ازدواج

دانلود پایان نامه

ﺷﮑﻞ:4-2 ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 147 …………………………………
ﺷﮑﻞ:5-1 روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻣﺸﮑلات زوﺟﯿﻦ 175
١٣
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻓﺼﻞ اول
» راه ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد «
ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﯿﻮ
١۴
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﮐﻠﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
اﻣﺮوزه ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ، ﺧـﺎﻧﻮاده دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﮑﻞ زﻧـﺪﮔﯽ، ﻧـﻮع ﻧﮕﺎه و ﻧﺤﻮه رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ (ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ،.(1379 ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮاژدیﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺟﺪاﯾﯽ و ﺳﺮدی ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺧﯿﺎﻧﺖ1 و رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻃـلاق و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑلاﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد، ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﭘﺮاور2، 2006؛
ﮐﺎر3،.(2004 ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ و ﺳـﺒﮏ-
ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ازدواج و ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮای ﺗﻌـﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از زوجﻫﺎ، ازدواج و راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮگ ﻣﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ، آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، زن و ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق، اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ داﺋﻤﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 50 درﺻـﺪ زوجﻫﺎ، ازدواج ﺧﻮد را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (اﺣﻤـﺪی، .(1382 در ﮔـﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎی راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی ﻣﺪاوم زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﺪاﯾﯽ و ﻃـلاق آﻧﻬـﺎ از ﻫـﻢ، ﻧﻘﺶ ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در رﺷﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑلات رﻓﺘﺎری و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗلاش در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑلات زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮلاﻧﯽ دارد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ را ﻧـﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ (اﺳﭙﺮﯾﮑﺮ، وﯾﻨﺰل و ﻫﺎروی4،2008؛ اﺳـﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﺣﺠـﺖ5،.(1997 اﮔـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﻗـﻮل »ﺳـﺘﯿﺮ«6
1-Infidelity 2-Praver 3-Carr
4-Sprecher, Wenzel & Harvey 5- Sternberg & Hojjat 6- Satir
١۵
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آدمﺳﺎزی اﺳﺖ، ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﮐﻮﺷـﺶ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦﻓﺮدی ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آدمﺳﺎزی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻬﻢ در راﺳـﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (ﺳﺘﯿﺮ، .(1384
در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد. ﻧﻈﺮﯾـﻪﭘـﺮدازان دﺳـﺘﻪ اول ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺳﻨﺘﯽ، ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳـلاﻣﺖ رواﻧـﯽ در ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ (ﻫﺎروی،.(2005 آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻨﯿـﺎدیﺗـﺮﯾﻦ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﺳـلاﻣﺖ رواﻧـﯽ، ﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻓﺮدی ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﮐﻨﺎر او اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﮐﺮده و ﻧﮕـﺮان ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶﻫﺎی او ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣـﺸﮑلات ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻓﮑـﺮ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﻣﺸﮑﻞ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻋﻮا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ، ﻗﻬﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﺎﺳـﺰا ﻧﻤـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﭘﺬﯾﺮای اﻧﺘﻘـﺎد و دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﯿـﺸﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ: »ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻟﺰوﻣﺎً درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫـﺮ آن ﭼـﻪ ﻣـﻦ ﻣـﯽﺷـﻨﻮم ﻟﺰوﻣـﺎً ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.« ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘـﯽ در ﺑﻬـﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎه ﺑﺨﺘﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (ﻏﻔﺎری،.(1382
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان دﺳﺘﻪ دوم ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ، ﻣﺸﮑلات زوﺟﯿﻦ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺨﺮب ﺑﯿﻦ زوﺟـﯿﻦ اﺻـﻮلاً ﭘﺪﯾـﺪهای ﺑـﯿﻦﻓـﺮدی ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.