اداره

دانلود پایان نامه

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺘﻘلاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑـﻪ ﺷـﺪت از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﺑﻪ ﻧﺪرت از آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑلاﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﯽﺷﻮد. واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد، اﻏﻠـﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﺎﻫﺮاﻧـﻪ او در ﺧـﺎرج از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧـﺪ و ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ دﯾﮕﺮان اداره ﮐﻨﻨﺪ (ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحواره واﺑﺴﺘﮕﯽ/ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ دارﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺟﺪی دﯾﮕﺮان ﻧﻤـﯽ-
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮهﺷﺎن ﺑﺮآﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ، ﺣﻞ ﻣﺸﮑلات، ﺧﻮب ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺳﺖ را ﻧﺪارﻧـﺪ. اﯾـﻦ ﻃﺮحواره اﻏﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻔﻌﻞﺑﻮدن و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻃـﺮحواره واﺑﺴﺘﮕﯽ/ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ، رواﺑﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻫﻤـﺴﺮاﻧﯽ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﺰون ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬـﺎ اﺣـﺴﺎس ﺑﭽﮕـﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﯾﮏ ﻣﺮاﻗﺐ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحواره واﺑﺴﺘﮕﯽ/ ﺑـﯽﮐﻔـﺎﯾﺘﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺟﺪﯾﺪ و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ، اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ، .(1997
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحواره آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری دارﻧﺪ، ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ، ﻣﺒـﺎدا ﻫـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ دﭼﺎر ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ: ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوز ﺣﻤلات ﻗﻠﺒﯽ، اﺑﺘلأ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز؛ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮاﻧﻪﺷﺪن، از دﺳﺖ دادن ﮐﻨﺘﺮل؛ و ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻮع ﺗﺼﺎدفﻫﺎ، ﺟﻨﺎﯾﺖ، ﺑلاﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ(ﯾﺎﻧﮓ،.(1383
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحواره ﺧﻮد ﺗﺤﻮلﻧﯿﺎﻓﺘﻪ/ﮔﺮﻓﺘﺎر دارﻧﺪ، اﻏﻠﺐ در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑـﯽ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ-اﻏﻠﺐ واﻟﺪﯾﻦ- ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ، ﻓﺮدﯾـﺖ و رﺷـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﺨﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، ﻧﻤـﯽ-
۵٨
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻃﺮحواره ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ اﺣـﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﺜـﻞ ﻏـﺮق در ﺷﺨـﺼﯿﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪن، ﻓﻘﺪان ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﯽﻫﺪفﺑـﻮدن زﻧـﺪﮔﯽ را در ﺑﺮﮔﯿـﺮد (ﯾﺎﻧـﮓ،.(1383 ﺑﺰرﮔـﺴﺎلان دارای ﻃﺮحواره ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ/ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻣﺰاﺣﻢ و دﺧﺎﻟﺖﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺳﺘﻘلال را اﺟﺎزه ﻧﻤـﯽدﻫﻨـﺪ. اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎلان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮏ ﻣﺜـﺎل ﺑـﺎرز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺎری ﺷـﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحواره ﺷﮑﺴﺖ دارﻧﺪ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ-
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ورزش، ﺷﻐﻞ، ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻦ وﺳﺎلﻫﺎی ﺧﻮد، ﺧﯿﻠـﯽ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحواره را دارﻧﺪ، اﻏﻠﺐ ﺧﻮد را ﮐﻢﻫﻮش، ﺑﯽاﺳﺘﻌﺪاد ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ
(ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386
ﺣﻮزه ﺳﻮم، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻞ:1 اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحوارهﻫﺎی آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار دارد، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫـﺎی دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ رﺷﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در ﺧﺼﻮص اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان، ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدن، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن ﯾﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﻣـﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋلاوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی اﻏﻠﺐ ﺧﻮدﺧﻮاه، ﻟﻮس، ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮلاً در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎر و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣلاﺣﻈﻪ دﯾﮕﺮان را ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦدار ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻬـﺎر ﺗﮑﺎﻧـﻪ-
ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺿﺎء ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ آﺗـﯽ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ (ﯾﺎﻧﮓ،.(1383
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحواره اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرگﻣﻨﺸﯽ دارﻧﺪ، ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺑﺎلاﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻓﺮادی دارای اﯾﻦ ﻃﺮحواره ﺧﻮد را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣلات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ، ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ. آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای دﯾﮕـﺮان دارد،
1-Impaired Limits
۵٩
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ دﯾﮕﺮان ﺑﮑﺸﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺷﺪن، ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪن و ﭘﻮلدار ﺷﺪن. اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﺮﺗﻮﻗﻊ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮﻧﺪ و در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑلات دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ (ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386
در ﺑﺎﻓﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، اﻓﺮاد دارای ﻃﺮحواره اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرﮔﻤﻨﺸﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﯽﻣلاﺣﻈﻪ و ﺧﻮدﻣﺤـﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﺴﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﺎد اﺳﺖ و در ﻋﻮض ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﺮوﻟﻨﺪ ﮐﺮده و ﻣﺠﺎدﻟـﻪ ﻣـﯽ-
ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻓﺮازﻧﺎﺷﻮﯾﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ (ﯾﺎﻧﮓ،.(1383 در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺳـﺎﻟﻢ و در اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﻃﺮحواره اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرگﻣﻨﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺑﺎ اﺣﺘـﺮام و ﺗﻮﺟـﻪ و ﻋلاﻗـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زوﺟﯿﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻓـﺮدی اﻓـﺮاد اﺳـﺖ. ﻫﻤـﺴﺮان ﺳـﺎﻟﻢ اﻏﻠـﺐ از ﺑـﺴﯿﺎری از ﺗﻤﺎﯾلات و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺧـﻮب دوﺟﺎﻧﺒـﻪای را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ(ﯾﺎﻧـﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحواره ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری/ ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺧﻮد، ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺤﻤـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ. از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﺑـﺮاز ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ. در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ اﯾﻦ ﻃﺮحواره، اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﻓﺮدی، ﺗﻌﺎرﺿﯽ اﯾﺠـﺎد ﻧﮑﻨﻨـﺪ و از ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻃﻔﺮه ﻣﯽروﻧﺪ (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.