انجام معامله

دانلود پایان نامه

در مقابل سئوالات دادگاه پاسخ می دهد چون من با ژاندارمها صحبت کرده بودم و پول مرا دید خواست پول را ببرد گلوله به من زد و بعد تصور کرد من مرده ام آمد بالای سرم.
دادگاه با همین اظهارات و استماع مدافعات وکیل مدافع متهم با احراز قتل آنرا دفاع مشروع تلقی و با اکثریت آراء متهم را از مجازات معاف می نماید.
آقای (ع) یکی از مستشاران دادگاه جنایی که در اقلیت بوده نظریه جالبی را ابراز داشته که درج قسمتی از آنرا لازم می داند:
ایشان ضمن صدور رأی بر محکومیت متهم اظهار نظر می نماید چگونه ممکن است متهم با وجود زخم و جراحت عمیقی که در اثر شلیک گلوله در ناحیه ریه او وجود داشته بتواند چنین زخم و جراحاتی به بدن مقتول وارد ساخته و او را در زمینی به شعاع پنجاه متر این طرف و آن طرف بکشاند اختلاف گوئی های متهم در مراحل مختلف تحقیق و عدم اثبات اظهارات وی در مورد رفتن به قهوه خانه با مقتول در بین راه و گواهی پزشکی قانونی به اینکه متهم وسیله شخصی در حال نشسته یا افتاده با اصابت گلوله مجروح شده و از فاصله دور بوده و مغایرت این گواهی با اظهارات متهم به اینکه علتی برای مجروح کردن متهم از طرف مقتول وجود نداشته بزهکاری نامبرده محرز است و سپس دادرس مذکور صحنه واقعه را چنین ترسیم می نماید:
متهم از داشتن وجه مقتول مطلع بوده ولی نمی دانسته مقتول دارای اسلحه است در بیراهه از اسب پیاده شده در حالیکه مقتول سوار بوده غفلتاً به او حمله ور و با آلت برنده ای نظیر کارد او را با قوت تمام از چندین نقطه بدن مجروح می نماید مقتول که غافلگیر شده و از اسب به زمین افتاده بوده و درحال دفاع اینطرف و آن طرف کشانده می شده دست به اسلحه خود برده و در این موقع متهم از ترس پا به فرار گذاشته و مقتول در آخرین لحظات عمر به سوی او شلیک کرده و او را مجروح نموده و سپس افتاده و بعد متهم شروع به داد و فریاد کرده و برای نجات خود مردم را طلبیده اظهار نظر پزشک در مورد اینکه متهم از طرف شخصی در حال نشسته یا خوابیده مورد اصابت گلوله قرار گرفته موید همین نظر است و نیز آلوده بودن تمام بدن مقتول به خون و وجود دو عدد فشنگ در داخل خشاب وسایر قرائن دلیل این است که مقتول فرصت استفاده از آنها را برای دفاع از خود نداشته و الا در صورت مجروح شدن متهم و افتادن از اسبی که رم کرده (زمین زده شدن) مقاومت او در برابر شخص مسلح و آشنا به تیراندازی عقلاً ممکن نبوده است.
با فرجامخواهی دادسرای استان حکم برائت متهم در شعبه11 دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه جنائی کرمانشاه ارجاع می شود که بار دیگر پس از انجام تشریفات به موضوع رسیدگی و متهم ضمن دفاع چنین اظهار می دارد:
بنده دفاع از جان خود کردم از راه آمدم که اسبم بفروشم این شخص گفت بیا اسب را عوض کن گفتم نمی خواهم بفروشم از دوراهی بهرسین برگشتم و خواستم بروم او مرا وادار کرد که به شهر بیایم دوراهی رحیم آباد گفت بیا از بیراهه برویم رفتیم دو نفر ژاندارم رسیدند خواستم با آنها معامله اسب کنم نشد وقتی سوار شدم او از عقب تیری به سوی من انداخت و من به زمین افتادم و وقتی رسید بالای سر من خواست تیر دیگری به سوی من پرت کند و با اسلحه خواست تیراندازی کند من چاقو از جیبم در آوردم و به دست او زدم که اسلحه از دستش بیفتد و بالاخره این اتفاق افتاد.
با اینکه پاسخ متهم به سئوالات دادگاه هیچکدام قانع کننده نبود این دادگاه نیز عمل متهم را دفاع مشروع تلقی و او را با اکثریت آراء از مجازات معاف کرده و اقلیت ( یکی از اعضاء) عقیده به مجرمیت و محکومیت متهم داشته است که با فرجامخواهی دادسرای استان و تشخیص اصراری بوده رای موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردیده است.
از گزارش فوق دلایل زیرین علیه متهم دائر به ارتکاب قتل عمدی و عدم استحقاق او به استفاده از معافیت قانونی از کیفر و عدم اثبات دفاع مشروع به دست می آید:
اولاً یکی از خصوصیات دفاع مشروع در مقام اثبات آن صداقت و استحکام گفتار شخصی است که بدان توسل جسته و با بیان حقیقت و واقع قضیه و اثبات ناچاری و اضطرار خود و دلائل مسلم و غیر قابل انکار به ارتکاب قتل نفس از معافیت قانونی استفاده می کند در قضیه ما نحن فیه اظهارات متهم آنچنان مغایر یکدیگر و متناقض است که در هیچ یک از گفته های او صداقتی استنباط نمی شود و از دلائل بارز و مسلمی که علیه نامبرده وجود دارد اختلاف گوئی هائیست که در مراحل مختلف تحقیق و حتی در یک روز در اظهارات وی مشهود است:
1- در اولین تحقیقات بازپرسی مورخ 7/3/42 متهم ادعا کرده از پشت مورد اصابت گلوله واقع شده و نفهمیدم چه کسی به او تیراندازی کرده و بعد از اسب افتاده و دیگر چیزی نفهمیده
2- در توضیحات وی نزد مامور محقق ژاندارمری که در همان روز بیان نموده مطالب دیگری دیده می شود من جمله ریزش شدید باران و مراجعت متهم به اتفاق مقتول به قهوه خانه و تیراندازی از طرف مقتول به او به ضرب قاطع و آمدن بر بالین او پس از مجروح کردنش با گلوله و زدن یک لگد به صورت او
3- تحقیقات مورخ 1/5/42 بازپرس از متهم و اضافه کردن دیدار او و مقتول با دونفر ژاندارم و مذاکره آنها برای خریداری اسب از ژاندارم ها و عدم انجام معامله و تکذیب اظهارات قبلی خود در مورد لگد زدن مقتول به صورتش
4- اعتراف به قتل در اولین جلسه دادگاه جنائی کرمانشاه و توسل به دفاع مشروع که کاملاً مشهود است وکیل مدافع او این طریق را برای دفاع موکلش به لحاظ وجود دلایل و مدارک بیشمار علیه او انتخاب و او را در این باره هدایت و راهنمایی کرده است.
5- اظهار این مطلب در اولین دادگاه که یک چاقوی کوچک داشتم و دست او را گرفتم و اضافه کردن این جملات در دومین دادگاه که با چاقو بدست او زدم که اسلحه از دستش بیفتد.
بطور کلی هیچگونه صداقتی در گفته های متهم دیده نمی شود و اظهارات او در هیچ یک از مراحل تحقیق و جلسات رسیدگی یک نواخت و یکسان نیست.
ثانیاً – اثبات کذب اظهارات و ادعای متهم در مورد رفتن قهوه خانه به معیت مقتول و ملاقات با دو نفر ژاندارم در بین راه زیرا در مورد عزیمت به قهوه خانه صاحب قهوه خانه و شاگرد او هر دو اظهارات متهم را تکذیب کرده و صریحاً اعلام داشته اند در آن ایام چنین اشخاصی را ندیده اند و نسبت باعلام برخورد با دو نفر مأمور ژاندارمری نیز متهم هیچگونه دلیلی ابراز نداشته و نام و مشخصات از مأمورین نیز اعلام نکرده و صحت گفته هایش در این مورد به ثبوت نرسیده است.
ثالثاً – وجود زخم و جراحت در ساق پای راست متهم که حسب اظهار نظر پزشک قانونی مقارن جرح وارده از ناحیه پهلو وسیله اسلحه ایجاد شده حکایت از یک کشمکش و گلاویزی و برخورد شدید با مقتول را دارد.
رابعاً- اختلاف بین نظریه پزشکی قانونی و اظهارات متهم در مورد نحوه تیراندازی به سوی وی از طرف مقتول که متهم اعلام داشته مقتول در حالیکه سوار اسب بوده به سوی او تیراندازی نموده و نظر پزشک که مستدلا بیان شده براینست که شخص تیرانداز در حالت نشسته یا افتاده و بهر حال پیاده از اسب به تیراندازی مبادرت نموده و همچنین در مورد فاصله که حسب نظر پزشک تیراندازی از فاصله دور بوده درحالیکه متهم مدعی است از 5 یا 6 قدمی به او تیر اندازی شده است.
خامساً – بدست نیامدن کارد یا چاقو و آلت قتاله ای که متهم به وسیله آن به قتل مبادرت نموده با توجه به اینکه اسلحه و جلد و خشاب آن کلاً در کنار جسد وجود داشته و با توجه به اعتراف متهم ایراد جرح با چاقو و بدست نیامدن آن حکایت از این دارد که متهم پس از ارتکاب قتل و مرگ مقتول در فرصتی مناسب به مخفی کردن آن و احیاناً اشیاء و وجوه دیگری مبادرت نموده است زیرا در غیر اینصورت در صورت صداقت متهم می بایست آلت ایراد جرح در محل واقعه پیدا شود یا متهم خود آنرا به مأمورین نشان دهد.
سادساً- هیچگونه دلیل و مدرکی بر تأیید صحت اظهارات متهم و اینکه اقدام او به قتل برای دفاع از جان خود بوده در پرونده جز اظهارات او وجود ندارد در حالیکه دلائل و قرائن و امارات بیشماری در پرونده علیه متهم به چشم می خورد واقعیت و حقیقت امر همانطور که احد از مستشاران دادگاه جنایی کرمانشاه در اولین مرحله رسیدگی که مرقوم داشته و مجموع محتویات پرونده و اظهار نظر پزشکی قانونی مارا با این واقعیت می رساند آن است که متهم به جهتی به منظور قتل متهم با آلت قتاله قوی و برنده ای به مقتول حمله کرده و او را از اسب فرود آورده و با وارد کردن ضربات شدید و کشنده ای به حیات او خاتمه داده و مقتول که اسلحه در کمر داشته در آخرین لحظات حیات آنرا به دست گرفته و به طرف متهم نشانه گیری و متهم فرار کرده و پس از شلیک به پهلوی او اصابت و به علت شدت جراحات و ناراحتی پس از اختفاء آلت قتاله و احتمالاً اشیاء و وجوه بالاخره به منظور نجات خود از مرگ مجبور به داد و فریاد و استمداد از اهالی قریه گردیده و پس از حضور مردم چون وقت و فرصت کافی برای مطالعه و اندیشه در اطراف موضوع نداشته مجبور به اقرار به ارتکاب قتل و قلب حقیقت بااینکه ابتدا مقتول به او شلیک نموده است تا حس ترحم مردم را برانگیزد و از مرگ رهایی یابد و الا چگونه قابل تصور و ممکن است کسیکه تیر به پهلویش اصابت نموده و قسمت مهمی از ریه او را متلاشی کرده و در خون خود غوطه ور است و بنا به اظهار خودش مقتول هم با اسلحه روی سر او ایستاده بتواند با کارد به او حمله ور شده و این چنین ضربات و جراحاتی به او وارد سازد.
در خاتمه لازم به تذکر می داند که دادسرای شهرستان کرمانشاه و بازپرسان مأمور رسیدگی در تحقیقات مقدماتی رسیدگی را تکمیل نکرده و نقائص فراوانی در اقدامات دادسرای مذکور به چشم می خورد که اگر این نقایص به موقع خود رفع شده بود شاید توسل متهم به دفاع از مشروع غیر ممکن می شد.
از جمله جای تأسف است که بازپرس به معاینه متهم و اخذ نظریه پزشک بلافاصله پس از وقوع حادثه توجهی نداشته و پس از قریب دو ماه آنهم با تذکر دادیار و به بهبودی نسبی متهم از او معاینه به عمل آورد بدیهی است در صورتیکه همان موقع و بلافاصله پس از وقوع حادثه این اقدام به عمل می آمد پزشک می توانست صریحاً اظهار نظر کند که آیا این شخص یا این جراحت قادر به حرکت بوده و توانایی مجروح ساختن مقتول را آنهم به نحوی که منعکس است داشته یا نه؟
به علاوه بعد از آنهم می توانست موضوع را در کمیسیونی متشکل از اطباء ذیصلاح محلی یا با ارسال پرونده به تهران در پزشکی قانونی مطرح و در این باره نظریه پزشکان را استعلام نماید. همچنین در مورد اظهار متهم دائر بر اینکه مقتول سوابقی داشته است هیچگونه تحقیق و بررسی نشده و چقدر به جا و مناسب بود که سوابق هر دو نفر از شهربانی کرمانشاه و اداره تشخیص هویت مرکز استعلام می گردید در مورد آلت قتاله و چاقویی که متهم مدعی ایراد جرح به مقتول بوسیله آن بوده نیز هیچ گونه تحقیق و اقدامی مشاهده نمی شود و حتی از متهم سئوال نشده چاقوی مذکور را چه کرده و برای پیدا کردن آنهم در محل واقعه هیچ گونه تجسسی به عمل نیامده است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.