آزادی

دانلود پایان نامه

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
درﺑﺎره ﺧﻮد و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ،
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺨﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ درﺟﺎت ﺑﺎلاﯾﯽ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی: ﻣﺪل ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻣﺮﮐﺰی اوﻟﯿﻪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ، ارﺿﺎء ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی از زﻣﺎن ﺗﻮﻟـﺪ آﻏـﺎز
ﺷﺪه و در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﯾﺎﻧﮓ 1994 a)؛ ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر،(2003 ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻘﻮﻟﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷـﺶ ﺣـﻮزهای ﮐﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﯾﻤﻨﯽ و ﺛﺒﺎت ﺑﻨﯿﺎدی، ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﺎ دﯾﮕﺮان، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺑﺮاز وﺟﻮد، ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ، ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺰتﻧﻔـﺲ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی واﻗـﻊﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان.
اوﻟﯿﻦ ﺣﻮزه اﯾﻤﻨﯽ و ﺛﺒﺎت ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ. روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾـﻦ اﻧﺘﻈﺎر در ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز وی ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ، ﺛﺒﺎت و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮی ارﺿﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ، در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮلاَ ﺑﺎ ﺛﺒـﺎت و ﻗﺎﺑـﻞاﻋﺘﻤـﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ در زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮ روی ﻫﻤـﺴﺮ ﺧـﻮد ﺣـﺴﺎب ﮐﻨﻨـﺪ (ﯾﺎﻧـﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997
دوﻣﯿﻦ ﺣﻮزه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ و ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، درک ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪدر. ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ، اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮلاَ وارد رواﺑﻄـﯽ ﻣـﯽ-
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﮔﺮم اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ در رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ درﺟﻪ ﺑﺎلاﯾﯽ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﺪﻟﯽ وﺟـﻮد دارد.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮان در اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ راﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ. آﻧﻬﺎ از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋلاﻗﻪ را ﻫﻢ
۵٠
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺜﺎر ﮐﺮده و ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﺷﺪن راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در اﯾـﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﻮزه ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺑﺮاز وﺟﻮد، ﺷﺎﻣﻞ آزادی ﺑﯿـﺎن و اﻋـلام ﺗﺮﺟﯿﺤـﺎت و اﺣـﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮدی در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه اﺳﺖدر. رواﺑﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮلاَ ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮدﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ، اﻋلام ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺴﺮ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد (ﯾﺎﻧـﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺣﻮزه، ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه آزادی اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎراﻧـﻪ ﻋلاﯾـﻖ و ﺗﻤﺎﯾلات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ. اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣـﻮزه دارای درﺟﻪ ﺑﺎلاﯾﯽ از ارﺿﺎء ﻧﯿﺎز ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه-
اﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮلاَ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮده و آن را ﺣﻔـﻆ ﮐﻨﻨـﺪ. در رواﺑـﻂ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﺻـﻤﯿﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ، اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﯿﻦ زوﺟﯿﻨﯽ در ﺟﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دارای ﻋلاﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی، ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت و ﺗﻤﺎﯾلات ﻓﺮدی ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﻫﻤـﺴﺮان ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺰتﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤـﺴﯿﻦ و ﭘـﺬﯾﺮش ﻏﯿﺮﻣـﺸﺮوط در ﻋـﯿﻦ آزادی ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ارﺿﺎء اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ واﻟﺪﯾﻦ دارای اﻗﺘﺪار و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﺼﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼـﻪ ﻣﻘﺮرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑﻮده و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮده و ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤـﺴﺮان آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣلاﺣﻈﻪ، ﻣﺮاﻗﺐ و ﻗﺪردان ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺑﺨـﺸﻨﺪ و اﻋﺘﻤـﺎد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۵١
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺣﻮزه آﺧﺮ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻫﻤـﺪﻟﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓـﺮاد ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﻣﯽﺷﻮد (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997 در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎلاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺳﺎزش ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺷﮑﺎر اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻫﻤـﺪﻟﯽ و درک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺮ ﺷﺨﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درک اﺣﺴﺎس ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ. ﻋلاوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ-
ای دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و اﺣﺘﺮامآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻓﺎدار و ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺶ ﺣﻮزهای ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ، ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫـﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ارﺿﺎء ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻏﻠـﺐ اﻓـﺮاد در رواﺑﻂﺷﺎن اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997 ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳـﮑﻮ و وﯾـﺸﺎر((2003

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.