باشگاه ورزشی

دانلود پایان نامه

در این تحقیق نیز با توجه به موضوع و نحوۀ انتخاب نمونه‌ها به عنوان یک روش کمکی برای تکمیل اطلاعات استفاده شده‌است و مشاهده به عنوان روش اصلی جمع‌آوری داده مطرح نبود تا اشباع نظری حاصل شود. زیرا داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع آوری شد و مشاهده در خلال انجام مصاحبه و یا قبل و بعد از انجام مصاحبه امکان‌پذیر بود. لذا به طور مستمر امکان حضور در زمینه زندگی اکثر افراد جهت مشاهده در اکثر موارد وجود نداشت. برخی از مصاحبه‌شوندگان که در بیرون از منزل مثل کافی‌شاپ، رستوران، باشگاه ورزشی یا محیط کار با آن‌ها گفتگو شد معمولاً بعد از مصاحبه اقدام به همراهی ایشان تا مسیری که امکان‌پذیر بود صورت می‌گرفت و رفتارهای آن‌ها در خیابان و فضای عمومی‌زیرنظر گرفته می‌شد. همچنین توجه به پوشش و نحوۀ آرایش افراد فقط از طریق مشاهده امکان پذیر بود. در مواردی هم که در منزل اقدام به مصاحبه شده بود در اکثر موارد شناختی در خصوص آن‌ها وجود داشت که محقق می‌توانست به استناد مشاهدات قبلی از نحوۀ رفتار و پوشش فرد یادداشتهایی را جهت تکمیل اطلاعات اضافه کند.
در هنگام مصاحبه نیز محقق با مشاهده واکنش‌های افراد (لبخند، اشک، سکوت، تعلل کردن در پاسخ دادن، حرکت دست و غیره) و بروز احساساتشان اقدام به تکمیل اطلاعات و یادداشتهای خود می‌نمود. به طور کلی می‌توان مشاهدات صورت گرفته در این تحقیق را به شکل زیر دسته‌بندی کرد:
جدول شماره 6. وضعیت پوشش مشاهده شده
ردیف
موارد مشاهده
مکان مشاهده
اهداف اصلی مشاهده
1
مشاهده وضعیت پوشش
محل مصاحبه در بیرون از منزل و قبل از مصاحبه
تکمیل و تصحیح داده‌های پژوهش، تعیین وضعیت پوشش از طریق مشاهده،طراحی سؤال‌های دام هنگام مصاحبه
2
وضعیت گفتار (تند یا کند صحبت کردن و یا تعلل کردن در هنگام گفتگو وغیره)
محل مصاحبه
3
نحوۀ برقراری تعامل(جسورانه و یا محتاطانه)
محل مصاحبه
4
نحوۀ رفتار فرد در حوزه عمومی(نحوۀ راه رفتن، ملاحظاتی که در خیابان هنگام گفتگو و حرکت با محقق در نظر می‌گیرد و توجه به پوشش و غیره)
مکان‌های عمومی‌مثل کافی‌شاپ، باشگاه ورزشی، خیابان، محل کار
حجم نمونه به استناد اشباع نظری:
“پر شدن فضایی یک مفهوم یا مقوله و عدم ظهور داده‌های جدید؛ را اشباع نظری عنوان کرده‌اند. اشباع معمولاً این گونه تعریف می‌شود «وقتی که هیچ داده جدیدی در حال ظهور نباشد »ما به اشباع رسیده ایم. اما اشباع چیزی بیش از فقدان داده‌های جدید است. اشباع به توسعۀ مفاهیم برحسب معنای الصاق شده به آن‌ها و بر اساس محتواها و یا ابعاد نیز اطلاق می‌شود”(محمود پور، 1389؛ 328).

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.