ازدواج

دانلود پایان نامه

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺮوﯾﻦ در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد، ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻃﺮحواره او داﺷﺖ. زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ او ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روال ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ. ﭘﺮوﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺎ ﺷﻬﺮام ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧـﺎم وﺣﯿـﺪ
۶۵
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﺮونﮔﺮا ﺑﻮد. اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﭘـﺮوﯾﻦ ﻫـﯿﭻ ﺟـﺬاﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ و ﺑـﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺎدی از ﺳﻮی وﺣﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﺮوﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽداد. اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺟـﺬب
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮحواره ﻣﺮﮐﺰی آﻧﻬﺎ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، آﻧﻬﺎ را ﺟﺬاﺑﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ.
ﻣﻌﻤﻮلاً اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد(ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻃﺮحوارهای).
اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اوﻟﯿﻪ اﻓﺮاد در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮی ﻃـﺮحوارهای در ذﻫﻦ او ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﯿﺮ ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺗـﻮأم ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺧﻠﻖوﺧﻮی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﺧﻠﻖوﺧﻮی ﺑﻨﯿﺎدی و اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦﻓﺮدی ﻣﺘﺠﻠـﯽ ﺷـﻮد. ﻣـﺪل ﻃﺮحواره ﻣﺤﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖوﺧﻮی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﮐﻪ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻄـﺮح ﮐــﺮده اﺳــﺖ: ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ، اﻓــﺴﺮدهﺧــﻮ، ﻣــﻀﻄﺮب، وﺳﻮاﺳــﯽ، ﺗﺤﺮﯾــﮏﭘــﺬﯾﺮ، ﺑــﯽﺗﻔــﺎوت و ﺷــﺎد (ﯾﺎﻧــﮓ، ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997 ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻠﻖوﺧﻮی زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ دارای ﺧﻠﻖوﺧﻮی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮان دارای ﺧﻠﻖوﺧﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺧﻠﻖوﺧﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮ و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﺮد و ﺗﺮکﺷﺪن از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺸﻮد. ﻫﻤﺴﺮان دارای ﺳﺒﮏﻫـﺎی ﻣﺘـﻀﺎد ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ، اﺣﺴﺎس ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ آرام و ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺑﯽﺛﺒﺎت اﺳﺖ، اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺷﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎری و ﻫﻤﺴﺎزی ﺧﻠـﻖو-
ﺧﻮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997
ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ و ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻃﺮحوارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل اﻧﺴﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ در ﻣﺤـﻮر ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ درﺑﺎره ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺮحوارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺷﺮﻃﯽاﻧﺪ. ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ راه ﮔﺮﯾﺰی ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤـﯽﮔﺬارﻧـﺪ. ﻣﻬـﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، زﯾﺮا در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ: ﻓﺮد ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ، ﻧﺎلاﯾﻖ، دوﺳﺖ-
۶۶
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻧﺪاﺷﺘﻨﯽ، ﺑﺪﺑﺨﺖ، در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ. ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ، روزﻧﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﻓﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان اﺣﺴﺎس ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ را دارﻧﺪ. ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ و ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2-2 اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﺪول :2-2 ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ و ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ
ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ
ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ
اﻃﺎﻋﺖ
رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ/ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ
اﯾﺜﺎر
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی/ ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﭘﺬﯾﺮشﺟﻮﯾﯽ/ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.