اندازه گیری ریسک

دانلود پایان نامه

رکن سوم:انضباط در بازار.
یک روش از فهرست های رویکردها و محرک ها هر دسته از ریسک را در نظر می گیرد:
*فهرست رویکردها برای اندازه گیری ریسک اعتباری:
1- رویکرد استاندارد(اصلاح شده در موافقت نامه سرمایه بازل 2004 موجود)؛
2-ر ویکرد بنیادین بر اساس رتبه بندی داخلی؛
3- رویکرد پیشرفته بر اساس رتبه بندی های داخلی ؛
* فهرستی از رویکردها برای اندازه گیری ریسک بازار(بدون تغییر)،
1- رویکرد استاندارد شده؛
2- رویکرد مدل های داخلی.
*فهرست رویکردها برای اندازه گیری ریسک عملیاتی :
1- رویکرد شاخص های اساسی؛
2- رویکرد استاندارد شده؛
3- رویکرد داخلی اندازه گیری یا رویکرد پیشرفته مدیریت
بازل دو به دنبال رویکرد متناسب سرمایه بر اساس استانداردهای حساسیت ریسک و سنجش داخلی بوسیله بانک ها شده و اشکال جدیدی برای برخورد با ریسک اعتباری و تعیین التزامات سرمایه برای ریسک عملیاتی که متضمن مهم ترین تغییرات در التزامات سرمایه بود را ایجاد نمود.رویکرد استاندارد شده ،رتبه بندی های پیشرفته داخلی و بنیادین طرقی برای برخورد با ریسک اعتباری را در سال 2001 مقرر نمودند.هدف تشویق بانک ها به بهبود مدیریت و اندازه گیری ریسک به منظور اعمال پیشرفته ترین فنون برای حساسیت ریسک و تعیین سرمایه مناسب و کافی می باشد.
اهداف بازل دو شامل موارد ذیل می باشد:
1- ترویج ایمنی و سلامتی سیستم مالی و حفظ حداقل التزامات موجود سرمایه؛
2- تقویت برابری در حوزه رقابت؛
3- ارایه رویکرد گسترده تر نسبت به ریسک؛
4- اجرای رویکردهایی برای التزامات سرمایه که متضمن حساسیت نسبت به سطوحی از ریسک و فعالیت های بانکی می باشد؛
5- تمرکز بر بانک های با فعالیت های بین المللی اما قابل اعمال بر سطوح مختلفی از پیچیدگی و ظرافت؛
به دلیل آنکه سه رکن موافقت نامه بازل دو متضمن یک بسته به هم پیوسته است،بازل دو انطباق با هر سه رکن را برای اجرای دقیق آن الزامی می داند.اجرای جزیی ارکان ممکن است امنیت و سلامت سیستم مالی را با مخاطره مواجه سازد.ناظران حداقل می بایستی رکن یکم بازل دو یعنی حداقل التزامات سرمایه را رعایت نمایند.کیمته نظارت بانکی بانک تسویه بین المللی همان گونه که در اصلاحیه ریسک بازار بر موافقت نامه بازل 2 مشهود است .روند تکاملی را در رکن یکم بازل دو به منظور تضمین یک التزام سالم و محتاطانه که با محرک ها و حساسیت ها نسبت به ریسک منطبق باشد را مقرر نموده است.بانک هایی که با حداقل التزامات مشخص شده منطبق باشند می توانند از روش های حساس به ریسک در محاسبه سرمایه قانونی بهره ببرند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.