بهمن ۲, ۱۳۹۹

پژوهش دانشگاهی – اثربخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان با نشانگان بالینی …

مقدمه

تجزیه وتحلیل داده ها به عنوان فرایندی از روش علمی یکی از پایه های اساس هر روش تحقیق است بطور کلی تجزیه وتحلیل عبارت از روشی است که از طریق ان کل فرایند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود چون غالب مسائلی که در تعلیم وتربیت مورد پژوهش قرار می گیرند خیلی گسترده وسیع هستند پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده ویا تصمیم گیری در مورد تاثیرفرضیه ای که صورت بندی کرده است از روشهای مختلف تجزیه وتحلیل استفاده می کند.(دلاور، ۱۳۷۷)
در حقیقت تجزیه وتحلیل به معنای طبقه بندی .تنظیم.دستکاری وخلا صه کردن داده ها برای یافتن پاسخ برای پرسشهای پژوهش است که هدف از ان تقلیل داده ها به نموداری قابل فهم وقابل تفسیر است تا بتوان مسائل پژوهش را مورد مطالعه وازمون قرار داد (نجفی زندو شریفی، ۱۳۷۷)
باید توجه داشت که فنون آماری مورد استفاده در علوم رفتاری نه فقط از نظر طبیعت .پرسش هایی که برای بدست آوردن جواب آنها طرح شده تفاوت دارد بلکه از نظر طبیعت .داده هایی که این فنون آماری باید در مورد آنها بکار روند نیز متفاوت است.سطح اندازه گیری هر متغیر در مجموعه داده ها اساسی ترین اطلاعات است که پژوهشگر قبل از فنون آماری لازم را برای تحلیل داده ها بر گزیند باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد چنانچه بتواند مجموعه داده ها را بر رسی و معلوم کند که با چه نوع متغیرهایی سرو کار دارد در این صورت نخستین گام در جهت تجزیه وتحلیل داده ها را بر داشته است زیرا هر تکنیک آماری مناسب داده هایی است که فقط در سطح معینی اندازه گیری شده است.(هومن، ۱۳۷۶)
نتایج تحقیق حاضر حاصل عملیات و تجزیه و تحلیل های آماری بوسیله نرم افزار spss ورژن ۱۶می باشند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۴-۱-آمار توصیفی

در این پژوهش،برای بیان اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
در ابتدا داده های آماری مربوط به پرسش نامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاد اردکان ( سال ۹۱-۹۲تاسال۹۳-۹۴)که این افراد ۱۶۰نفر بوده و براساس جدول مورگان حجم نمونه ۱۱۳ نفر می باشد و براین اساس پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21) رابین ۱۱۳نفر اجرا کردیم و۳۸نفر از این افراددارای اختلال اضطرابی تشخیص داده شدند. نمونه پژوهش بصورت کاملا تصادفی شامل ۳۰ نفر(۱۷زن-۱۳مرد)که در رنج سنی ۲۷-۴۵ سال بوده است.در گروه آزمایش (رویکرددرمان فعال سازی رفتاری برای افراد دارای اختلال اضطرابی)۱۵ نفر(۹زن-۶مرد)و در گروه گواه نیز ۱۵ نفر(۸زن-۷مرد) بصورت مساوی قرار گرفتند.
برای نشان دادن فراوانی متغیرها از جدول فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و نمودار های توصیفی استفاده شد. فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی های در دو گروه کنترل و آزمایش، در قبل و بعد از مداخله در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ۴-۱- آماره های متغیر مورد بررسی قبل و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمایش

متغیر گروه پیش آزمون پس آزمون
فراوانی میانگین انحراف استاندارد فراوانی میانگین انحراف استاندارد
اضطراب آزمایش ۱۵ ۵۳/۱۴ ۸۲/۲ ۱۵ ۷۳/۹ ۷/۱
کنترل ۱۵