ارزش

دانلود پایان نامه

ﺑﺎزداری ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﻧﻘﺺ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ/ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ
واﺑﺴﺘﮕﯽ/ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ/ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻨﻔﯽﮔﺮاﯾﯽ/ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ
ﺗﻨﺒﯿﻪ
اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرگﻣﻨﺸﯽ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری/ ﺧﻮد- اﻧﻈﺒﺎﺗﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
)*ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، 2003، ﺻﻔﺤﻪ،(22
ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻤﻮلاً وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﺷﺮ ﻃﺮحوارهﻫـﺎی ﻏﯿﺮﺷـﺮﻃﯽ ﺧلاص ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد، ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ، “ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ” ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ: ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ”اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﻢ، ﭘﺲ ارزش آن را دارم ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ”.
اﻃﺎﻋﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ: ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ “اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠـﺎم دﻫـﻢ و ﻫـﯿﭻ وﻗﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮم، ﭘﺲ دﯾﮕﺮان ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ”.
۶٧
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
اﯾﺜﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ: ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ “اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزم و ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﻮدم را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮم، ﭘﺲ آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺺﻫﺎﯾﻢ، ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ دﯾﮕـﺮان ﻣـﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ”.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺮحوارهﻫﺎ
دو ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﺪاوم ﻃﺮحواره و ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮحواره. ﻫﺮ ﻓﮑﺮ، اﺣﺴﺎس، رﻓﺘـﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮحواره را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺪاوم ﺑﺨﺶ ﻃﺮحواره- ﻃﺮحواره را ﺗﺜﺒﯿـﺖ و ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ- ﯾـﺎ ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﻃﺮحواره-ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن آن ﻣﯽﺷﻮد- در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺪاوم ﻃﺮحواره
ﺗﺪاوم ﻃﺮحواره ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ-دروﻧﯽ ﯾﺎ رﻓﺘﺎری- ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻃﺮح-
واره را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ. ﺗﺪاوم ﻃﺮحواره ﺗﻤﺎم اﻓﮑﺎر، اﺣﺴﺎسﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟـﺎی ﺑﻬﺒـﻮد ﻃﺮحواره در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد- ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﻓﺮد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر اوﻟﯿﻪ ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ:
ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ: زوﺟﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﺳـﻮءﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﺴﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﻪ اﻃلاﻋﺎت ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎ ﻃﺮحواره ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و اﻃلاﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮحواره ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد، ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ ارزش ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮحواره را ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﻨﺪ(ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.