انواع ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

در ارزیابی که توسط معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا به صورت6 ماهه انجام می گیرد هر رده کلیه رده های همنام و زیر مجوعه خود را ارزیابی می نماید. به عنوان مثال: پلیس آگاهی ناجا کلیه پلیس های آگاهی مستقر در استان ها را با توجه به اظهارات هر یگان و برنامه سالیانه اش ارزیابی می کند و نتیجه را به معاونت طرح و برنامه و بودجه ارسال می نماید و معاونت طرح و برنامه و بودجه کارنامه یگانی صادر می نماید.
3-17-1- دبیرخانه اشراف کلی فرماندهی: دبیرخانه اشراف کلی فرماندهی نیز با توجه به چند شاخص مهم و کلان که توسط سطح ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ گردیده، نتیجه را با توجه به اظهارات یگان ها جمع بندی و به ستاد کل اعلام می نماید.
4-17-1- با توجه به مطالب مطرح شده، می توان متولیان ارزیابی عملکرد یگان ها را در سه سطح طبقه بندی نمود: ارزیابی عملکرد توسط بازرسی کل ناجا، ارزیابی عملکرد توسط معاونت طرح و برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد توسط دبیرخانه اشراف کلی فرماندهی. ( شکل1 -1 )

شکل 1-1) انواع ارزیابی عملکرد یگان ها در ناجا
18-1- فرایند برنامه ریزی سالیانه بازرسی و ارزیابی از یگانها:
از آنجا که معمولاً در هر سال سیاست ها، تدابیر و اهداف کلان از سوی ناجا در حیطه وظائف محوله بازرسی تعیین و اعلام می گردد بازرسی یگانها در انتخاب برنامه های استانی منطقه ای و یا یگانی خود باید با محوریت سیاست ها و برنامه های بازرسی کل ناجا نسبت به تهیه و تدوین برنامه های سالانه ، فصلی، ماهیانه در سطح یگان خود اقدام نمایند مع الوصف برای تدوین واجرای برنامه های ارزیابی اثربخش نکات زیر مدنظر قرار می گیرد:
1- برنامه ها در راستای سیاست ها و اهداف بازرسی و ارزیابی بازرسی ناجا می باشد.
2- حتی الامکان برنامه ها فراگیر و دربرگیرنده ی همه ی اجزاء سازمان اعم از ستاد و صف می باشد.
3- قبل از تدوین برنامه با ارزیابی برآورد و شناخت نقاط کلیدی، حساس، آسیب پذیر و گلوگاهها و همچنین نتایج برنامه های کنترلی گذشته، موضوعات اساسی شناسائی و دسته بندی می گردد.
4- روی موضوعات کاری و ماموریتی که در روند و اهداف سازمان نقش اساسی دارند و از وزن بیشتری (اولویت و اهمیت بیشتری) برخوردار هستند توجه بیشتری معطوف می گردد.
5- اهداف کمی و کیفی کنترلی هر برنامه پیش بینی می گردد.
6- برنامه هایی انتخاب و پیش بینی می شوند که قابلیت عملیاتی و اجرائی شدن را داشته باشند .
7- برنامه براساس الگوی معین تنظیم وتصویب گردد وهماهنگی ومشارکت همه مجریان راجلب نماید.
8- برنامه به موقع اجراء می گردد.
9- میزان پیشرفت برنامه، نتایج و اثربخشی آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.
19-1- ارزیابی نحوه اجرای تدابیر، دستورالعمل ها، طرح ها و برنامه ها:
تدابیر، سیاست ها و خط مشی های کلی مدیریت عالی سازمان برای بهبود وضعیت عملکرد و سرعت بیشتر انجام فعالیت ها، وظایف و مأموریت ها هستند که بنا به اقتضاء و شرایط اتخاذ می گردند یگان های ستادی دستورالعمل ها را به عنوان راهنمای چگونگی انجام وظائف در رابطه با یک مأموریت و موضوع، اهداف، تکالیف مجریان و روابط بین آنها را تهیه و ابلاغ می نمایند.
لذا تدابیر و دستورالعمل ها طرح ها و یا برنامه ها نقش مهمی در موفقیت و پیشبرد اهداف سازمانی دارند و چون منابع قابل توجهی برای اجرای آن صرف می گردد باید به دقت و جدیت مورد اجراء، ارزیابی قرار گیرند..
اصولا ًوظیفه ارزیابی یک دستورالعمل و یا طرح برعهده رده صادرکننده می باشد و چون دستورالعمل و یا طرح در جهت تکمیل وظایف ذاتی و یا انجام یک وظیفه خاص است بنابراین ابلاغ، آموزش مجریان، اجرا و بازخوردگیری از آن وظیفه رده صادرکننده می باشد و این فرهنگ باید در ناجا نهادینه گردد و صرفاً بازرسی نقش کلی در بحث ارزیابی عالیه و یا اطمینان از ارزیابی و یا انجام وظیفه ارزیابی توسط یگان صادرکننده دستورالعمل دارد که تا چه میزان بر حُسن اجرای امور محوله ارزیابی بعمل آورد ولی برخی از مواقع بنا به تدبیر سلسله مراتب و یا ضرورت های دیگر و یا به عنوان یک برنامه کلان ارزیابی عملکرد یگانها در مورد اجرای یک طرح و یا دستورالعمل به بازرسی محول می گردد. که با توجه به اهمیت موضوع فرآیند ارزیابی اجرای دستور العمل و یا طرح ها به شرح زیر براساس نقش یگانهای صادرکننده و بازرسی تعیین گردیده است و بازرسی یگانها باید طبق همین فرآیند بر دستورالعمل ها نظارت نمایند لازم به ذکر است که ارزیابی تدابیر هم به مثابه ی دستورالعمل ها می باشد و یگانهای مسئول موظف به پیگیری نتایج اجرائی تدابیر هستند و بازرسی ارزیابی کلی را خواهد داشت و یا اینکه بصورت موردی و یا ویژه ارزیابی خواهد کرد..
گام اول

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.