ازدواج

دانلود پایان نامه

(لاﭼﮑﺎر1،.(2004 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در زوﺟﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ درک ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ در ﺑﺎﻓـﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ، زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺑـﺴﯿﺎری از ﺳـﻮءﺗﻔﺎﻫﻢﻫـﺎ و اﺧﺘلافﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ (ﯾﻮﺳﻔﯽ و ادﻫﻤﯿﺎن، .(1386
اﺑﺴﻮ(1994) 2 در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ادراﮐﺎت ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﮐﻪ در آن ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ درک ﻓﺮد از ﻫﻤﺴﺮش و ﺧﻮد ادراﮐﯽ، راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓـﻖ دارد، ﻧـﺸﺎن داد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮد ادراک ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺎﻋـﺚ ارﺗﻘـﺎء و ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد واﮐﻨﺶ ﻫﻤﺪﻟﯽ در ﺑـﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﯽﮔﺮدد، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ و درازﻣﺪت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬـﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری را اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای درک ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﻤﺴﺮ و ﻧﮕﺮﯾـﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از درﯾﭽﻪ ﭼﺸﻢ وی، ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺎرض ﮐـﻪ از ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی و ﺧـﺼﻮﻣﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﻣﯿﮑﺰ، ﻫﻨﺪرﯾﮏ، ﻫﻨﺪرﯾﮏ، (1998، ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎور ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺘﻀﺎدﻫﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖاﺣﺘﻤﺎلاً. ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ درک و ﻫﻤــﺪﻟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﺷــﺪه و ﺑﺎﻋــﺚ ﭘﯿﮕﯿــﺮی اﻫــﺪاف و ﻋلاﯾــﻖ ﻣــﺸﺘﺮک ﺷــﻮد (اﺳــﭙﺮﯾﮑﺮ، وﯾﻨــﺰل، ﻫﺎروی،.(2008
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﺿﺮوری و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺰوا و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻮد (ﻣﯿﻨـﻮﭼﯿﻦ،.(1381
ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﻏﺎز ﺗﻨﺶزا اﺳﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ دوﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮدن، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ، ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای زوجﻫﺎی اﻣﺮوزی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻌﺎرض ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺣـﺴﯿﻨﯽ،1384؛ ﻣـﺼﻠﺤﺘﯽ،1379؛ ﯾﺎﻧـﮓ و لاﻧﮓ3، .(1998 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻧﺸﺪه اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ دارﻧـﺪ و ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
1- Lachkar 2- Ebesu 3- Long
۴٣
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
اﺟﺘﻨﺎب از آن ﻣﯿﺴﺮ و اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﮐﻨﻨﺪ. وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ، ﻣﺮگ واﻟﺪﯾﻦ، ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺸﮑلات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻌﺎرض اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت زوﺟﯿﻦ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ (ﺳﺎﻟﻤﻮن و ﺷﺎﮐﯿﻠﻔﻮرد،.(2007
ﺗﻌﻬﺪ: ﺑﻪ زﻋﻢ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ (1386)ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﯽ و ﺿـﺮوری ﺑـﺮای ﯾـﮏ راﺑﻄـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ و ﭘﺪﯾﺪآﯾﯽ ﻋﺸﻖ و ﻋلاﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮان اﺳﺖ. ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻫﻤﺴﺮان ﻓﮑﺮ رﻫﺎﯾﯽ و ﻓﺮار از ﺗﻌﻬﺪ ازدواج و راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻃـلاق ﺑﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ، ازدواج دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻌﻬﺪ زﻣﯿﻨﻪای را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روی ﻣﻮاﻧﻊ ﮐـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ و زﻣـﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗلاش اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ (واﻟﺶ، 2009؛ ﻧﻮدﺳﻮن و ﻣﺎﻫﻮﻧﯽ 2009؛ ﺳﯿﻠﯿﻤﻦ1،.(1998
اﺳﺘﺎﻓﻮرد و ﮐﺎﻧﺎری (1992) ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری داﺋﻤﯽ« رواﺑﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳـﺖ. ﺑـﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﺼﻮرات آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ و اﻣﯿﺪواراﻧﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿـﻊ ازدواج و راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد. اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج و راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻮدن، ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ، ﺑﺎزﺑﻮدن، اﻋﺘﻤﺎد و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﺴﺮی ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد.
ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐـﻪ ﺟـﺰء ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ زوﺟـﯿﻦ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻃﺮحوارهﻫﺎ و ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ. اوﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﭼﺸﻢاﻧـﺪازی ﻧـﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎﻧﮓ و دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮم دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، ﻗـﺪﻣﺘﯽ ﺑـﻪ وﺳﻌﺖ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی آدﻟﺮ دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﻤﺪه ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ در رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻮق و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺒﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
1- Siliman
۴۴
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﺑﮏ 1967)،(1977 در ﻧﻈﺮﯾﻪاش درﺑﺎره اﺧﺘلالﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻃﺮحواره-
ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ1 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳـﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ-ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮐﻠﯿﺖ2 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد (ﮐلارک و ﺑﮏ، .(1999 در ﺳـﻄﺢ اﺧﺘـﺼﺎﺻﯽ و ﺳﻄﺤﯽﺗﺮ، اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ آﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗلاش و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖﻫـﺎی ﻫﺸﯿﺎر را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﺒـﺎرت ﻫـﺴﺘﻨﺪ از: ”ﻣـﻦ در اﯾـﻦ اﻣﺘﺤـﺎن ﺷﮑـﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد“ ، ” او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ“ ، ”ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.“ اﻓﮑـﺎر ﺧﻮدﮐﺎر اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪﺳﺎزی3، ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی۴ و ﮐﻮﭼـﮏﺳـﺎزی۵ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺧﻠـﻖ ﻓـﺮد و ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎی رﻓﺘﺎری وی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎورﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ-اﺻﻄلاﺣﺎً ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﯾﺎ ﻓﺮضﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ- ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻋﺒﺎرت اﮔﺮ … آﻧﮕﺎه … ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از: ” اﮔﺮ آﻧﭽـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ، آﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ“ ، ”اﮔﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻋﺘﻤـﺎد ﮐـﻨﻢ، آﻧﮕـﺎه آﺳـﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ.“
در ﺑﺎلاﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﮐﻠﯿﺖ، ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﻓﻌﺎلﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، اﻧﮕﺎره ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در درک ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﻔﺎ ﮐـﺮده اﺳﺖ. در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﺑﮏ (1967) ﻃﺮحواره ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺮای ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮی۶،

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.