اسفند ۷, ۱۳۹۹

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 …

آفلاتوکسین با غلظت ۰٫۱ ppb

۴۶/۶±۱۰/۰ aA

۲۶/۶±۱۰/۰ bA

۰۸/۶±۰۹/۰ cA

۹۵/۵±۰۸/۰ cdA

۹۰/۵±۰۹/۰ dA

۶۸/۵±۰۶/۰ eA

داده ها نشان دهنده میانگین ± انحراف استاندارد می باشند. اختلاف در حروف لاتین کوچک نشاندهنده اختلاف معنی دار بین میانگین‌ها در طول زمان و اختلاف در حروف لاتین بزرگ بیانگر اختلاف معنی دار بین میانگین های نمونه‌ها به ازای مقادیر آفلاتوکسین می‌باشد.
نمودار ۴-۵: اثر زمان و غلظت آفلاتوکسین بر pH
طبق نمودار (۴-۵) مدت زمان تخمیر برای رسیدن به pH 5/5 در نمونه بستنی‌های با غلظت (ppb 05/0 ، ۰) ۹ ساعت بود. اما در بستنی حاوی آفلاتوکسین با غلظت ppb 1/0 بیشتر شد (۱۰ ساعت)، که اضافه شدن این یک ساعت به زمان تخمیر در نمونه بستنی دارای آفلاتوکسین با غلظت ppb 1/0 ممکن است به این دلیل باشد که سرعت رشد لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس ۱۲BB در این نمونه‌ها تفاوت دارد.
بنابر مطالعات انجام گرفته توسط راسیک و همکاران (۱۹۹۱)، اسیدلاکتیک عامل افزایش اسیدیته ماست است که به میزان بالایی توسط باکتری‌ها تولید می‌شود. همچنین در مطالعه دیگری که توسط گواریس و همکاران (۲۰۰۱) انجام گرفت تفاوت در مدت زمان تخمیر نمونه‌های ماست حاوی آفلاتوکسین به دلیل تفاوت سرعت رشد استرپتوکوکوس ترموفیلوس در این ماست‌ها می‌باشد. نتایج آن‌ها نشان داد که سرعت رشد استرپتوکوکوس ترموفیلوس تحت تاثیر غلظت بالاتر آفلاتوکسین M1 قرار می گیرد نه غلظت کمتر آفلاتوکسین M1. در مقابل سرعت رشد لاکتوباسیلوس بولگاریکوس تحت تاثیرغلظت آفلاتوکسین M1 قرار نمی گیرد. همچنین بانینا و ساتیک(۱۹۷۹) و ال دیب (۱۹۸۹) ، مشاهده کردند که توانایی تخمیر باکتری‌های اسیدلاکتیکی که در ماست‌های حاوی AFB1 رشد کرده اند کاهش یافته است .
بر اساس مطالعه دیگری که توسط حکمت و همکاران (۱۹۹۲) صورت گرفت، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم قادر به تولید اسید و رشد در محیط اسیدی بستنی می باشند. میزان تولید اسید در بستنی تخمیری سریع تر و بیشتر از غیر تخمیری است. شاید به دلیل فرایند حرارتی مقدار آمینواسیدهای آزاد و دیگر مواد افزایش می یابد که باعث می‌شود محیط اسید بیشتر و سریع تر تولید کند. آن‌ها مناسب ترین pH با خصوصیات عطر و طعم قابل قبول برای بستنی پروبیوتیک را ۵/۵ پیشنهاد دادند.
بر اساس پژوهش دیزجاردینز و همکاران (۱۹۹۰) میزان رشد سریع و فعالیت اسیدی در شیر از خصوصیات مطلوب بیفیدوباکترها برای محصولات تخمیری شیر قابل توجه است. همچنین ماگارینوس (۲۰۰۷) در پژوهش خود گزارش کرد با توجه به مدت زمان انکوباسیون برای رسیدن بهpH 5 این استنباط می‌شود که بیفیدوباکتریوم لاکتیس نسبت به لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس زمان بیشتری برای رسیدن به این pH نیاز دارد.
۴-۳- ارزیابی تاثیر غلظت آفلاتوکسین M1 بر تغییرات رشد جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوسGG در مرحله گرمخانه گذاری
نتایج حاصل از اندازه گیری لگاریتم جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG پس از افزودن استارتر پروبیوتیک و آفلاتوکسین در سه غلظت (ppb 1/0، ۰۵/۰ ، ۰ ) در جدول (۴– ۳) و پیوست‌های (ب– ۱، ب–۲، ب–۳) آمده است.
جدول شماره ۴–۳ : اثر زمان و غلظت آفلاتوکسین بر رشد جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

تیمار زمان (ساعت)
۱