ارزیابی عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه

در این تحقیق منظور از ارزیابی عملکرد سازمانی بررسی وجمع بندی نتایج حاصل از سنجش میزان و چگونگی کیفیت وکمیت تحقق برنامه های زمانبندی شده ووظایف ثابت وذاتی هریک ازواحدها درکلیه سطوح سازمانی توسط مراجع ذیربط که ازطریق مقایسه وتطبیق با برنامه های ابلاغی انجام می شود.
6-11-1- ارزیابی عملکرد : ارزیابی عملکرد عبارت است از فرآیند سنجش جامع عملکرد دستگاه های اجرایی در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثر بخشی، توانمند سازی و قابلیت پاسخگویی، در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی (کشوری، 1389: 21).
ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» (پلاتس، 1995: 84).
ارزیابی عملکرد عبارت است از گردآوری اطلاعات درباره فعالیت ها، ویژگی ها و بروندادهای برنامه به منظور قضاوت درباره برنامه، بهبود اثربخشی برنامه، و یا اطلاع رسانی برای تصمیم گیری جهت برنامه های آینده (بازرگان، 1383: 18).
دراین تحقیق منظور از ارزیابی عملکرد فرآیندی است که بوسیله آن اقدامات یگان های ناجا در فواصل معین وبه طوررسمی براساس وظائف تعیین شده، قوانین ومقررات مورد بررسی وسنجش قرارمی گیرد.
7-11-1- مدیریت راهبردی ارزیابی عملکرد: بنا به تعریف، مدیریت راهبردی ارزیابی عملکرد، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل راهبردی ارزیابی عملکرد در سازمان است به طوری ‌که کاملاً با راهبرد کسب و کار هماهنگ شده باشد. یا به عبارت دیگر، مدیریت راهبردی ارزیابی عملکرد طراحی حساب شده و آگاهانه راهبردارزیابی عملکرد به منظورتفسیر چشم‌انداز،ارزش ها واهداف سازمان برای مخاطبان است.
در این تحقیق منظور از مدیریت راهبردی ارزیابی عملکرد دست یابی به الگوی ارزیابی عملکرد جامع ، قابل اعتماد و انعطاف پذیر ارزیابی عملکرد در راستای راهبرد سازمان می باشد.
8-11-1- صف: یگان های صفی مجری اهداف اصلی سازمان هستند (میر سپاسی، 1380: 57).
دراین تحقیق منظور از یگان های صفی، آندسته از یگان های ناجا می باشند که با مردم و ارباب رجوع در ارتباط می باشند (همان: 57).
9-11-1- ستاد: یگان های کمک دهنده و یاری دهنده یگان های صف. ستاد مجموعه ای است که فرماندهی را در اجرای ماموریت های محوله از طریق برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت کمک می نماید (همان: 57).
در این تحقیق منظور از یگان های ستادی، آن دسته از یگان های ناجا می باشند که با کارکنان ناجا در ارتباط می باشند. و یگان های صفی را دراجرای ماموریت های محوله ازطریق برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت کمک می نمایند.
10-11-1-کارایی : قابلیتی که برای انجام یک وظیفه لازم است. از نظر پیتر دراکر: کارایی یعنی درست انجام دادن کارها (کشوری، 1383: 21).
در این تحقیق منظور از کارایی، درست انجام دادن کارها توسط یگان های ناجا می باشد.
11-11-1- اثربخشی : به مفهوم میزان موفقیت در تحقق و یا انجام دادن وظایف محوله مورد نظراست (زاهدی، الوانی، فقیهی، 1380: 9) ازنظر پیتردراکر: اثربخشی یعنی کار درست را انجام دادن (کشوری، 1383: 21).
در این تحقیق منظور از اثربخشی، کاردرست را انجام دادن، توسط یگان های ناجا می باشد.
12-11-1- ارزیاب: دراین تحقیق مدیر و یا کارشناس متخصص، مجرب و آگاه به وظایف، ماموریت ها، قوانین و مقررات یک حوزه است که از سوی رده ستادی ناجا، جهت ارزیابی تخصصی ازسوی رده های همنام و متناظر تعیین و در قالب اعضای تیم های ارزیابی تخصصی همکاری می نماید (دستورالعمل نظارت تخصصی، 1378، فصل اول).
13-11-1- چک لیست (راهنمای ارزیابی): دراین تحقیق فهرست و مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات قابل سنجش است که با آن می توان میزان پیشرفت و کیفیت انجام کار و اجرای برنامه های یک رده را ارزیابی نمود (دستورالعمل نظارت تخصصی، 1378، فصل اول).
14-11-1-یگانهای متناظر: در این تحقیق به معاونت ها، پلیس های تخصصی, فرماندهی ها و ادارات مستقل ستاد ناجا که دارای رده همنام در سطح فرماندهی انتظامی استانها و یگان های اجرایی می باشند (دستورالعمل نظارت تخصصی، 1378، فصل اول).
15-11-1-یگانهای ارزیابی شونده: دراین تحقیق به یگان های ستادی، فرماندهی‌ها و ادارات کل تحت امر فرماندهی ناجا و فرماندهی انتظامی استان‌ها و کلیه ی رده های زیر مجموعه آنها و یا هر رده ای که از سوی رده ستادی مافوق مورد ارزیابی تخصصی قرار می گیرد، اطلاق می شود (دستورالعمل نظارت تخصصی، 1378، فصل اول).
16-11-1- بازرسی :بازرسی در لغت به معنی جستجو و تفتیش درباره کسی یا چیزی آمده است. در این تحقیق به ارزیابی دقیق، عمیق، برنامه ریزی شده و هدفداری است که به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح وظایف، دستورات، قوانین و مقررات، مأموریت ها، برنامه ها و فعالیتها و چگونگی روند امور در ناجا انجام می شود (دستورالعمل نظارت تخصصی، 1378، فصل اول).
17-11-1- بازدید : دراین تحقیق سرکشی حضوری از یگانها به منظور آگاهی و اشراف میدانی از آخرین وضعیت سازمان، میزان تحقق اهداف، سیاست ها و اجرای برنامه های ثابت و ذاتی و زمان دار است که معمولا ً ازسوی بالاترین مقام مسئول (فرمانده، رئیس و مدیر) درهررده صورت می گیرد (دستورالعمل نظارت تخصصی، 1378، فصل اول).

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.