احساس تعلق اجتماعی

دانلود پایان نامه

4-1-1- اهمیت ارتباط اجتماعی :
فقدان ارتباط و آثار آن را می توان در چند بند زیر خلاصه کرد :
– ارتباط انسان ها منشاء فرهنگ و عاملی در راه ارتقای انسانی است و فقدان آن به معنای سکوت نسبی در حیات انسانی و سعی در راه هر نوع تعالی اجتماعی است .
– در تمایز حیوانات جمع زی و انسان اجتماعی باید گفت انسان می تواند اطلاعات کسب شده را مورد تحلیل قرار دهد و به انتظار از خود و سپس بهسازی روش هایش دست زند و گذشته ای را که در آن نبوده و آینده ای را که در آن نخواهد بود مجسم کندپ.
– فقدان ارتباط اجتماعی موجبات پدید نیامدن زبان ، سکون نسبی زمان اجتماعی و عدم امکان انتقال دانسته ها را فراهم می سازد.
– کاستی در ارتباط اجتماعی موجب پیدایش آسیب های روانی است که خود می تواند به طرق بسیاری نظیر خودکشی و تجلی نماید.
– بسط شعاع ارتباط در جامعه جدید موجبات تعلق انسان ها به خانواده بشری از یک سو و تلقی حوادث به کل جامعه بشری از سوی دیگر را فراهم ساخته است.
4-1-2- رسالت ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی :
هر سازمانی که در متن جامعه پدید می آید باید دارای کارکردهایی در خدمت جمع و جامعه باشد و چنان تنظیم گردد که بتواند همانند یک تن به طور کلی هماهنگ خدمات خود را به جامعه که منشاء و موجد آن است عرضه دارد ، سازمان های ارتباطی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و تقریبأ همه محققان و دست اندرکاران مسائل و نیازهای جامعه مخصوصأ صاحب نظران مسائل ارتباطی بدان اندیشیده اند نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی را می توان بدین قرار برشمرد.
الف) نقش های تفریحی :
وسایل ارتباط جمعی بطور معمول با زمان فراغت انسان ها برخورد می نمایند از این رو در مواردی چند باید موجبات جدایی موقت از واقعیت و فراموشی لحظات دشوار زندگی تعدد اعصاب و سرگرمی انسان ها را فراهم سازند. بنابراین جزئی از کارکرد وسایل ارتباطی صرفأ تفریح وتفنن انسان ها است تا از آنان موجوداتی توانا و خلاق برای کار به بار آورد لیکن این نحوه گذران اوقات فراغت هم جنبه اخلاقی دارد ، زیرا وسیله ارتباط نباید و نمی تواند به هر قیمتی موجبات تفریح و خندیدن را فراهم سازد و هم جنبه فرهنگی زیرا فراغتی که با این وسایل صورت می پذیرد گذران زمان است با استفاده از مقولات فرهنگی.
ب) نقش های خبری :
وسایل ارتباط جمعی پخش خبر و اطلاع را بر عهده دارند رسالت آنان در انتقال سریع بی طرفانه و آگاهی بخش اخبار و وقایع دنیای ماست از همین روست که این وسایل کوچک شدن کره زمین و همسایگی ساکنان آن را موجب شده اند. هیچ حادثه ای در عصر ارتباط جمعی فقط به یک منطقه جغرافیایی می رود نیست و آنچه تعلق محلی خبر یا خاص بودن خبر یا حادثه برای یک محل یا منطقه خوانده می شود فقط به گذشته ای تاریخی اختصاص دارد.
ج) نقش های همگن سازی :
وسایل ارتباط جمعی نزدیکی سلیقه ها خواسته ها و انتظارات تمامی ساکنان یک جامعه را موجب می شوند خروج جوامع از عصر محدوده های جدا یا تک افتاده را موجب می گردند همین روند است که ژان کازنو و بسیاری دیگر از آن با عنوان توده سازی یاد می کنند. این اصطلاح که بعدی مستهجن دارد و روندی نامطلوب از آن برمی آید. بدین معنا است که با ورود وسایل ارتباط جمعی به جامعه خرد فرهنگ ها و فرهنگ های خاص و مجزا ناپدید می شوند و به نوعی عالی ساکنان یک جامعه تشابه می پذیرند و در کسب زندگی علایق وخواسته ها از الگوهای مشابهی که وسایل ارتباط جمعی به آن می دهند برخوردار می شوند. کازنو این روند را توده شدن تمامی مردم در یک محدوده جغرافیایی با مرزهای ملی می داند. کاردیند و لینکلن با عنوان شخصیت اساسی موجبات اندازه گیری همین روند را فراهم می سازند به رغم آنان شخصیت اساسی عبارتند از؛ ویژگی های مشترک تمامی مردمی که در یک مرز و بوم حیات می گذرانند در عصر ارتباطات این ویژگی های مشترک افزایش می یابند دولت برای اولین بار در تاریخ از مرز فئودالیسم و دوران های ملوک الطوایفی به راحتی بیشتر می گذرد و قدرتی بی نظیر در راه پخش خواسته ها و اندیشه های خود بین تمامی مردمانش می یابد به نظر ما در اولین برخورد جامعه با وسایل ارتباط جمعی روند فوق الذکر پدید می آید اما در مراحل بعد چنین نیست. تکثر وسایل ارتباط جمعی رادیو ، تلویزیون – سینما – تئاتر – کتب و روزنامه ها و هر یک از آنان و تعدد روزنامه ها و رادیوها و … از طرفی موجب کوچک و قابل محل شدن این وسایل شد و از طرف دیگر موجبات تشعب تازه ای بین مردم را فراهم می سازند.
د) آگاه سازی :
هرچند این وظیفه ارتباطات با مقوله آموزش از طرفی و مقوله خبررسانی از طرف دیگر نزدیک است ، لیکن وظیفه ای خاص و متمایز از آن دو است. وسایل ارتباط جمعی باید نه تنها بر انتقال خبر و اطلاع ، بلکه تحلیل درست اخبار و تشریح آنان نیز بپردازند ، وقایع متمایز و پراکنده ای که در جهان رخ می دهند ، به ظاهر متفاوتند و چنین به نظر می رسد که هیچ وجه تشابه ندارند و لیک در واقع و با نگاهی ژرف میتوان علل بنیادی برای آنان یافت که اکثر مشابهند. تحلیل علمی پدیده های خبری و آگاه سازی انسان ها از این علل ، موجبات تغییر در جهان بینی انسان ها را فراهم می سازد. بدین سان تنها وظیفه این وسایل پخش خبر نیست ، بلکه باید به تحلیل وقایع ، تشریح آنان و آگاه سازی انسان ها از ضروریات زندگی بپردازند.
هد) احساس تعلق اجتماعی :
وسایل ارتباط جمعی مخصوصأ در جوامع جدید که درآن با امحای نسبی سلک ها و جماعت ها مواجهیم ، با افرادی برخورد می نمایند که در انبوه وسیع شهر و یا کاستی روابط سنتی ، در تنهایی بی سابقه ای به سر می برند. حال صدای رادیو یا تصویر تلویزیون و یا نوشته روزنامه ابزاری است در راه احساس تعلق اجتماعی با خواندن روزنامه احساس می کنیم ما هم حلقه ای از زنجیر جامعه ایم ، ما هم مانند هزاران نفر این وسیله را مطالعه می کنیم پس ، احساس اشتراک تعلق و پیوند متقابل خواهیم داشت. وسیله ارتباطی همچون پلی بین افراد جامعه عمل می کند و آنان را از تعلقشان به یک کل آگاه می سازد.
4-1-3- سینما بعنوان یک وسیله ارتباط جمعی :
سخن از یکی از اعضای برجسته خانواده ارتباطات است عضوی که حدود یک قرن از تولد آن می گذرد ، میلیون ها انسان را در خلال ساعاتی دراز به خود مشغول داشته و هنوز هم چنین است سینما یک پدیده تفریحی برای میلیون ها پیر و جوان در تمامی جهان است ، در عین حال ، سینما یک وسیله گذران معاشی برای هزاران انسان در سراسر گیتی می باشد. سینما یک وسیله تبلیغاتی نیز هست ، و از این رو سیاستمداران جهان بسیار بدان توجه داشته اند بالاتر از همه ، سینما در راه تبلیغ کالاهای تجاری سهم بزرگی دارد. از علاقه میلیون ها انسان بدان در راه انتقال پیام هایی سود گرفته می شود که درنهایت به اسارت انسان در برابر کالا و به طور کلی تمدن مادی و کالاپرست می انجامد. سینما فراز و نشیب تاریخی آن گواه حرکت و ارتقای تکنولوژیک انسان نیز هست. بسیاری آن را شاخص رشد نیز می دانند اما از دیدگاه ما این وسیله نیز همانند تمامی وسایل ارتباطی دیگر ، فی النفسه والا و معتبر نیست چه ، کاربرد نادرست آن می تواند بر اخلاق جامعه موثر افتد و بر حیات سیاسی جامعه اثرات سخت نامطلوب و حتی خطرناک برجای گذارد پس تأکید ما بر کاربرد درست یکی از وسایل مهم ارتباطی در دنیای امروز است.
پیدایی و بسط سینما ، همانند بسیاری از ابزارهای صنعتی جهان ما ، منبعث از کوشش های دانشمندانی بسیار در کشورهای مختلف جهان است. معمولأ مارک راجت انگلیسی را در رأس این هرم جای می دهند هم او بود که به سال 1824 فرضیه معروف خود را در باب تصاویر و رابطه آنان با اشیای متحرک اعلام داشت. او حرکت تصاویر را به منزله زنده کردن موضوعات آنان تجسم می نمود و نشان می داد که با حرکت دادن تصاویری از هر یک از حرکات یک موجود زنده ، چشم بیننده قادر به وصل کردن حرکات خواهد بود. در سال 1893 اختراع کینوسکوپ توسط توماس ادیسون کارلومیدها در سال 1895 که نقطه عطفی در تاریخ سینماست ساختن اولین فیلم تخیلی در سال 1896 توسط ژوژملیس و پیدایش و تعدد سالن های سینما از اوایل قرن بیستم 1900 گام های مهمی در راه سینما بوده است. در سال 1927 برادران وارنر از مرحله فیلم های صامت گذشتند و عصر فیلم ناطق را گشودند.
پس از ورود سخن و صدا به دنیای فیلم ، چندی نپایید که رنگ نیز به جهان سینما راه یافت و منزلتی به سینما اعطا کرد. حال این وسیله ارتباطی جوان در چندان موضعی قرار گرفته بود که نه تنها کارگردانان و صاحب اندیشه ، بلکه سرمایه داران را نیز به خود جلب کرد. در حقیقت زمینه تازه ای هم در راه سودجویی و هم ابزار خلاقیت پدید آمده بود. از دیگر نقاط عطف در تاریخ سینما ، پیدایی فیلم های سه بعدی است. فردی بنام والر به پدیده تازه ای در راه بسط فیلم دست یافت. او بدین نتیجه رسید که می توان به انسان ها عمق ، فضا و فاصله را ارائه داد و کلید کار ، همان اشاره ای است که از میدان دید به مغز می رسند. پس والر در این جهت یعنی کنترل و ضبط تمامی میدان دید ، دوربینی مرکب از سه دوربین ساخت که یک سوم کل صحنه یا میدان دید را بپوشاند. در سالن سینما نیز سه آپارات ، این سه نوع تصویر را بر روی پرده خمیده بزرگی به نمایش می گذاشتند. بدین ترتیب تماشاچی نیز وارد صحنه شد و او را بعد چهارم کار نمایش فیلم به حساب می آورند. حرکت تاریخی فیلم های سه بعدی یا پیدایی طریقه تازه ای در ضبط صدا نیز همراه گردید ، بطوری که با نصب چندین بلندگو در سالن و شش میکروفن در نقاط مختلف صحنه ، می توانستند به تماشاچی احساس داخل بودن در صحنه را بدهند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.