ازدواج

دانلود پایان نامه

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار در آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ و ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ واﮐﺎوی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﺴﻮط ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و رواﺑـﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎی زوﺟﯿﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ-
ﮔﯿﺮد.
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ: ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪﻫﺎ
راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎری اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدن ﻧﺴﻞ آﯾﻨـﺪه ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽﺳـﺎزد (لارﺳـﻮن،ﻫﻮﻟﻤﻦ1، .(1994
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﯾﮏ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ (اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﺣﺠـﺖ،.(1997
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، رﺿﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان در راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺴﺎس و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﺗﺎﻧﯽﮔﻮﭼﯽ2 و ﻫﻤﮑﺎران، .(2006 ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، آﻣﺎر ﻃلاق ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ آﺷﻔﺘﮕﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ (ﻫﺎﻟﻔﻮرد، (1984، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ (رزنﮔﺮاﻧﺪن3 و ﻫﻤﮑﺎران، .(2004 از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﺟﺪی و ﻣﮑﺮری ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻞ ﻧﮕﺮدﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ و ﺛﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪﺗﺎﻟﻤﻦ،( ﻫﯿﺴﺎُ4، .(2004 ﻋلاوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻫﻤﻪ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـلاق ﺧـﺘﻢ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎری از ازدواجﻫﺎ و رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ دلاﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃلاق ﻧﻤـﯽ-
ﮔﯿﺮﻧﺪ (ﮔﺮﯾﻒ و ﻣﺎﻟﻬﺮب5، .(2001 ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﻘـﺸﯽ ﮐـﻪ در ﺳـلاﻣﺖ رواﻧـﯽ
1- Larson & Holman 2- Taniguchi 3- Rosen-Grandon 4- Tallman & Hsiao 5- Greeff & Malherbe
٣٠
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
زوﺟﯿﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ دارد، اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ (ﺑﯿﺮن و ﻫﻤﮑـﺎران،.(2004 اﺣـﺴﺎس رﺿـﺎﯾﺖ از ازدواج و راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و زوﺟﯿﻦ اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد. اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﯿﻮﺳـﺘﺎر ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﺘﺪاد دارد (ﺗﯿﺮﮔﺮی،.(1383 ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻣـﺪلﻫـﺎی ﻧﻈﺮی ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، واﺟﺪ دو ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺳـﻄﺢ اول، ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان روﯾﮑﺮد ﺻﻔﺎت و روانﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ درون ﻓـﺮدی رﺿـﺎﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐـﻪ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی روانﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ زوجﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﺎﯾـﺪاری ازدواج و راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، و ﯾﺎ ﺑﺎاﻟﻌﮑﺲ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و ﺑﺮوز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﻣﺸﮑلات ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺳـﻄﺢ دوم، دﯾـﺪﮔﺎه درﻣﺎﻧﮕﺮان رﻓﺘﺎری-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﯿﻦﻓـﺮدی در ﻣﯿـﺰان ﺳـﺎزﮔﺎری و رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﯽ-
ﺳﺎزﻧﺪ (ﻣلازاده،.(1372
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت رﺷـﺪی درون-
ﻓﺮدی- ﺷﺎﻣﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ، ارزشﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات و ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺷﺪی ﺑﯿﻦ-
ﻓﺮدی- ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺸﻖ، ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﺗﻌﻬﺪ، ﻋﻮاﻃﻒ و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ، اﻟﮕﻮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ( ﻣﻮرﯾﺲ، ﮐﺎرﺗﺮ، .(2000 ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨـﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﻢﮐﻮف و ﮔﺮﯾﮏ 1985)، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﯿﺮﮔﺮی، (1383 اﻇﻬﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎری و رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از زوﺟﯽ ﺑﻪ زوج دﯾﮕﺮ، و از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣلاﻧﯿﺎ، .(1382 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزهﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨـﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪی اﺳﺖ و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در رواﺑﻂ، ﺳـﻬﻢ دارﻧﺪ. ﮔﺮﭼﻪ زوﺟﯿﻦ از رواﺑﻂ ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﯾـﮏ ازدواج ﺷﺎد و ﺗﻮأم ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد (ﺑﯿﻨﻮن1، .(1995 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﯽﺗـﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﮐﺜﺮ زوﺟﯿﻦ ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧـﻮد،
1-Bennun
٣١
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ را در ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧـﻮد را ﻓﻌﺎلاﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ (زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﺮد،
.(1376

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.