اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی …

۴۰

مقدار آلفای کل

۱۰

منبع: یافته‌های تحقیق
با توجه به مقدار آلفای کرونباخ که که برای هر یک از عوامل بالاتر از ۷۰/۰ است می توان گفت که ابزار پرسشنامه این پژوهش، از پایایی مطلوبی برخوردار است.
 
روش تجزیه وتحلیل داده ها
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و آماراستنباطی و
تحلیل دادهها از نرم افزار spss22 و آزمون ناپارامتریک کای دو استفاده شده است که در این بخش به توضیح کمی درباره این آزمون میپردازیم.
 
آزمون کای دو:
این آزمون برای بررسی نوع توزیع داده ها در متغیرهای کیفی یا کمی دسته بندی شده مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد انتظار محاسبه شده و با هم مقایسه می گردد و آماره آزمون کای دو از طریق را بطه زیر محاسبه می شود:
که در آن:
O = فراوانیهای مشاهده شده
E = فراوانیهای مورد انتظار
این آزمون جهت بررسی نیکویی برازش داده ها به کار رفته و فرضیه اصلی آن یکنواخت بودن توزیع داده در تمام رده است که اگر میزان معناداری کمتر از ۵% باشد فرضیه رد شده و توزیع یکنواخت نیست و با مشاهده سایر خروجی ها می توان تمایل داده ها را به هر رده بررسی نمود تا فرضیه های حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل گردند.
 
نرم افزار spss:
اس پی اس اس به انگلیسی (spss)،نام یک نرم افزار رایانه ای است که برای تحلیلهای آماری به کارمیرود اس پی اس اس مخفف sciences statistical package for the socialبسته آماری برای علوم اجتماعی است پس از خریداری شدن شرکت سازنده این نرم افزار توسط IBM در ۲۸ جولای ۲۰۰۹ این نرم افزار بانام PASW که مخفف predictive Analytics siftware است منتشر شد .اما درنسخه ۱۹ دوباره spssرا اختیار کرد.
نخستین نسخه این نرم افزار درسال ۱۹۶۸ پس از تاسیس (ترمن تی ) منتشر شد، که سپس به یک کارشناس ارشد علوم سیاسی در دانشگاه استانفورد ،و اکنون استاد محقق در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه استانفورد واستادبازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو بوده است .
اس پی اس اس از جمله نرم افزارهایی است که برای تحلیل آماری در علوم اجتماعی به صورت بسیار گسترده ایی استفاده می شود . این نرم افزار توسط پژوهشگران بازار ودادستد ،پژوهشگران سلامتی ،شرکت های نقشه برداری ،دولتی، پژوهشگران آموزش ،سازمانهای بازاریابی وغیره به کارمی رود.افزون بر تحلیلهای آماری ،مدیریت دادها ومستند سازی دادها از وِیژگیهای این نرم افزار هستند.
فرایند پژوهش
در جریان پژوهش، ایجاد نقشه و طرحی برای انجام بهینه تحقیق، ضروری است تا با پیگیری مداوم و برنامه ریزی مناسب، از پراکنده کاری در جریان کار پژوهشی جلوگیری گردد. بنابراین در ادامه یک چهارچوب مفهومی از فرآیند کار ارائه شود:
فرایند تحقیق در شکل ۳-۱ نشان داده شده است .
شکل (۳ –۱) نقشه عملی تحقیق
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات
۴-۱ مقدمه
دراین بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرندو پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
برای تحلیل یافته های پژوهش از روشهای خاص آماری استفاده شده است. در این رابطه اطلاعات آماری جمع آوری شده و برای مقایسه و تجزیه و تحلیل سئوالات پژوهش آماده گردیده اند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشگر بدنبال به دست آوردن نتایج مطلوب درباره جامعه آماری مورد بررسی بوسیله مشاهداتی که از نمونه استخراج گردیده، می باشد. بدین منظور با استفاده از روش های آماری ابتدا به توصیف داده ها پرداخته می‌شود. یعنی برای هر سئوال پرسشنامه آمار توصیفی گویای نمونه آماری بیان شده و سپس محقق برای بهره گیری از اطلاعات مندرج ، اقدام به تحلیل داده ها و پاسخ به سئوالات مطروحه این تحقیق کرده است. لازم به توضیح است که استخراج نتایج مربوطه و همچنین ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزارهای spss22 و Excel صورت پذیرفته است.

۴-۲- آمار توصیفی

در بخش حاضر به بررسی و توصیف آماری نمونهها پرداخته میشود. این توصیفات با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی شامل: جنسیت، سطح تحصیلات، توصیف میگردد.

۴-۲-۱- ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت جنسیتی

باتوجه به جدول فروانی (۴-۱) از تعداد ۱۲۳ نفر نمونه ۲۶ نفر را زن و ۹۷ نفر را مرد تشکیل میدادند یعنی ۲۱٫۱ درصد زن و ۷۸٫۹درصد مرد بودند.
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس جنسیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.