آموزش مهارتهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

همانطور که در هر کدام از روشها به تفکیک توضیح دادهام، برای گردآوری دادههای تحقیق علاوه بر مطالعات کتابخانهای به گردآوری دادههای میدانی از کلاسهای گفتوگویی کندوکاو محور که با عنوان فلسفه برای کودکان شناخته شدهاند، پرداختم و جلسات آن را مشاهده، ضبط و برخی را تصویربرداری نمودم تا با پیاده‎سازی آن و اضافه کردن مصاحبه متمرکز با متخصصان به توصیف و تفسیر کنشهای صورت‏گرفته در کلاس بپردازم.
3-4 پایایی و روایی پژوهش
معیارهای گذشته برای ارزیابی قابل اعتماد بودن گزارشهای پژوهش کیفی، کارا نیستند. به بیانی ساده دو مفهوم پوزیتویستی اعتبار و روایی درباره کیفیت پژوهش، برای روشهای کیفی کارامدی لازم را ندارند. چرا که این اصطلاحات و رویکردی که آن را پشتیبانی میکند، در آغاز از یک چشمانداز مورد اجماع درباره امکان پیشرفت علمی پدید آمد و معتقد بود که علم در فرایند تولید دانش علمی و آفاقی میتواند و باید حقیقت جهان شمول تولید کند. بنابراین، اعتبار از این دیگاه به چیزی جز حقیقت اشاره ندارد، حقیقتی که از طریق زبان دال بر یک واقعیت اجتماعی پایدار شناخته میشود. اما با مطالعه گفتار و گفتمان درمی‌یابید که چگونه «یک حقیقت» وجود ندارد بلکه «حقیقتها» یا نسخههای گوناگون و گاه متعارض از آن وجود دارد. نکته مهم این است که پژوهشگر از طریق تحلیل و نوشتن نشان دهد که چگونه حقیقتها یا نسخه خاصی از جهان تولید میشوند. کار پژوهشگر این است که دیگران را متقاعد کند که ادعاها و تفسیرهای او هم قابل قبول و هم ممکن است. اینکه این ادعاها و تفسیرها را بدون مبنا ارائه نشدهاند و یا اینکه صرفاً برداشت مبهم پژوهشگر نیستند، بلکه بحث و استدلال بر اساس مطالب آرشیو است. (رپلی،1390: 249- 246)
3-4-1 پایایی و روایی در دادههای کیفی:
بر اساس آنچه در بالا گفته شد، میکوت و مورهاوس(1994)، به جای تأکید بر پایایی و روایی، قابلیت اعتماد طرحهای پژوهش کیفی را مطرح میکنند. آنان چهار عامل که به مدد آنها اعتمادسازی میشود، چنین خلاصه میکنند:
استفاده از چند روش برای گردآوری دادهها: این موضوع شبیه به مفهوم مثلث‌سازی است. استفاده از مصاحبه در کنار مشاهده میدانی و تحلیل متون موجود نشانگر آن است که موضوع مورد بررسی از چند منظر گوناگون بررسی شده و میتوان به آن اعتماد بیشتری داشت. چند سویه کردن به معنی استفاده همزمان از چند روش پژوهشی یا همراه کردن تفسیر با تبیین، از جمله این موارد است که می‌تواند تأمین‌کننده اعتبار کار پژوهشی کیفی باشد. استفاده همزمان این پژوهش از سه روش مشاهده مشارکتی، تحلیل مکالمه و مصاحبه میتواند به قابلیت اعتماد یافتههای این پژوهش کمک کند. موارد ذیل از جمله استراتژیهایی است که بدین منظور بهکار میروند: «استفاده عینی وکامل نقلقولها، شنیده شدن صداهای مختلف در تحقیق، گنجانده شدن صداهای منفی و مخالف با روند کار در پژوهش، عادلانه برخورد شدن با دادهها، آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطی به محققان در بالا بردن اعتبار تحقیق».
بازرسی مسیر کسب اطلاعات: اساساً به معنای ثبت مداوم دادههای اصلی به کار رفته در تحلیل و توضیحات پژوهشگر و روشهای تحلیل است. مسیر بازرسی مدارک تحقیق به دیگران اجازه میدهد تا فرایندهای فکری حاکم بر کار پژوهشی را بازبینی و دقت نتایج را مستقلاً ارزیابی کنند. میتوان پرسش از اعتبار را در قالب این پرسش خلاصه کنیم که آیا محققان همان چیزی را میبینند که تصور میکنند که میبینند یا خیر. اساساً سه نوع خطا ممکن است: قائل شدن به یک رابطه یا اصل در جایی که اصلا چنین رابطه یا اصلی وجود ندارد (خطای نوع اول)؛ انکار وجود یک رابطه یا یک اصل در جایی که در حقیقت وجود دارد (خطای نوع دوم)؛ و در نهایت، طرح پرسشهای غلط (خطای نوع سوم) (فلیک 1388، 414)برای نیل به این امر، تمام موارد پیاده شده را در پیوست این پژوهش قرار دادم.
وارسی از سوی افراد تحت بررسی: در این روش از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته میشود تا یادداشتها و نتیجه گیریهای شما را بخوانند و بگویند که توصیف شما از آنچه به شما گفتهاند، دقیق است یا خیر.
گروه پژوهشی: این روش فرض میکند که اعضای گروه پژوهشی، هنگام تفسیر دادههای خود، بر صداقت و دقت یکدیگر نظارت دارند. گاه از یک شخص بیرونی خواسته میشود تا فرایند مذکور را مشاهده کند و در مورد سوگیریها و سوءتفسیرهای احتمالی ، در هر جا که لازم شد، سؤال کند.(دی. ویمر و دومینیک ،1389: 172-171) بر اساس آنچه گفته شد، کیفیت ضبط و مستندسازی دادهها محور اصلی ارزیابی پایایی دادهها و نتیجهای است که از آنها اخذ خواهد شد. (فلیک 1388، 412)
برای تحقق این منظور تمام جلسات ضبط و درجایی که اجازه داشتم ، تصویربرداری شده و موجود است. همچنین، در هر همه مشاهداتِ کلاسها، دستیار کارشناسی نیز با من، حضور و همراهی داشت. سپس از روی این فیلمها، پیادهسازی دادهها صورت گرفت.در اینجا نیز از دستیار کارشناسی استفاده کردم که دادهها را مجدداً چک کند تا ریزشی در پیاده کردن متون صورت نگیرد. همچنین کدها، تفاسیر و نتایجی که از مشاهدات به دست آمده در اختیار کارشناسان قرار دادم تا بتوانند درخصوص آن قضاوت کنند. و در نهایت، یافتههای پژوهش توسط سه تن از فعالان عرصه ارتباطات و تعلیم و تربیت مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت. در نهایت باید بگویم، در پژوهشهای کیفی، بر وثوقپذیری و اعتبار و تصدیق بینذهنی تأکید می‌شود، به نحوی که وقتی مخاطبان نتایج پژوهش را میخوانند تأیید کنند که با مشاهدات آنها نیز سازگار است. آرشیو کردن دادهها برای بازخوانی مجدد، مشخص نمودن شیوه کدگذاری و میدان مشاهده، و … نیز از جمله تمهیداتی بر این امر هستند که در این پژوهش مورد استفاده بودند.
3-5 فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها
شیوه تحلیل، استقرایی است که در آن محقق در جزئیات غوطه‌ور میشود تا مقولات مهم را کشف نماید. (ایمان ،1391ب: 156) تحلیل کیفی از طریق ثبت عناصر مصاحبه و کدگذاری موضوعی برای تجزیه و تحلیل یافتههای حاصل از مصاحبه مدنظر قرار گرفته است.
فصل 4:
یافته‎های پژوهش
فصل 4:
یافته‎های پژوهش
توصیف و تفسیر مشاهدات همراه با مشارکت
توصیف و تفسیر مصاحبه‎های متمرکز
توصیف و تفسیر مشاهدات همراه با مشارکت
توصیف و تفسیر مصاحبه‎های متمرکز
در این فصل، ابتدا روند اجرای گفت‌وگوی کندوکاوی در کلاس‌های «فلسفه‌برای‌کودکان» را توصیف و برخی از این گفت‌وگوها را پیاده‌سازی و در قالب تحلیل مکالمه بازنویسی می‌کنم. سپس با توجه به داده‌های مبتنی بر مشاهدات همراه با مشارکت، به مفهوم‌سازی مهارت‌های تقویت‌شده در الگوی گفت‌وگوی کندوکاوی می‌پردازم. در ادامه این فصل، با کدگذاری موضوعی، داده‌های مصاحبه با اساتید را طبقه‌بندی و با توجه به نظر ایشان، نقش آموزشهای گفت‌وگویی در شکل‌گیری کنش مبتنی بر تفاهم را تشریح میکنم.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.