ابعاد ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

نمونه گیری قضاوتی است (مثلا این دو نفر از بقیه نخبه ترند). تعداد مصاحبه با خبرگان عضو جامعه مشخص نیست یعنی باید تا آن تعداد مصاحبه انجام گیرد که دیگر حوزه ها (ابعاد) و مولفه های جدیدی به دست نیاید، یعنی شروع به مصاحبه می کنیم و آن قدر مصاحبه می کنیم تا به اشباع نظری برسیم و دیگر اطلاعات جدیدی به دست نیاید (نمونه درحین کار). ممکن است پس از مصاحبه با نفر دوازدهم (از50 نفر اعضای جامعه)، مشخص شود که دیگر موضوع جدیدی به دست نمی آید.
9-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
به کمک روش تحلیل محتوا، برداشت های محقق از مصاحبه ها تحلیل می گردد. درحین تجزیه و تحلیل داده ها، داده ها طبقه بندی می شوند.
پس از مصاحبه، کدها جمع آوری و مقایسه می شوند تا مفاهیم کلی تری استخراج گردد. کدبندی که انجام شد ابعاد ارزیابی عملکرد استخراج می شود. سپس مولفه ها مشخص می گردند. و در نهایت الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد ارائه خواهد شد..
10-1- محدودیت های تحقیق:
بدون شک، هر فعالیت پژوهشی با محدودیت هایی روبرو می باشد، نکته مهم این است که پژوهشگر بتواند تا حد امکان محدودیت های انجام تحقیق را برطرف نماید.. مهم ترین محدودیت های تحقیق حاضر، عبارتند از:
1- مولفه ها و معیارهای ارائه شده برای این تحقیق کافی و وافی است ولی برای تعیین شاخص ها به نظر می رسد نیاز به تعریف شاخص های فراوانی متناسب با شرح وظایف هر یگان، می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته نشده است.
2- یافته های این پژوهش با اندکی تغییر قابل استفاده در کلیه یگان های ناجا نیز می باشد، اما برای تعمیم به سایر سازمان های دولتی و خصوصی باید در برخی از مؤلفه های آن تغییرات کلی صورت گرفته و متغیرهای آن بومی سازی شود.
3- نبود ادبیات کافی در زمینه الگوسازی و انواع آن که خوشبختانه الگوشناسی، یکی از دستاوردهای این پژوهش خواهد بود.
4- زمان بر و طاقت‌فرسا بودن تحلیل داده‌های کیفی.
5-از آنجا که کدگذاری و تحلیل داده می تواند بسیارذهنی باشد، ممکن است گاهی اوقات منجر به رابطه های علی قابل تردید شده باشد..
11-1- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها:
1-11-1-طراحی : طراحی تلاشی آگاهانه است برای ایجاد نظمی نتیجه بخش (ویکتور پاپانک، 2009: 65 ). طراحی تحلیل و فرموله بندی کردن صورت مسئله است. طراحی همواره در2 فاز تئوری وعملی خلاصه می شود که فاز عملی همواره متأثر از فاز تئوری است. بنابر این هر چه فاز تئوری قوی تر باشد، طرح های فاز عملی نیز از اعتبار و کیفیت بالاتری برخوردارند (پورش ، 2010: 25).
در این تحقیق منظور از طراحی، طراحی الگویی راهبردی برای ارزیابی عملکرد یگان های ناجا می باشد.که فاز تئوری طراحی می باشد، و یافته های این پژوهش با اندکی تغییر (برای تعیین شاخص های متناسب با شرح وظایف هر یگان) قابل استفاده در کلیه یگان های ناجا می باشد.
2-11-1- الگو : الگو به طرح ونمونه یا مدلی از اشکال یا اشیاء گفته می شود (کشوری، 1389: 18).
در این تحقیق منظور از الگو، طرح، یا مدلی راهبردی برای ارزیابی عملکرد یگان های ناجا می باشد.
3-11-1-ارزیابی : فرایند سیستماتیک تحقیق وبررسی در مورد ارزش یاشایستگی یک برنامه یا موضوع مورد ارزیابی می باشد (محمدی، 1384: 20).
در این تحقیق منظور ازارزیابی بررسی در مورد ارزش یاشایستگی یک برنامه یا موضوع مورد ارزیابی در یگان های ناجا می باشد.
4-11-1- عملکرد : عبارت است از حاصل فعالیت های فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله پس از مدت معین (صادقی مال امیری، 1382: 9). عملکرد نتایج بدست آمده از صرف منابع و یا به عبارتی کاملتر، تلفیق اثربخشی و کارایی میباشد (ابن رسول، 1387 :3).
در این تحقیق منظور از عملکرد بررسی حاصل فعالیت های یگان های ناجا از لحاظ اجرای وظایف محوله پس از مدت معین می باشد.
5-11-1-عملکرد سازمانی : عملکرد سازمانی از طریق چگونگی اجرای کارآ و اثربخش استراتژی‌ کسب وکارهای آن تعریف می‌شود. درصورتی که موجب هم افزایی شود. هم افزایی زمانی وجود دارد که دو یا چند کسب و کار یا محصول- بازارها ، به همراه منابع و شایستگی‌هایشان، یکدیگر را تکمیل و تقویت کنند به نحوی که عملکرد کل کسب و کارها و محصول – بازارهای مرتبط، بیش‌تر از جمع جبری عملکرد تک تک آن فعالیت‌ها باشد (واکر و همکاران، 2003: 9 و 53).

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.