دی ۳۰, ۱۳۹۹

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 …

بر اساس مطالعه صورت گرفته توسط هاسکارد (۲۰۰۱) ثبات ترکیبات آفلاتوکسین B1 که با گونه‌های خاص پروبیوتیک هم به صورت زنده و هم غیر زنده (از بین رفته با حرارت یا اسید)تشکیل شده اند بررسی شد پس از ۵ استخراج مقدار قابل توجهی از آفلاتوکسین B1 با باکتری‌های غیر زنده باقی مانده با بالاترین میزان آفلاتوکسین B1 متصل باقی می‌ماند. اتوکلاو و فراصوت آفلاتوکسین B1 قابل تشخیص را استخراج نمی‌کند در تمامی موارد اتصال به صورت طبیعی برگشت پذیر است و ثبات ترکیبات تشکیل شده به گونه باکتری ، رفتار باکتری و شرایط محیطی بستگی دارد.
در پژوهش دیگر نیبوم (۲۰۰۷) توانایی اتصال ۱۱ گونه باکتریایی پروبیوتیک به سیانوتوکسین را بررسی کرد لاکتوباسیلوس رامنوس GG و لاکتوباسیلوس رامنوسLC 705 و بیفیدوباکتریوم لانگوم ۴۶ و بیفیدوباکتریوم لاکتیس ۴۲۰ و BB12 بیشترین تاثیررا در کاهش سم پپتیدی سیانوباکتر داشتند که حذف به طور موثربه دمای انکوباسیون ، pH، بقاء سلول و دانسیته سلول باکتری بستگی دارد کاهش بهینه سم در ۳۷ درجه سانتی گراد برای ۵ گونه بدست آمد. درصد حذف سم با افزایش دما افزایش یافت در ۴ درجه سانتی گراد به طور واضح هیچ حذفی از میکروسیستین ها مشاهده نشد که می تواند بیان کننده این باشد سلول های باکتری‌ها در ۴ درجه سانتی گراد از نظر متابولیکی غیر فعال هستند اما در دماهای بالاتر از نظر متابولیکی فعال می‌شود که نیازمند فعالیت آنزیمی هستند.
در پژوهشی دیگر در دهه ۱۹۶۰ سیگلر و همکاران ۱۰۰۰ میکرو ارگانیسم را از نظر توانایی آن‌ها جهت تجزیه آفلاتوکسین‌ها مورد بررسی قراردادند. و در این بین تنها یک باکتری به نام فلاووباکتریوم اورانتیناکوم ۱۸۴-B قادر به حذف معکوس آفلاتوکسین از محلول بود. بررسی های اولیه نشان داد که pH و دما بر روی جذب سم توسط سلول ها تاثیر می گذارد. مقدار قابل توجهی از سلول ها به طور دائم درصد بالائی از آفلاتوکسین را از محلول حذف می نمایند. بسیاری از سول هایی که توسط حرارت غیر فعال شده اند با بعضی از آفلاتوکسین‌ها پیوند می‌دهند که به سادگی از طریق شستشو با آب احیا می‌شوند.
شاهین و همکاران (۲۰۰۷) توانایی بعضی از گونه‌های باکتریای اسید لاکتیکی برای حذف آفلاتوکسین B از محیط های آلوده را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. ۱۲ گونه از ۴۰ گونه جدا شده از ماست، شیر خام، پنیر کارسیک بیانگر اتصال این میکروارگانیسم‌ها به آفلاتوکسین B هستند. لاکتو باسیلوس لاکتیس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس بیشترین اتصال را به ۱AFB را داشتند. سلولهای مرده لاکتیس و ترموفیلوس به نسبت بیشترین سطح اتصال را به AFB1 را داشتند. سلول های مرده لاکتیس و ترموفیلوس به نسبت های ۱/۸۶ و ۱۰۰ درصد با متصل شدند. شستشوی سلول های لاکتیس متصل به AFB توسط محلول بافر- متانول و کلروفورم، سمی به مقدار ۱۳/۱۳- ۰/۲۰ و ۵/۲۷ را تولید نمودند. محصول بافر و متانول قادر به آزادسازی مجموعهAFB1 تولید شده با کمک سول های مرده و زنده ترموفیلوس نیستند. در حالیکه کلروفورم باعث جدا شدن مقادیر مختلفی از آفلاتوکسین از سلو لهای زنده، سلول های در حال جوش و سلول های اتوکلاو شده به ترتیب به مقدار ۵/۳۹ و ۰/۱۷ و ۱۲/۲۸ شد. قرص سلو لهای مرده لاکتیس باعث حذف ۱۰۰ درصدی AFB هایی شد که باعث آلودگی ذرت- افتاب گردان و روغن سویا می‌شوند. در حالیکه سلول های مرده ترموفیلوس باعث حذف ۸/۹۶، ۸۱ و ۹۶ درصدی سم از روغن می‌شوند. مطالعات قبلی نشان دادند که ۲ گونه پروبیوتیکی رامنوس جی جی و رامنوس LC-705 قادر به حذف موثر AFB از محصول می باشند.
۶-۴ ارزیابی تاثیر غلظت آفلاتوکسین M1 بر تغییرات رشد جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوسGG در مدت زمان نگهداری
آنالیز آماری جمعیت باکتری‌های استارتر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوس GG در بستنی شاهد و آلوده به آفلاتوکسین M1 در پایان مرحله نگهداری در جدول (۶-۴) و پیوست (د–۱) نشان داده شده است.
از تجزیه آماری داده های مربوط به رشد جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG بین بستنی شاهد و آلوده به آفلاتوکسین M1 در دو غلظت ppb) 05/0 ، ۱/۰) در مدت زمان نگهداری تفاوت معنی داری (۰۵/۰>p) مشاهده می‌گردد.
همچنین در بستنی‌های حاوی آفلاتوکسین M1 با غلظت ( ppb 05/0 ، ۱/۰) تفاوت قابل ملاحظه ای (۰۵/۰>p) در کاهش جمعیت میکروبی مشاهده نشد.
لگاریتم جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG در پایان هفته سوم نگهداری در بستنی شاهد و آلوده به آفلاتوکسین M1 در دو سطح (ppb 05/0، ۱/۰) به ترتیب ۱-CFU g 81/6 ، ۴۶/۶ ، ۴۵/۶ بود.
لگاریتم جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG در مرحله نگهداری بستنی در هر سه غلظت (ppb 1/0، ۰۵/۰ ، ۰ ) در نمودار (۴-۸) آمده است.
جدول شماره ۴ – ۶ : اثر زمان و غلظت آفلاتوکسین بر رشد جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوس GG در مرحله نگهداری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

 
تیمار
زمان (هفته)
۱ ۲ ۳
شاهد ۲۹/۱۰±۶۵/۰ aA ۹۷/۷±۵۲/۰ bA ۸۱/۶±۳۸/۰ cA
آفلاتوکسین با غلظت ۰۵/۰ ppb ۹۷/۹±۶/۰ aA ۸۶/۶±۴۵/۰ bB ۴۶ُ/۶±۳۱/۰ bB
آفلاتوکسین با غلظت ۱/۰ ppb ۸۹/۹±۴۹/۰ aA ۶۸/۶±۴۸/۰ bB ۴۵/۶±۴۶/۰ bB