اجتماعی بودن

دانلود پایان نامه

اعراض از مالکیت(ایقاع) …………………………………………………….. 40
محدودیتهای ناشی از قرارداد …………………………………………… 41
محدودیتهای ناشی از اشاعه ………………………………………………………………… 44
حقوق ارتفاقی ……………………………………………………………………………………… 45
فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ………………………………………………………………………………..47
مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق) …………………………………………………………….47
گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ……………………………………………………………………………………..48
الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق …………………………………………………………..51
ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان …………………………………….52
گفتار دوم: مکاتب حقوقی …………………………………………………………………………………………….53
الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) …………………………………………………………………………….56
ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) ……………………………………………….62
پوزیتویسم منطقی …………………………………………………………………………………………………….64
پوزیتویسم اجتماعی……………………………………………………………………………………………………65
مکتب حقوق سوسیالیسم ……………………………………………………………………………………………66
پوزیتویسم حقوقی محض…………………………………………………………………………………………..66
نقد پوزیتویسم حقوقی ………………………………………………………………………………………….67
ج: مکتب حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………….69
مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ………………………………………………………………………………………… 71
گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق ………………………………………………. 72
الف: اوصاف قاعده حقوقی ………………………………………………………………………………….. 72
کلی(عمومی) و مجرد بودن …………………………………………………………………………. 72
دوام و ثبات ………………………………………………………………………………………………. 74
الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا …………………………………………………………………76
اجتماعی بودن …………………………………………………………………………………………… 78
ب: مبانی و منابع حقوق ………………………………………………………………………………………….. 79
مبانی حقوق ……………………………………………………………………………………………… 80

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.