اعتقادات مذهبی

دانلود پایان نامه

ایمان «مجید» مانند ایمان کودکان است؛ ایمانی بدون چون و چرا که تنها به اعتبار «من قال» سندیت مییابد.
اعتقاد دینی در شخصیت «حبیب آقا» نیز کاملا مشاهده میشود. در ابتدای فیلمنامه مشاهده میکنیم. با گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» در دکانش را میگشاید. مسئولیت مرد خانه بودن را بر عهده دارد و مهمتر از همه، از تمایلات شخصی خود به خاطر برادرش میگذرد. ایثار و برگزیدن مصلحت دیگری بر خواستهی خود، از خصلتهای پسندیدهی انسانی است که زائیدهی آموزههای اخلاقی و دینی است. وجود چنین ویژگی اخلاقی در «حبیب آقا ظروفچی» که «اهل روضه نیست» نشان ایمان و اعتقاد اوست.
7. نکتهی دیگر در باب نامهای داستان و علت گزینش آنها توسط نویسنده است. نویسنده بین نامها و ویژگی شخصیتی دارندگان آنها تناسب و ارتباطی شایسته برقرار نموده است. در زیر نام چهار تن از مهمترین شخصیتهای داستان را از از این نقطهنظر بررسی میکنیم:
حبیب:
نویسنده میان معنی نام او، «دوست» و ویژگی شخصیتی و نحوهی زندگی او تناسب زیبایی برقرار کرده است؛ این تناسب را در موارد زیر میبینیم:
1. او بهترین دوست و یاور برادرش «مجید» است و مانند یک دوست واقعی او را درک میکند و برای رفاهش خود را به زحمت انداخته و از خواستههای طبیعیاش میگذرد.
2. او نسبت به زندگی همنوعان خود بیتفاوت نیست؛ برای مثال پس از فوت پدرش تلاش کرد جای خالی او را پر کند و برای همین مسئولیت افراد خانواده را برعهده گرفت. اشارهی مبهم داستان به فعالیت سیاسی حبیب که منجر به دستگیری و حبس او شد نیز دلیلی بر حس مسئولیتش در برابر همنوعانش است.
در قسمتی از فیلمنامه، فروغ الزمان خطاب به حبیب میگوید:
* «تو که یار بیکسونی، حبیب عالم، من از همه بیکسترم.»
از این یک جملهی فروغ الزمان، دو ویژگی شخصیتی حبیب، یعنی یاوری نمودن مجید و دوستداری همنوعان، به خوبی استنباط میشود.
3. یکی از کاربردهای کلمهی حبیب، در معنای یار و معشوق است؛ این معنی در رابطهی او و «فروغ الزمان» نمود مییابد.
* «فروغ: امام نطلبیدم، گفت برو شیرازی، برو که حبیب تو همون حبیب اللهاس.»(607)
4. نام کامل این شخصیت، حبیب الله است و میان این معنی و شیوهی زندگی او تناسبهایی وجود دارد؛ اعتقادات مذهبی و مبادرت به انجام کارهای خداپسندانه از دلایل وجود این تناسب است.
مجید
معنای لغوی این کلمه، بزرگوار است. در وحلهی نخست، میان معنی این نام و شخصیت دارندهی آن تناسبی به چشم نمیآید اما با دقت نظر در شخصیت مجید و شیوهی زندگی او به تناسب موردنظر پی میبریم.
مجید جوانی با مشکلات و نقصهای ذهنی و جسمی است؛ این نقصها باعث شده که از شرایط زندگی مطلوبی برخوردار نباشد و از محیط اجتماعی پیرامون خود با ناملایماتی مواجه شود. اما با وجود این مشکلات که هرکدام سدس محکم لرای رسیدن به خواستهها و برخورداری از مواهب زندگی هستند، او راه خود را بهتر از اشخاص سالم و عاقل داستان پیدا میکند و به کامیابی و مرتبهی والا و رضایتبخشی در زندگیاش میرسد.
فروغ الزمان
این نام از دو قسمت «فروغ» و «زمان» تشکیل شده است. فروغ به معنای روشنایی، اشاره به حضور مفید و منفعتبخش او در زندگی افراد فیلمنامه دارد. حضوراو علاوه بر اینکه در زندگی حبیب به دلیل روابط عاشقانه، گرمیبخش است، در رابطه با افراد دیگر نیز مفید است.
* «آقازاده خانم: کار ما از نمک و بینمکی گذشته، ما آفتاب لب بومیم، ای بگذر از خودت، هیشکی به فکر خالهت نیست.»(578)
همچنین واژهی «زمان»، انتظار طولانی مدت او برای وصال با حبیب را در ذهن تداعی میکند. این دو واژه و مفاهیم ذکر شده برای آنها در این جملهی «حبیب»، به بهترین شکل با یکدیگر ترکیب میشوند:
* «حبیب: تو عروس بزرگهای، خودت صاحباختیاری، برو شبونه میون ابروتو وردار که فردا دو عروس در خانه داریم. داماد هم که از موی سفیدش حیا نمیکنه، که با تو سفید شده این مو، فروغ زمان.»(607)
اقدس
نویسنده در انتخاب این ام برای شخصیت اقدس بسیار هنرمندانه و همشمندانه رفتار نموده است. چنانکه میدانیم، اقدس ابتدا با تنفروشی روزگار میگذراند، اما پس از آشنایی با «مجید»، زندگی و شخصیتش دستخوش تحولی همهجانبه میشود و از کارهای ناشایست گذشته توبه میکند. واژهی «اقدس» به معنی مقدسترین با هردو شکل شخصیت او تناسب دارد؛ این نام با شخصیت ناپاک اقدس تناقض دارد و تعریض و کنایه ای به ناپاکی و کارهای ناشایست او به شمار میرود اما پس از توبه و تطهیر، صفت شایسته و مناسب حال او میشود.
شخصیتهای اصلی:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.