ازدواج

دانلود پایان نامه

٩۶
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻣﻮﻓﻖ روی زوﺟـﯿﻦ، ﭼﯿـﺰی ﻓﺮاﺗـﺮ از رﻓـﻊ ﻣـﺸﮑﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ روش زوﺟﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری، رﺿـﺎﯾﺖ و ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ را اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ، زوﺟﯿﻦ را ﺑﻪ »ﺿﺪﻃلاق«1 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ (اﺣﻤﺪی، 1382؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ-
ﭘﻮر، .(1384 ﻫﺪف روش ﻓﻮق ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻫﻤﮑـﺎری و ﺑﺮاﺑـﺮی اﺳـﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ زوجدرﻣﺎﻧﯽ آدﻟﺮی را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ. زوجدرﻣﺎنﮔﺮان آدﻟﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠـﺐ ﻣـﺸﮑلات زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻘﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﮐﻬﺘﺮی ﯾـﺎ ﻣﻬﺘـﺮی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺴﺮش ﺑﮑﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ درﻣﺎنﮔﺮان آدﻟﺮی ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ (اواﻧﺰ و ﻫﺘﺎوی، .(1993
در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﮐﺘﺎب ﭼﺎﻟﺶ-
ﻫﺎی ازدواج (درﯾﮑﻮرز،(1946 و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در آن اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوران و زوﺟﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد. ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﻫـﻢ در ﻣﺤـﯿﻂﻫـﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻢ درﻣﺎﻧﯽ از ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽرود. آﻣـﻮزش و ﮐـﺎرﺑﺮد اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد در ﻣـﺴﺄﻟﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از اواﯾﻞ ﺳﺎلﻫﺎی 1960 ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. ﮔﺎﺑﺮﯾـﻞ ﮐـﺎﻟﺒﻮ در ﺑﺎرﺳـﻠﻮﻧﺎی اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای زوﺟﯿﻦ دارای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻘﺮﯾﺒﺎً. در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن دﯾﻮﯾﺪ ﻣﮏ در ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻏﻨﯽﺳﺎزی و اﻓـﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد. وی ﻫﻤﻮاره ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زوﺟﯿﻦ ﻋلاوه ﺑـﺮ درﻣـﺎن، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﻮ و ﻣﮏ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻮزه رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﻏﻨـﯽﺳـﺎزی رواﺑـﻂ زوﺟﯿﻦ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﯾﻮﯾﺪ ﻣﮏ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﺮا ﻣﮏ، اﻧﺠﻤﻦ ﻏﻨﯽﺳﺎزی راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زوﺟـﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی را در ﺳﺎل 1973 ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ(دﯾﻨﮑﻤﯿﺮ، .(2007
دﯾﻨﮑﻤﯿﺮ و ﮐﺎرﻟﺴﻮن (2002) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه زوﺟﯿﻦ را ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﺻـﻮل روانﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻓﺮدی را در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و ﺑﯿﻦﻓﺮدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﺮض ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓـﺮاد در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه-
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ازدواج و ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔـﺮوه دوﻧﻔـﺮه، ﺣﺮﮐﺘـﯽ
1-Divorce proof
٩٧
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ذاﺗﯽ اﺳﺖ. ﻫﺪف زوﺟﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺮای ﻃﺮحرﯾﺰی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺣﯿﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ در روﯾﮑﺮد آدﻟﺮی ﺑﺮای آﻣﻮزش زوﺟﯿﻦ، ادراک ذﻫﻨﯽ اﺳـﺖ. رﻓﺘﺎرﻫـﺎی زوﺟـﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد، اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﻧﯿﺎﺑﺪ. ﭼﺸﻢاﻧﺪارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد دو ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ﺳـﺨﺎوتﻣﻨﺪاﻧـﻪ ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﻋﺸﻖ و ﻋلاﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺳﺮاف اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزش، ادراﮐﺎت ﻫﻤﺴﺮان را اﺻلاح ﮐﺮد، ﻧﮑﺘـﻪای ﮐـﻪ آدﻟـﺮ((1933 ﻧﯿـﺰ آن را درﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﻮد(دﯾﻨﮑﻤﯿﺮ، .(2007
اﺻﻮل زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در روﯾﮑﺮد روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮد. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ را ﻫﺮ ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ آﺳﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی زوﺟﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ و ﻋلاﻗﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ، ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت زوﺟﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺧﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺑـﺮای ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی درﺑـﺎره ﺧـﻮد، ﻫـﺴﺘﻪ و ﻣﺤـﻮر آﻣﻮزش زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ. روانﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ﺑﺮای وﻗﻮع رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺮوراﻧﺪ.
در روش آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری و ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آدﻟﺮ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ.
زوج درﻣﺎﻧﮕﺮان آدﻟﺮی ﮐﻪ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻬﺘﺮی ﯾﺎ ﻣﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺮان آدﻟﺮی ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ دارای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﯾﺎﺑﻨـﺪ
(اواﻧﺰ و ﻫﺘﺎوی1،.(1993 در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑـﺮد آدﻟـﺮی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.