اعتبار ورقه اختراع

دانلود پایان نامه

علاوه بر شرایط ماهوی که برای ثبت اختراع بیان شد . شرایط شکلی هم برای ثبت آن مهم است. در تمامی کشورها و کنوانسیون های مرتبط ، شرایط شکلی نسبتاً مشابهی برای ثبت اختراع پیش بینی گردیده است . بر اساس ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات که مقرر میکند : هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه … ، مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد . براساس ماده 20 نظام نامه قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ، برای ثبت اختراع باید اظهار نامه ای که بیانگر اطلاعات زیر باشد تکمیل و پس از قید تاریخ و امضاء به اداره کل مالکیت تحویل گردد .
1- اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت مستدعی ثبت ؛
2- اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد ؛
3- موضوع اختراع به طور خلاصه و روشن ؛
4- مدتی که تقاضا کننده می خواهد در حدود ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات برای اعتبار ورقه اختراع تخصیص دهد بدون هیچ قید و شرطی ؛
5- تاریخ و محل صدور و نمره ورقه اختراع در خارجه در صورتی که برای آن اختراع در خارج ایران ورقه صادر شده باشد ؛
6- اقامتگاهی که تقاضا کننده در تهران مطابق ماده 39 این نظام نامه انتخاب می نمایند ؛
7- اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به اختراعی که تقاضای ثبت آن می شود صلاحیت داشته باشد .
در ماده 21 ضمائم مورد نیاز برای ثبت اختراع را بیان نموده است که عبارتند از :
1 – توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی که برای آن تقاضای ورقه اختراع می شود ؛
2 – نقشه جات و نمونه هایی که برای فهم توصیف مزبور لازم می باشد ؛
3 – قبض صندوق اداره ثبت اسناد که حاکی از پرداخت وجوه مذکور در ماده 32 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات باشد .
استثنائات ثبت اختراع
قانونگذار ایران در ماده 28 قانون ثبت اختراعات موارد ذیل را از حوزه اختراع خارج نموده و آنها را غیر قابل ثبت می داند :
1- نقشه های مالی
2- هر گونه اختراع یا تکمیل که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی می باشد .
3- فرمول ها و ترکیبات دارویی
الف ) نقشه های مالی :
به نظر می رسد منظور از نقشه های مالی ، ابداع و طرح جدید در خصوص نقشه های اعتباری و مالی باشد که از مصادیق آن می توان به فرمول ها و روش های حسابداری و رتق و فتق امور مالی یاد کرد . لذا اشخاصی که در این زمینه ها ، ابتکاری را خلق نمایند نمی توانند آن را به عنوان اختراع ثبت نمایند . « نقشه های مالی به لحاظ اینکه فاقد خصیصه صنعتی و کشاورزی هستند و در صنعت و کشاورزی قابل تحقق و اعمال نیستند قانونگذار آن ها را از شمول حمایت خارج کرده است ». چنانکه از ماده 26 مستفاد می شود در صورتی که این بند از ماده 28 در قانون هم ذکر نشده بود به جهت اینکه از نظر ماهوی با ماده 26 نیز شدیداً در تقابل است لذا نقشه های مالی را نمی توان در حیطه اختراعات ثبت و از آنها حمایت به عمل آورد . « به عبارت دیگر ، نقشه های مالی ممکن است برای صنعت و کشاورزی مفید باشد و در خدمت صنعت و کشاورزی قرار گیرد ولی غرض از اعمال و تحقق در صنعت و کشاورزی فقط قابلیت عملی و فنی اختراع در صنعت و کشاورزی است ». اما در دیدگاهی دیگر که نقشه های مالی را اعم از فرمول ها و روش های حسابداری می دانند ، چنین مصادیقی را واجد وصف کاربرد صنعتی دانسته اند . زیرا تصریح به استثنا را مؤید مشمول حکم اولیه بر مستثنا می دانند ».
ب) هر گونه اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد :
از موارد مهمی است که در این قانون ودر قانون 1386 احصا شده است . اگر چه این اصل در هر کشوری خود دارای معنایی می باشد . اما در کشور ما تعبیر خاص خود را از نظم عمومی دارا می باشد .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.