بهمن ۷, ۱۳۹۹

تحقیق دانشگاهی – اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی

دانشگاه مفید
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی
استاد راهنما:
دکتر عبدالحسین شیروی
استاد مشاور:
دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز
نگارش:
محمد جعفری
اردیبهشت ۱۳۹۳
تقدیم به:
روح پدرم، حاج امیر علی جعفری که همیشه غمخوار و دعا گوی فرزندان خود بود و دغدغهی ایشان همواره به سرانجام رسیدن و به بار نشستن تحصیلات من بود، لیکن متأسفانه اجل مهلت نداد و در حین نگارش این رساله جان به جانآفرین تسلیم نمود.به برکت صلوات روحش شاد و یادش گرامی.
و
روح مادر مهربانم که نماد مهر و فداکاری و گرانبهاترین گنجم بود که متأسفانه بعد از دفاع از رساله ام ، که این امر موجب شادی فراوان ایشان گردید، بدرود حیات گفتند . به برکت صلوات روحش شاد و یادش گرامی .
با تقدیر و تشکر صمیمانه از:
جناب آقای دکتر عبدالحسین شیروی که در نگارش این پایان نامه از راهنماییهای ارزنده ایشان بسیار استفاده نمودم؛ هر چند که این تشکر پاسخی مناسب در قبالِ زحمات ایشان نیست.
جناب آقای دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، از نظرات و ارشادات وی استفادهی فراوان بردم.
از وجود چنین اساتیدی بهرههای وافری بردهام و برای بنده جای بسی افتخار است که شاگرد این اساتید بودهام. به امید آنکه افتخار شاگردی آنان دوباره نصیبم شود.
چکیده
تمامی مالکین در قرارداد بیع زمانی، نسبت به یک مال مالکیت دارند، اما هر یک از آنان مفروزاً مالکِ مقطعِ زمانیِ خویش هستند. در قرارداد مذکور محدودهی اختیارات مالکین و مسؤولیتشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث جای سؤال است. تمامی مقاطع به طور زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، به طوری که برخی تصرفات در یکی از مقاطع زمانی، در تمامی مقاطع زمانی مؤثر واقع میگردد. بر همین اساس؛ به منظور حفظ حقوق تمامی مالکین و با استناد به اصل ۴۰ ق.ا. و استفاده از ملاکهای مواد ۱۲۵، ۱۳۲ و ۴۸۴ ق.م.، هیچ یک از آنان نمیتواند به استناد اصل تسلیط همه نوع تصرف و انتفاعی را از ملک خویش برد. تمامی مالکین میتوانند تصرفات حقوقی لازم را نسبت به مقطع مالکیت خویش اعمال نمایند، ولی تصرفات مادی در آن بدون اجازه سایر مالکین ممنوع است، مگر در موردی که ملک در معرض خرابی و خطر باشد و عدم دخالت یا تأخیر موجب ضرر گردد. مالکین باید با یکدیگر همکاری نمایند و در ارتباط باشند تا مبیع در معرض نابودی قرار نگیرد و حقوق آنان محفوظ بماند تا از ملک به نحو احسن منتفع گردند. کمک گرفتن از حق ارتفاق و وقف برای تنظیم روابط مالکین با یکدیگر صحیح نیست، اما روابط مالکین با یکدیگر را نمیتوان منقطع دانست. رابطهای ضعیف و اعتباری بین مالکین بر قرار است و همین رابطهی ضعیف سبب محدود شدن اختیارات آنان میشود. به محض اینکه مالکی از محدودیت مورد نظر تجاوز نمود، حسب مورد در برابر مالک یا مالکین دیگر مسؤول است. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث نیز با توجه به تصرفات مادی و حقوقی اشخاص ثالث و ویژگی خاص این قرارداد دارای محدودیت و تحت ضوابط خاصی است.
واژگان کلیدی: مالکیت موقت، بیع زمانی، مملوک زمانی، مقطع زمانی، اختیارات مالکین، روابط مالکین.
فهرست مطالب
مقدمه ۱
الف) طرح موضوع ۱
ب) دلائل انتخاب موضوع ۳
ج) سؤال اصلی ۳
د) سؤالات فرعی ۳
ن) فرضیه ۳
و) نقد ادبیات موضوع ۴
هـ) روش تحقیق ۵
ی) سازماندهی تحقیق ۵
فصل اول: مالکیت موقت ۶
مبحث اول: شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن ۷
گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت ۷
بند اول: تعریف مالکیت ۷
بند دوم: آثار مالکیت ۹
۱ـ حق استعمال ۹
۲ـ حق استثمار ۱۰
۳ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) ۱۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.