ارزیابی عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه

7-2- اهداف ارزیابی عملکرد:
در حالی که مدیریت عملیات بی‌شک یکی از اهداف اندازه‌گیری عملکرد است، تنها هدف نیست. در اینجا شش هدف دیگر برای اندازه‌گیری عملکرد تشریح می‌گردد.
1-7-2- هم راستاسازی راهبرد و فعالیت‌ها:
امروزه سازمانها در محیطی پیچیده مشغول رقابتند. بنابراین فهم دقیقی از اهداف و روش های دستیابی به اهداف برای آنها حائز اهمیت است (کاپلان و نورتون ، 2004: 25). شاخص های عملکرد مکانیسمی برای مرتبط ساختن سیاستهای بهبود فرایند یا محصول – که توسط مدیریت ارشد توسعه ایجاد شده است- را به دیگر فعالیت‌ها در سطح سازمان فراهم می‌سازد (باند ، 1999: 14). این گفته بدان معناست که هم جهت‌سازی راهبردهای سازمانی و اهداف با فعالیت‌ها یک پیش‌نیاز حتمی برای بقاء در چنین محیطی است. شاخص های عملکرد چنین همراستایی را آزمون می‌کنند و امکان تنظیم آن را فراهم می‌آورند. از چنین ارتباطی مشخص است که فرایند اندازه‌گیری عملکرد در توسعه راهبرد آینده، مشارکت خواهد داشت. وسنیسکی و شفتی (2003) اندازه‌گیری عملکرد را به عنوان قلب فرایند راهبردی در شکل زیر نشان داده‌اند.
2-7-2- کنترل عملیات
همانطور که پیش از این گفته شد برای مدیریت عملیات، اندازه‌گیری عملکرد یک هدف واضح است (کراتر ، 1996). تاکید می‌کند که ارزیابی برای کنترل کسب‌ و کار با کمک اندازه‌گیری و بررسی عملکرد در مقابل اهداف و برنامه‌ها و در دست داشتن ابزاری برای اصلاح تغییرات و انحرافات از برنامه لازم است.
3-7-2- مدیریت و تعامل با ذینفعان:
امروزه و احتمالاً درآینده بهترین راه سازمانها برای بقا و کامیابی در بلندمدت، تفکر درباره خواسته‌ها و نیازهای همه ذینفعان مهم و تلاش برای ارزش‌رسانی به آنهاست (نیلی و دیگران 2002: 45). این مسئله نیاز سازمانها به آگاهی داشتن درباره محیط گسترده‌تری از آنچه در آن کار می‌کنند و نیاز به ارضای خواسته‌های گستره وسیعی از ذینفعان را در پی دارد. گروههای ذینفع، شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، تامین‌کنندگان، شرکا، قانونگذاران و ناظران و جامعه است. برای تخمین برآورده‌سازی نیاز و الزامات همه گروههای ذینفع لازم است توانایی اندازه‌گیری و ارایه ارزش تدارک دیده شده برای هر کدام را داشته باشیم. بنابراین مدیریت و ارتباط با ذینفعان، یکی دیگر از اهداف ارزیابی عملکرد است.

شکل3-2 ) رابطه اندازه‌گیری عملکرد و راهبردها (وسنیسکی و شفتی، 2003: 31)
4-7-2- کیفیت:
اطلاعات مفید عملکرد به ما کمک می‌کند تا سیاست‌ها و فرایندهای کارا و دلیل کارا بودن آنها را تشخیص دهیم. برای بهبود عملکرد یک تمامیت، بایستی بهترین استفاده از داده‌ها و دانش دسترسی به عمل آید (تریژری و دیگران، 2001: 45). شاخص های عملکرد، سنجه‌هایی هستند که برای ارزیابی کیفیت در برابر استانداردها و اهداف شکل داده شده در داخل یک سازمان بکار می‌روند بدین ترتیب کیفیت تثبیت شده یا بهبود می‌یابد (بلک‌برن ، 2003: 23).
5-7-2- انگیزه و پاداش‌دهی کارکنان:
راث (2002) انگیزش کارکنان و پاداش‌دهی بر مبنای نتایج ارزیابی عملکرد سازمانی را از میان دیگر اهداف، به عنوان یک هدف مهم ارزیابی عملکرد بر می‌شمارد.
6-7-2- مسئولیت‌پذیری :
اطلاعات عملکرد، امکان مسئولیت‌پذیری موثر در برابر ذینفعان خارج سازمانی را، به نحوی اثربخش امکانپذیر می‌سازد. با اطلاعات مناسب، شورای شهر، اعضای جامعه و دیگر ذینفعان قادر به اعمال فشار برای بهبود هستند و می‌توانند درک بهتری از آنچه می‌گذرد داشته باشند. در این مورد، منظور از مسئولیت‌پذیری به خصوص مسئولیت‌پذیری در برابر عموم است و از این جهت در بخش عمومی و سازمانهای دولتی مهم محسوب می‌شود؛ هر چند با درک روز افزون سازمانهای بخش خصوصی از نقش گسترده‌تر خود در جامعه و مسئولیت خود برای بکارگیری اثربخشی منابع محدود و همین طور اثرات اجتماعی فعالیت‌هایشان، موضوع مسئولیت‌پذیری برای آنها نیز اهمیت بیشتری می‌یابد.
در مطالعه‌ای که فارمر (2004) از 147 شرکت خصوصی و دولتی درانگلستان به عمل آورده اهداف بکارگیری ارزیابی عملکرد به ترتیب زیر فهرست شده‌اند:
– امکان مدیریت عملیات و کنترل اثربخشی و کارایی
– نشان دادن ارزش کسب شده
– تسهیل ارتباط و مدیریت اثربخش ذینفعان
– همراستاسازی عملیات با راهبرد
– پیشبرد بهبود کیفیت

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.