بانکداری اسلامی، رضایت مشتریان

دانلود پایان نامه

سایر شرایط، موجب افزایش جمع مانده چهار سپرده خواهد شد. در واقع افراد با شعبی که به آنها تسهیلات بیشتری اعطاء میکنند، بیشتر کار کرده و منابع خود را به آن شعب انتقال میدهند.
۶- محمدحسن قلیزاده و حامد شعبانی کاکرودی ( ۱۳۸۳) در مقالهای تحت عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع و جذب سپردهها در بانکهای دولتی استان گیلان به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف اصلی پژوهش خود را شناسایی برخی از عوامل مؤثر در رشد سپردهها و تقویت آنها با هدف سودآوری بیشتر بانک دانستهاند. دستیابی به هدف اصلی پزوهش خودشان را از طریق بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل(تعداد شعب، سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت، تکنولوژی مدرن، و تسهیلات پرداختی) با متغیر وابسته رشد سپردهها مورد بررسی و آزمون قرار دادهاند. قلمرو مکانی پژوهش آنان کلیه شعب بانکهای دولتی استان گیلان و قلمرو زمانی سال ۸۳ بوده است. جامعه اماری کلیه بانکهای کشور و نمونه آماری نیز کلیه شعب بانکهای دولتی در استان گیلان بوده است. روش تحقیق خودشان را از نوع همبستگی عنوان کردهاند و در آزمون فرضیهها به نتایج زیر دست یافتهاند:
۱- بین تعداد شعب و رشد سپردهها همبستگی معناداری وجود داشته است.
۲- نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان داده است که: میزان سپردههای پنجساله و چهارساله بسیار بیشتر از سپردههای یکساله و دوساله بوده است، و این امر شاید به دلیل سود بیشتر این سپردهها بوده است.
۳- در بررسی فرضیه سوم به این نتیجه رسیدهاند که: بین استفاده از تکنولوژی مدرن و میزان سپردهها رابطه معناداری وجود نداشته است. در بررسی نتیجه چهارم این نتیجه حاصل شده است که: بین تسهیلات پرداختی و میزان سپردهها رابطه معناداری وجود نداشته است.
۷- عیسی رمضانی(۱۳۸۵) از دانشگاه مازندران در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع( جذب سپردهها) در بانک سپه استان گلستان به بررسی این موضوع پرداخته است. هدف اصلی پژوهش خود را تعیین نقاط ضعف مدیریت منابع در بانک سپه و تعیین عوامل مؤثر بر تجهیز منابع عنوان کرده است. جامعه آماری در پژوهش وی کلیه شعب بانکهای سپه استان گلستان بوده و نمونه آماری به روش تصادفی از میان مشتریان و کارمندان انتخاب کرده است. روش تحقیق وی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع توصیفی و تحلیلی – استنباطی بوده است. وی در این پژوهش رابطه بین متغیرهای مستقل(هزینه تبلیغات، گسترش اتوماسیون شعب، تعداد شعب، سود سپردهها و میزان تسهیلات پرداختی) با متغیر وابسته (تجهیز منابع) مورد بررسی قرار داده است. با استفاده از آزمونهای آماری شامل آزمون کالمو گروف – اسمیرنوف و آزمون رتبهای فریدمن مشخص کرده است که پنج فرضیه تحقیق در سطح اطمینان ۹۹% معنیدار بوده و بنابراین هر پنج فرضیه مورد تأیید قرار گرفتهاند.
۸- محمدباقردرستی(۱۳۷۷)، از موسسه عالی بانکداری ایران در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل موثردرجذب سپردههابعدازاجرای قانون عملیات بانکیبدون ربا مربوط بهسالهای(۷۵-۶۴) عنوان تحقیقی است که درانجام گرفته است.نامبرده هدف ازانجام تحقیق رابررسی آگاهانه ازنظرات صاحبنظران، مسئولین وکارشناسان شبکه بانکی درموردعوامل موثربرجذب سپرده درایران دانسته است. جامعه آماری وی شرکت کنندگان درهفتمین همایش بانکداری اسلامی بوده که به صورت تصادفی انتخاب گردیده اند.ازپرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده نموده اندونتایج بدست آمده به صورت خلاصه عبارتنداز:دقت وسرعت عمل بانکها استفاده ازابزارکارمناسب،طرزرفتارکارکنان،نرخ سودسپردهها،تبلیغات،بالا بردن دانش شغلی کارکنان،متناسب کردن ساعات کاربانکها بانیازهای سپردهگذاران،مهارتورم وبهبودنحوه پولرسانی توسط بانکهاکه مواردیادشده عوامل موثردرجذب سپردهها یادشده اند.
۹- علی شکریکیا(۱۳۷۸)، از مؤسسه عالی بانکداری ایران، در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل موثردرجلب رضایت مشتریان درشعب مستقل بانک سپه به این نتیجه رسیده بود که عوامل مختلفی درگذشته روی کارکنان،مسئولان شعب ومخصوصاً مشتریان تاثیرداشته که بامصاحبه های اکتشافی باتعدادی ازمسئولین ،کارکنان،مشتریان وهمچنین توزیع پرسشنامه این تاثیرات وهمچنین عوامل موثردررضایت مشتریان موردشناسایی قرارگرفته است. پیشنهادات کارکنان دررابطه باتجهیزبهترابزارارائه خدمات،ایجادانگیزش لازم وافزایش بهره وری است.مشتریان نیزپیشنهاداتی نظیر سرعت آشنایی باقوانین ودستورالعملهای بانکی،تغییرنرخ سودپرداخت تسهیلات ازطریق بانک وتغییردکوراسیون شعب ابراز داشتهاند.
۱۰-حسنفیضی )۱۳۸۹)،از دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسیوشناساییعواملموثربرتجهیزمنابع )جذبسپردهدربانکملیایراناستانکرمانشاه(به این نتیجه رسیده استکهبهجزمتغیرخدماتنوینبانکی متغیّرهایسایرفرضیّاتدرجذبسپردهمؤثرند. هدفتحقیق،بررسیوشناساییعواملمؤثربرجذبسپردهازدیدگاهکارمندانومشتریانبانکملیشهر کرمانشاهمیباشد جامعهآماری،کارمندانومشتریانبانکملیکرمانشاهمیباشد. حجمنمونهشامل۱۵۴نفرازمشتریانو۶۴نفرازکارمندانمیباشدکهازطریقروشنمونهگیریسادهودرفاصلهزمانیسال۸۹ – ۸۸انجامشدهاست.دراینتحقیقتأثیرششمتغیّرمستقل )خدماتنوینبانکی، اتوماسیون،افزایشتبلیغات،تعدادشعب،سودسپردهها و تسهیلاتپرداختی) بر متغیّروابستهجذبسپردهموردبررسیو
تجزیه وتحلیل قرارگرفتهاست.برایبررسیفرضیات،ازآزمونهایناپارامتریکدوجملهای باینومیال،آزمون ناپارامترکییکنمونهایعلامت،آزمونکروسکالوالیسوآزمونمنویتنیاستفادهشدهاست.
۱۱-سیدحمیدشمع ریزی(۱۳۷۰)، در مقاله خود تحت عنوان مطالعه بانکداری بدون ربادرپاکستان به عنوان کشوری که دراسلامی کردن کل سیستم بانکی درپیشاپیش دیگران حرکت کرده است میتواندبرای ایران که تجربه کمتری ازپاکستان دراین امرخطیرومهم داردراه گشاومثمرثمرباشد.نگارنده اذعان داردکه بانکداری بدون ربامترادف بانکداری اسلامی نمیتواندباشدچه درفراینداسلامی کردن بانکها حذف رباازنظام بانکداری تنها به عنوان یک گام موثردرتبدیل یاتغییر نظام مذکوربه بانکداری اسلامی می تواندمطمع نظرقرارگیرد.رونداسلامی کردن سیستم بانکی پاکستان ازسال ۸۰-۱۹۷۹ آغازگردید.مقدمات این کارقبلاً صورت گرفته بود.نتیجه حاصل ازاین تحقیق این بوده است که اساس بانکداری بدون ربادر پاکستان بیشتربرروی عقودمضاربه ومشارکت بنا نهاده شده است.
۱۲- حسن مغویینژاد (۱۳۷۸)درپایاننامهکارشناسیارشد خود تحت عنوان بررسیعواملمؤثربرافزایشمیزانسپردهگذاریمشتریاندرشعببانکتجارتشهرستان رفسنجان(ازدیدگاهمشتریان)، به بررسی مهمترین عوامل مؤثر در افزایش میزان سپرده گذاری ازدیدگاه مشتریان، که از سرمایههای ارزنده بانک محسوب میشوند، پرداخت و عوامل بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب، را مهم دانست. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز اطلاعات آماری شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان در سال ????جمع آوری و سپس با استفاده از روش های مناسب آماری ارتباط هر یک از عوامل مذکور با میزان افزایش میزان سپرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است (????).

۲-۴ مدل مفهومی پژوهش
برای رسیدن به مدل مفهومی پژوهش مراحل زیر طی شد:
۱- با توجه به اینکه هدف اصلی این پایاننامه، بررسی و تعیین عوامل اصلی موفقیت SFC بانکها در جذب منابع ارزانقیمت است موضوع SFC دارای ابعاد گوناگونی میباشد. لذا ابتدا ابعاد SFC تعیین گردید: کارآمدی مدیریتی، کارآمدی نیروی انسانی، کارامدی رضایت مشتریان، کارآمدی فنآوری.
در تعیین ابعاد چهار گانه از مطالب ذکر شده در تحقیق کانالز۷۵ استفاده شد، ایشان چهار منبع: نیروی انسانی، مدیریت مالی، داراییها و داراییهای نامشهود را به عنوان مزیت رقابت بانکها معرفی نموده است که در بحث نیروی انسانی، بعد عوامل نیروی انسانی، در مقوله مدیریت مالی، بعد مدیریتی و در زمینه داراییهای نامشهود ابعاد فنآوری و رضایت مشتری تعیین و مورد بررسی قرار میگیرند.
۲- در مرحله بعد، مؤلفههای تشکیلدهنده هر کدام از این ابعاد چهارگانه تعیین گردید به عنوان مثال در بعد مدیریتی، مدیریت انتخاب و تجهیز شعب، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تبلیغات و ………. در تعیین مؤلفههای تشکیلدهنده سعی شده با استفاده از پیشینه تحقیق و تحقیقات، مؤلفههای مرتبط با ابعاد چهاگانه شناسایی و تعیین گردند.

مدل تحلیلی تحقیق

شکل شماره (۲-۲): مدل تحلیلی

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه:
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و متهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و وسعت دامنه آن مشخص باشد، به بیان دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را دقیقتر، سریعتر، آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای موردنظر کمک کند(فرهنگی و صفرزاده،۱۳۸۷)..
در این فصلتوضیحاتی پیرامون روش تحقیق، جامعه آماری تحقیق، تعیین حجم نمونه مناسب روش نمونهگیری، روشهای جمع آوری اطلاعات و ابزار اندازهگیری، اعتبار و روایی پرسشنامه و روش آماری ارائه میگردد.

۳-۲ روش تحقیق
هر پایاننامه در حوزه علوم اجتماعی و بهویژه مدیریت در واقع در زمره کاربردی است. به طور معمول پژوهشگر سعی میکند به یک مسأله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد، طی یک فرایند تحقیق پاسخ گوید(خاکی، ۱۳۸۶).در این تحقیق نیز محقق میخواهد بررسی و شناسایی عوامل موفقیت بانکها بر جذب منابع ارزان قیمت در بانکهای دولتی شهر کرمانشاه بپردازد، از آنجایی که محقق به دنبال پاسخ دادن به سوال فوق است و پاسخ این سؤال میتواند به مدیران و برنامهریزان بانکها در تصمیمگیریها کمک نماید، بنابراین روش تحقیق از نوع کاربردی است. همچنین از آنجایی که ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه میباشد و محقق از طریق پاسخدهندگان اقدام به جمعآوری اطلاعات نموده است، یک نوع تحلیل میدانی است.
این تحقیق براساس نحوه گردآوری از نوع توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد.
با توجه به اینکه در این پژوهش از روشهای مطالعه کتابخانه از روشهای مطالعه کتابخانهای و بررسی متون و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است و ه
دف آن شناخت، صفات، ترجیحات، ویژگیها و رفتارهای افراد جامعه از طریق مراجعه به آنهاست. میتوان گفت که پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، تحقیقی و توصیفی- پیمایشی است و از آنجایی که به بررسی رابطه بین موفقیت بانک در جذب منابع ارزان قیمت و عوامل مؤثر بر جذب این منابع میپردازد، از نوع همبستگی است.

۳-۳ جامعه و نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری:
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام میشود. جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقه‌ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. بهعبارتیجامعه،مجموعهاعضا‌ءحقیقییافرضیاستکهنتایجپژوهش به آنها تعمیم مییابد( دلاور، ۱۳۸۶). تمامی مدیران شعب بانکهای دولتی واقع در شهر کرمانشاه شامل بانکهای ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه و تعاون، صنعت و معدن جامعه آماری این پژوهش را تشکیل میدهند. مناسب ترین جامعه برای بررسی آن است که کل جامعه تحت مطالعه قرار گیرند. به عبارتی سرشماری انجام شود. در این حال جمعیت آماری برابر با جمعیت کل جامعه خواهد بود. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق، مدیران شعب تمامی بانکهای دولتی در شهر کرمانشاه هستند، از روش سرشماری استفاده گردیده، لذا در این مورد جامعه با نمونه یکی است.جامعهی آماری در این پژوهش شامل ۱۳۶ شعبه بانکهای دولتی شهر کرمانشاه می باشد و از ۱۳۶ پرسشنامه ، ۱۲۷ پرسشنامه جواب داده شد.

جدول شماره (۳-۱): تعیین حجم و تعداد نمونه برای هر کدام از بانکهای دولتی
فراوانی نسبی
تعداد پرسشنامه برگشتی
تعداد پرسشنامه ارسالی
تعداد شعب
نام بانک
۳۷.۵
۴۷
۵۰
۵۰
ملی
۲۳.۶
۳۰
۳۳
۳۳
سپه
۱۹.۷
۲۱
۲۲
۲۲
کشاورزی
۱۶.۵
۲۵
۲۷
۲۷
مسکن
۰.۸
۱
۱
۱
توسعه صادرات
۱.۶
۲
۲
۲
توسعه و تعاون
۰.۸
۱
۱
۱
صنعت ومعدن
۱۰۰
۱۲۷
۱۳۶
۱۳۶
کل مشتریان

نمودار شماره (۳-۱): فراوانی نسبی
۳-۴ روش و ابزار جمع آوری داده ها:
برای تدوین مبانی نظری از منابع کتابخانهایی، مجلات تخصصی، پایگاه های علمی اینترنتی، مقالات و مجلات معتبر اینترنتی و همچنین مصاحبه با استادان دانشگاه، متخصصین و فعالان حوزه بانکی در حد امکان استفاده شد. همچنین جهت جمعآوری دادههای مورد نیاز این پژوهش بر اساس فرضیات، سؤالات مناسب در قالب پرسشنامه مطرح شده است. ساختار پاسخگویی هر دو پرسشنامه به صورت انتخاب پاسخ از خیلی کم تا خیلی زیاد میباشد تا دادهها در صورت امکان به صورت توزیع نرمال درآیند. پرسشنامه شامل ۲۸ گویه با هدف شناسایی مؤلفههای اصلی پژوهش و تعامل بین آنها تنظیم شد. این پرسشنامه همچنین برای تهیهی مدل نیز مورد استفاده قرار گرفت. قبل از ارسال پرسشنامهها، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تائید شد و سپس توزیع نسخههای چاپی آغاز گردید.
همچنین مدت زمان اختصاص داده شده به جمع آوری داده ها حدوداً چهار ماه و از شهریور الی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید