ازدواج

دانلود پایان نامه

(ﺑﺸﺎرت، 2003؛ ﮐﻮﻧﻮﻟﯽ و ﮐﻮﻧﻮﻟﯽ1،.(2009آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺴﺎنﻫـﺎ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه اﻧـﺮژی ﻧﯿـﺎز دارﻧـﺪ: اﻟـﻒ)
اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ،ﻪﮐﻣﻌﻤﻮلاً از راه ﺧﻮردن، اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. ب) اﻧﺮژیﻫـﺎی رواﻧـﯽ، ﮐـﻪ از راه ﺗﻮﺟـﻪ، اﺣﺘـﺮام، ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺖداﺷﺘﻦ، ﺣﺴﻦﺟﻮﯾﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎداش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه، آﺳﯿﺐزا و دﺷﻮار اﻣﺮوزی ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و زﯾـﺴﺘﯽ زﯾـﺎدی ﻧﯿـﺎز ﻧﯿـﺴﺖ، ﺑـﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ذﺧﯿﺮهﻫﺎی اﻧﺮژی زﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﭽﯿـﺪهﺗـﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﺨﺖ و ﺳﺮد ﺷﺪن رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، روز ﺑﻪ روز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی رواﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. در واﻗﻊ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﻧﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ، وﻟﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﻧﻤـﯽﮐﻨﻨـﺪ. اﯾـﻦ
1-Conoley&Conoley
١۶
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪاش ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ، ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری، ﻃـلاق، ﺧﻮدﮐـﺸﯽ، اﻋﺘﯿﺎد و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ، در ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮی و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎ و ﺑـﺮآورده ﻧـﺸﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی رواﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﺳﺖ (ﻏﻔﺎری،.(1382 اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﻗﺘـﺼﺎدی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪاﺻﻮلاً. ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎی لازم ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، وﯾﺮوس ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ آن ﻣﮑﺎن، ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای وﯾﺮوس ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و ﻃلاق رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، دﻟﯿﻠﺶ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻣﻌـﻀلات و ﻣـﺸﮑلات اﺳﺖ (ﮔﺮﯾﻒ1، .(2000
ﺑﺎلاﺧﺮه اﯾﻦ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﯾـﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺗلاش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗلاشﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ازدواج و راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﻓﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج آﻧﻬـﺎ، ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺗلاش و زﺣﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻮاﯾﺪ ازدواج ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌـﺎرض و ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ ﺑـﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ (ﻟﯿﺪرر2،.(1999
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دو راه ﮐلان و ﺧﺮد وﺟﻮد دارد. از راه ﮐلان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﯾﺎ ﺑـلای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ: ﻓﻘﺮ، ﺟﻬﻞ و ﺗﺮس. ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی راه ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻓﻘـﺮ؛ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و آﻣﻮزش، راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ؛ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮس اﺳﺖ (ﻏﻔﺎری، .(1382
ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑلات از راه ﺧﺮد، اﻧﺠﺎم دو اﻗﺪام ﺿﺮوری اﺳﺖ:
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از درﻣﺎن ارزانﺗﺮ، آﺳﺎنﺗـﺮ و ﮐﺎرآﻣـﺪﺗﺮ اﺳـﺖ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑلات زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ زوﺟﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن، ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ. آﻣﻮزش ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﺪون آﻣﻮزش و ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ روی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد ﻣـﺸﮑلات ﻣﺘﻌـﺪد ﻧﻈﯿـﺮ ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ، ﺧﯿﺎﻧـﺖ، ﺟﺪاﯾﯽ و ﻃلاق ﺑﺎلا اﺳﺖ.
1-Grief 2-Lederer
١٧
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺪاﺧﻠـﻪ1 اﺳـﺖ. در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در دو دﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎریﻫـﺎ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃلاق در ﻣﯿﺎن زوجﻫﺎی ﺟﻮان، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ زوﺟﯿﻦ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮش روزاﻓﺰون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ازدواجﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞدار و ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪاﺧﻠـﻪای ﺳـﺎده، ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ و در دﺳﺘﺮس، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ (راﺟﺮز و اﺳـﮑﻮدﯾﺮو2، 2004؛
اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﺣﺠﺖ،1997؛ ﭘﺎﯾﻨﺰ،.(1381
ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی زوﺟﯿﻦ و ﻣﺴﺄﻟﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘﺎء آن رﺷﺪ روز اﻓﺰوﻧـﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ (ﺑﺮادرﺳﻮن، داﻧﮑﻦ، 2004؛ دورﺗﯽ، اﻧﺪرﺳﻮن، 2004؛ ﮔﻮدارد، اﻟﺴﻮن، .(2004 ﻋلاﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑـﺮای زوﺟـﯿﻦ در ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪای از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﻓﯿﺮﮐﻠﻮت، ﮐـﻮﻣﯿﻨﮕﺰ3، .(2008 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آﻧﻬـﺎ اﻏﻠـﺐ از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﻈﺮی اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ (آدﻟﺮ- ﺑﯿﺪر، ﻫﯿﮕﯿﻦﺑﺮﺗﺎم4، 2004؛ ﮔﻮدارد، اوﻟﺴﻮن،
2004؛ ﻧﺎﯾﺸﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، .(2003 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﺨـﺘﺺ زوﺟـﯿﻦ، ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ اﺻـﻮل ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮی، درﺻﺪد ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻧﻬـﺎ و آﻣـﺎده ﺳـﺎزی زوﺟـﯿﻦ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﮔﺎﺗﻤﻦ، ﻟﻮﯾﻨﺴﻮن، .(2000 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﭘﻮﯾـﺎی راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی و ﺑﯿﻦﻓﺮدی در آن، آﻣﻮزش زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎی دارای ﺑﺮازش ﺑﺮای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻧﻈﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی آدﻟﺮ و روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻦ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر ﻣﯽ-
ﺗﻮاﻧﺪ در وﯾﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮ ﮐﺎلای ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
1-Intervention 2-Rogers& Escudero 3- Faircloth & Cummings
4- Adler-Baeder & Higginbotham
١٨

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.