮐﻮدک، ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤﺴﺎلان، ﻣﺪرﺳﻪ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣـﯽﯾﺎﺑﻨـﺪ و در ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮی ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻃﺮحوارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ، ﭼﻨـﺪان ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ از ﺗﺠﺎرب اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ، روﻧﺪ اﮐﺘﺴﺎب ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﺠﺎرب اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﺎﮔﻮار ﻧﯿﺎزﻫﺎ١ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣـﯽاﻓﺘـﺪ ﮐـﻪ ﮐﻮدک ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ. ﻃﺮحوارهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾـﺎ رﻫﺎﺷـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﻘﺺ در ﻣﺤﯿﻂ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ(ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386
ﻧﻮع دوم ﺗﺠﺎرب اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻃﺮحوارهﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧـﺪ، آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪن٢ و ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ، ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃـﺮحوارهﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﯽ اﻋﺘﻤـﺎدی/
ﺑﺪرﻓﺘﺎری٣، ﻧﻘﺺ/ ﺷﺮم ﯾﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر۴ در ذﻫﻦ او ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد (ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾـﺸﺎر،
.(1386
در ﻧﻮع ﺳﻮم ﺗﺠﺎرب، ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک، زﯾﺎدی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. واﻟـﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﮐﻮدک ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه و راﺣﺘﯽ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑـﺮای رﺷـﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻮدک لازم اﺳﺖ. در اﺛﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎرب در ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮحوارهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ/ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ۵ ﯾﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرﮔﻤﻨﺸﯽ6 ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺟﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﮐﻮدک ﺑﻪ اﺻﻄلاح روی ﭘﺮ ﻗﻮ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﻮس ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ (ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386
1-Toxic frustration needs 2-Traumatization 3-.Mistrust/Abuse 4-Vulnerability to Harm
5-Dependence/Incomptence 6-Entitlement/Grandiosity
۵٣
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻧﻮع ﭼﻬﺎرم ﺗﺠﺎرب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ، دروﻧـﯽﺳـﺎزی اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ١ ﯾـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ٢ اﺳﺖ. ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر، اﺣـﺴﺎﺳﺎت، ﺗﺠـﺎرب و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺮده و آنﻫﺎ را درونﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﯾﮏ زوج ﻫﺮ دو دارای ﻃﺮحواره ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﻫـﺮ دوی اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎران واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯽﻋﺎﻃﻔﻪای داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در دوران ﮐﻮدﮐﯽ، اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، اﻓﺮادی ﺳﺮد و ﺑﯽﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﻟﺰوﻣﺎً. ﻧـﻪ.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.