ازدواج

دانلود پایان نامه

ﻣﻔﻬﻮم ﻋلاﻗـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ (آدﻟـﺮ، 1964؛ آﻧﺰﺑـﺎﺧﺮ، آﻧﺰﺑـﺎﺧﺮ، 1956؛ درﯾﮑـﻮرز، 1953،(1946 و ﺳـﺎزﮔﺎری و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ (لاک، والاس، 1959؛ لاک، وﯾﻠﯿﺎﻣﺴﻮن، 1958؛ اﺳﭙﺎﻧﯿﺮ، 1976؛ اﺳـﭙﺎﻧﯿﺮ، ﮐـﻮل، (1976 ﺑـﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻣﯿﺮاﻧﺪا، ﻓﯿﻮرﻟﻮ، 2002؛ ﻣﺎرﮐﻮوﺳﮑﯽ، ﮔﺮﯾﻦوود،.(1984 در ﺗﻌﺮﯾـﻒ و ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻫـﺮ دو اﺻﻄلاح از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎری، اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی، درک ﻫﻤﺪلاﻧﻪ، ﯾـﺎری ﻣﺜﺒـﺖ و اﺣـﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮدآدﻟﺮ. ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زوﺟﯿﻦ، ﺻﺮاﺣﺘﺎً و ﻣﺆﮐﺪاً ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ. وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ: »اﻟﺒﺘﻪ ﻣـﺴﻠﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﻓﻘـﺪان ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، زوﺟﯿﻦ، ازدواج و راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.« درﯾﮑﻮرز (1946) در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: »ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺷﺎدﻣﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻧﺎاﻣﯿﺪیﻫﺎ در راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ را ﻣـﯽﺗـﻮان در ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺮوری ﻫﻤﮑﺎری، ردﯾـﺎﺑﯽ ﮐـﺮد.« درﯾﮑـﻮرز ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑـﯿﻦ ﻋلاﻗـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. وی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ زوﺟـﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﺣﺴﺎس و ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان در ﺧلال دوره ﮐـﻮدﮐﯽ و ﭘـﺲ از آن ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪ.« ﻣﺤﻘﻘــﺎن ﻣﺘﻌــﺪدی (ﺑﺎرﻧــﺖ، ﻧﯿﺘــﺰل، 1979؛ ﺑﻨﺘﻠــﺮ، ﻧﯿﻮﮐﺎﻣــﭗ، 1979؛ ﺑــﻮرﻣﻦ، 1957؛ ﻣﯿﻠــﺮ، 1976؛
ﻣﻮراﺳﺘﯿﻦ، ﺑﮏ، 1972؛ اردن، ﺑﺮادﺑﻮرن، 1968؛ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ، ﺣﺠﺖ، (1997 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از: ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب، ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﻧﮕﺮش-
ﻫﺎ، ﻋﺰتﻧﻔﺲ ﺑﺎلا، درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ، ﺑﺨـﺸﻨﺪﮔﯽ، ﻣـﺼﺎﺣﺒﺖ و ﻫﻤﺮاﻫـﯽ، ﺧﻮداﻓﺸﺎﺋﯽ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
٨٩
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (اﺳﻮﯾﻨﯽ، 2009؛ ﻧﮑﺠﺎر و ﭘﺎﻧﮑﺴﭗ، 2007؛ ﻟﯿـﮏ و ﻟﯿﮏ، 2006؛ واﺗﮑﯿﻨﺰ،1994؛ ﮐﺮاﻧﺪال،1984؛ ﮐﺮاﻧﺪال،1982؛ ﮐﺮاﻧﺪال،1980؛ ﺑـﻮﺑﻨﺰر، زارﺳـﮑﯽ، واﻟﺘـﺮ،1979؛
ﮐﺮاﻧﺪال، ﻫﺎرﯾﺲ، 1976؛ ﮐﺮاﻧﺪال، ﭘﻮﺗﻨﺎم، 1980؛ ﮐﺎﭘلان، (1978 ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓـﺮاد دارای ﻋلاﻗـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎلا، دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻤﮑﺎری، ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﻫﻤـﺪﻟﯽ، ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘـﺬﯾﺮی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن، ﺻﺪاﻗﺖ، ﭘﺨﺘﮕﯽ، ﭘﺸﺘﮑﺎر، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ، ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ ﺑﺎلا، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻧﺪک روانرﻧﺠـﻮری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻮق ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎلا، ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
از ﻧﻈﺮ آدﻟﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺗـﺼﺮﯾﺢ اﻫﺪاف، اﻓﮑﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﺗﻤﺎﯾلات و اﻋﻤﺎل ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳـﺖ (اﺳـﺘﯿﻦ،.(2003 ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ درﻣﺎنﮔﺮ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ روﺷﯽ ﺧلاق ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﮔﺎه ﺷﺪن از »داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ« ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ.
روﺷﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﻬﺎن دروﻧﯽ ﻓﺮد. آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﻬﺎن دروﻧﯽ ﻓﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺨﯿﻠﯽ در داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را دوﺑﺎره ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ، دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزد، و ﯾﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ، ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ (ﮐﺮن و اﮐﺴﺘﯿﻦ،.(2002
روش ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. ﺟﻮ ﺧﺎﻧﻮاده روﺷـﯽ ﺑـﺮای ﮐﻨـﺎر آﻣـﺪن ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ اﺳـﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده، ارزشﻫﺎ و آداب و رﺳـﻮم را آﻣﻮﺧﺘـﻪ و ﺳـﻌﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻮ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ رﻓﺘـﺎر ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮔﺬارد، ادراکﻫﺎی ﺳﻮﮔﯿﺮاﻧﻪ ﮐﻮدک از ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳﺖ(ﺗﺎﻣﺴﻮن، رادوﻟﻒ،.(2000 ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﻤﯽ، ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪی ﺧـﺎﻧﻮاده زوﺟـﯿﻦ را ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد. از اﯾﻦ راه ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﯽ زوﺟﯿﻦ را در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﻤﻠﮑﺮد او را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ و دوﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد (ﻗﺮﺑـﺎﻧﻌﻠﯽﭘـﻮر،.(1384 ﮐﻮدﮐـﺎن در
٩٠
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
اﯾﺠﺎد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎص در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﺗﻮاﻧﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﺑـﺎ روش ﮐﻮﺷﺶ و ﺧﻄﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را در ﻣـﻮرد زﻧـﺪﮔﯽ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﻮد در آن ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ. ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮ ﻃﺒـﻖ ﺗﻔـﺴﯿﺮی ﮐـﻪ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺸﯿﺮﻫﺎ دارﻧﺪ، ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ (ﺗﺎﻣﺴﻮن، رادوﻟﻒ،.(2000
دوﻣﯿﻦ روش ارزﯾﺎﺑﯽ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ1 زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ. آدﻟﺮ((1985 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎرف (1996) ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻫﻤـﻪ ﺧـﺎﻃﺮهﻫـﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﻢ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﺎ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد. ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﮕﺮشﻫﺎ، اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ. اﻓﺮاد ﺗﻨﻬـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از وﻗـﺎﯾﻊ دوران اوﻟﯿـﻪ ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ (ﺑـﺸﯿﺮی، ﻋﻠﯿـﺰاده، ﮐﺮﻣـﯽ، .(1386
ﺧﺎﻃﺮات اوﻟﯿﻪ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درک رﻓﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ( اﺳﻮﯾﻨﯽ،.(2009
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد (ﻣـﻮزاک،.(1995 ﭼـﻮن ﻣـﺮدم ﺧـﺎﻃﺮهﻫـﺎی ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ، اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺷﻨﺎﺧﺖ در آن ﺻﻮرت » داﺳﺘﺎن زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﻦ«2 زوﺟـﯿﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ( آدﻟـﺮ، .(1933 ﺧلاﺻـﻪای ازﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ »اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ« را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.