بهمن ۲, ۱۳۹۹

سایت مقالات فارسی – بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس …

۳

۶

۹

شاهد

۷۸/۵±۱۵/۰ dA

۷۲/۶±۲۸/۰ cA

۵۹/۸±۳۱/۰ bA

۳۲/۱۰±۱۳/۰aA

آفلاتوکسین با غلظت ۰۵/۰ppb

۶۶/۵±۱۶/۰ dA

۶۸/۶±۴۱/۰ cA

۵۰/۸±۲۳/۰ bA

۰۲/۱۰±۱۱/۰aB

آفلاتوکسین با غلظت ۱/۰ ppb

۵۸/۵±۱۶/۰ dB

۳۸/۶±۲۸/۰ cB

۲۴/۸±۲۲/۰ bB

۰۱/۱۰±۱۳/۰aB

داده ها نشان دهنده میانگین ± انحراف استاندارد می باشند. اختلاف در حروف لاتین کوچک نشان دهنده اختلاف معنی دار بین میانگین‌ها در طول زمان و اختلاف در حروف لاتین بزرگ بیانگر اختلاف معنی دار بین میانگین های نمونه‌ها به ازای مقادیر آفلاتوکسین می‌باشد.
هر دو متغیر زمان و غلظت آفلاتوکسین به صورت تکی برجمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG به صورت معنی داری تاثیر دارند (۰۵/۰>p) .
رشد باکتری‌های استارتر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوس GG در بستنی شاهد و حاوی آفلاتوکسین M1 طی تخمیر در نمودار (۶-۴) نشان داده شده است. جمعیت لاکتوباسیلوس رامنوس GG در بستنی‌های حاوی آفلاتوکسین M1 با غلظت‌های(ppb05/0، ۱/۰) بدون تفاوت معنی داری (۰۵/۰>p) افزایش یافته است در حالیکه در نمونه‌های شاهد تفاوت معنی داری (۰۵/۰>p) مشاهده می‌گردد.
نمودار ۴– ۶ : اثر زمان و غلظت آفلاتوکسین بر جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوسGG طی مرحله تخمیر
در انتهای زمان تخمیر، لگاریتم جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG در هر سه نمونه شاهد و حاوی آفلاتوکسین M1 با غلظت‌های (ppb 05/0 ،۱/۰) به صورت معنی داری (۰۵/۰>p) افزایش پیدا کرد.
۴-۴- ارزیابی تاثیر غلظت آفلاتوکسین M1 بر تغییرات رشد جمعیت میکروبی بیفیدوباکتریوم لاکتیس۱۲BB در مرحله گرمخانه گذاری
نتایج حاصل از اندازه گیری لگاریتم جمعیت میکروبی بیفیدوباکتریوم لاکتیس ۱۲BB پس از افزودن استارتر پروبیوتیک و آفلاتوکسین در سه غلظت (ppb 1/0، ۰۵/۰ ، ۰ ) در جدول (۴– ۴) و پیوست‌های (ج– ۱، ج–۲) آمده است.
با توجه به نتایج آنالیز آماری هر دو متغیر زمان و غلظت آفلاتوکسین به صورت تکی برجمعیت میکروبی بیفیدوباکتریوم لاکتیس ۱۲BB به صورت معنی داری تاثیر دارند .
جدول شماره ۴–۴ : اثر زمان و غلظت آفلاتوکسین بر رشد جمعیت میکروبی بیفیدوباکتریوم لاکتیس ۱۲BB

تیمار زمان (ساعت)