اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

دسته بندي علمی – پژوهشی : امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی …

 
روایی
مقصود این است که آیا ابزار اندازه گیری موردنظر می تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت (ثرندایک[۶۴] ۱۹۸۲ ؛ ترجمه هومن، ۱۳۷۶).
در حقیقت پرسشنامه ای که همه وجوه مورد تحقیق را دربرنگیرد دارای روایی مطلوبی نیست. نظر کارشناسان می تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه گیری باشد، به همین منظور برای اینکه پرسشنامه این پژوهش روایی لازم را داشته باشد، سوال هایی که در این پرسشنامه طرح می گردد در اختیار متخصصین شرکت قرار گرفته تا در مورد مناسب یا نامناسب بودن سوالات در ارتباط با اهداف و سوالات تحقیق نظر دهند و پس از اعمال نظرات کارشناسان و اصلاحات لازم، پرسشنامه نهایی طراحی گردیده است.
شایان ذکر است با توجه به بررسی تحقیقات و سوابق پیرامون موضوع تحقیق و باتوجه به اینکه شاخصهای این پژوهش دارای پشتوانه علمی لازم میباشد، لذا میتوان گفت پرسشنامه طراحی شده روایی لازم را دارا میباشد.
 
پایایی
برای اندازه گیری میزان پایایی پرسشنامه ، از آلفای کرونباخ بعنوان ملاکی برای تعیین میزان پایایی استفاده گردید.
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. در اینگونه ابزار ، پاسخ هر سئوال می تواند مقادیر عددی مختلف اختیار کند .
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد . سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای را محاسبه کرد (سرمد و همکاران ،۱۳۸۴، ص ۱۶۹).
فرمول (۳-۲)
تعداد زیر مجموعه سئوال های پرسشنامه یا آزمون = j
واریانس زیر آزمون jام= js2
واریانس کل آزمون = s2
در این تحقیق به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج آلفای کرونباخ آن طبق جدول ذیل محاسبه گردید است :
جدول(۳-۴) آلفای کرونباخ متعییرها به درصد

آلفای کرونباخ (درصد ) تعداد سولات متغییرهای مورد بررسی ردیف
۰٫۹۵۸ ۵ منابع انسانی ۱
۰٫۹۸۴ ۵ فناوری اطلاعات ۲
۰٫۹۶۲ ۵ فرهنگ سازمانی
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است