اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت …

۰٫۸۹۵

کسب دانش

۰٫۵۱۵

۰٫۷۲۵

تسهیم و توزیع دانش

۰٫۷۴۳

۰٫۵۶۵

به کارگیری دانش

۰٫۲۸۸

۰٫۸۸۵

ذخیره سازی دانش

۱٫۷۹۴

۰٫۱۳۵

منبع: یافته‌های تحقیق
با توجه به نتایج بدست آمده دیده شد که بیشتر افراد نمونه را مردها تشکیل میدادند که اکثر آنها دارای سطح تحصیلات دیپلم به بالابودند. دراین قسمت اگرچه در فرضیات مطرح نشده بود که آیا سطح تحصیلات افراد نمونه تأثیری بر برقراری مدیریت دانش دارد یا نه اما تلاش کردیم تا با استفاده از آزمون تحلیل واریانس این ارتباط را بررسی کنیم که در نهایت مشخص شد طبق انتظار اختلاف معناداری بین میانگین افراد نمونه از لحاظ سطح تحصیلات وجود ندارد.
فصل پنجم
نتایج وپیشنهادها
۱- مقدمه
در پایان فعالیت تحقیقی، با توجه به فرضیات آزمون شده و رد یا قبول فرضیات، محقق باید نتیجه کار را ارائه نماید. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات پایانی تحقیق بر اساس آنها شکل می گیرد. بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد، ‌نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب در هر تحقیق است. نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح بر پا شده باشد، می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان، که تحقیق به آن منظور جمع آوری شده بود را مرتفع کند. بنابراین زیرکی پژوهشگر در این مرحله نقش و اهمیت خاصی خواهد داشت.
در این فصل، سعی شده است با استفاده از یافته‌ها و نتایجی که در طی فرایند تحقیق به دست آمده به بررسی سوالات و فرضیات تحقیق، ارائه پیشنهادات و توصیه هایی تازه، امکان‌پذیر و سودمند در ارتباط با موضوع تحقیق به مدیران و مسئولان شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ارائه شود. همچنین پیشنهاداتی به محققان و پژوهشگران برای تحقیقات در آینده ارائه شده و محدودیت‌های پیش رو در انجام این تحقیق نیز به اختصار بیان شده است. امید است نتایج و پیشنهادات ارائه شده در این تحقیق، به مسئولان شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس کمک کند تا در تحقق اهداف سازمان گام بردارد.
 
پژوهش در یک نگاه
تمام تلاش یک تحقیق در قسمت نتیجه گیری و پیشنهادات آن خلاصه میشود. در اینجاست که محقق باید حاصل کار خود را برگرفته شده از فصول پیشین با هم ترکیب نموده و به نتیجه گیری برسد. در این تحقیق هدف ما بررسی امکانسنجی استقرار مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس بود. بدین منظور فصل اول یا کلیات تحقیق بیان مسأله، ضرورت انجام تحقیق و فرضیات تحقیق را در خود جای داده است. در فصل دوم ابتدا مروری بر ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق داشته و مفاهیم مربوط به مدیریت دانش، زیرساختارها و فرآیندهای مدیریت دانش و مدلها و نظریات مرتبط با مدیریت دانش مورد بررسی و مطالعه قرار داده و پس از آن نگاهی داشتیم به تحقیقات پیشین که در این زمینه انجام شده است و درنهایت به مدل مفهومی تحقیق رسیدیم. در فصل سوم که روش تحقیق را در بر داشت، به بررسی نحوه تهیه پرسشنامه، روایی و پایایی پرسشنامه، تعداد افراد جامعه و نمونه و روش مورد استفاده برای تحلیل آماری پرداخته شد. در فصل چهارم که تجزیه و تحلیل دادهها بود، دادههای جمعآوری شده بوسیله پرسشنامه را مورد تحلیل با استفاده از نرم افزار ۲۲SPSS قرار دادیم تا ببینیم که آیا فرضیات ما

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir