بهمن ۷, ۱۳۹۹

سایت مقالات فارسی – بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس …

۱-۳-۴٫ یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش …………………….۸۳
۲-۱-۳-۴٫ بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی مؤلفه های رشد پس از ضربه در بیماران سرطانی ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
۴-۴٫ یافته های جانبی پژوهش …………………….۸۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵٫ مقدمه …………………….۹۳
۲-۵٫ بررسی یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش …………………….۹۴
۳-۵٫ یافته های جانبی پژوهش …………………….۹۹
۴-۵٫ نتیجه گیری …………………..۱۰۰
۵-۵٫ محدودیت های پژوهش …………………..۱۰۱
۶-۵٫ پیشنهادهای پژوهشی …………………..۱۰۲
۷-۵٫ پیشنهادهای کاربردی …………………..۱۰۲
منابع …………………..۱۰۴
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۳ – عناصر و جنبه های مختلف مذهب ………………………………………………………………… ۷۴
جدول ۲-۳ – مقولات ارائه شده توسط آذربایجانی ……………………………………………………………… ۷۴
جدول ۳-۳ – مقیاس های آزمون جهت گیری مذهبی …………………………………………………………… ۷۶
جدول۱-۴- میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه سن بر حسب جنسیت در کل نمونه ها…………..۷۹
جدول ۲-۴- فراوانی و درصد افراد سرطانی بر حسب جنسیت و گروه های سنی ……………………… ۸۰
جدول ۳- ۴- فراوانی و درصد افراد سرطانی برحسب جنسیت و سطح تحصیلات ………………….. ۸۰
جدول ۴-۴- فراوانی و درصد افراد سرطانی برحسب جنسیت و وضعیت تأهل ………………………… ۸۱
جدول ۵-۴– آماره های توصیفی متغیر های پژوهش …………………………………………………………….. ۸۱
جدول ۶-۴– ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش …………………………………………….. ۸۲
جدول ۷-۴ ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای جمعیت شناختی و مؤلفه های رشد پس از ضربه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
جدول ۸-۴ جدول رگرسیون چندگانه گام به گام متغیرهای پژوهش ……………………………………….. ۸۴
جدول ۹-۴ جدول رگرسیون چندگانه متغیرهای پژوهش ………………………………………………………. ۸۵
جدول ۱۰-۴ رگرسیون چندگانه متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………. ۸۶
جدول ۱۱-۴ جدول رگرسیون چندگانه گام به گام متغیرهای پژوهش ……………………………………… ۸۷
جدول ۱۲-۴ جدول رگرسیون چندگانه گام به گام متغیرهای پژوهش ……………………………………… ۸۷
جدول ۱۳-۴ جدول رگرسیون چندگانه متغیرهای پژوهش …………………………………………………….. ۸۸
جدول ۱۴-۴ جدول رگرسیون چندگانه متغیرهای پژوهش …………………………………………………….. ۸۹
جدول۱۵-۴- آزمون t در نمونه های مستقل برای مقایسه تفاوت متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
جدول۱۶ – ۴- آزمون t در نمونه های مستقل برای بررسی تفاوت متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
چکیده
رشد پس از ضربه تأثیر مثبت پایداری در هیجان ها، رفتار و زندگی و افراد مبتلا به بیماری سرطان دارد. گاهی افراد مبتلا به این بیماری، پس از آگاهی از ابتلاء، علاوه بر توجه به درمان، تغییرات مثبتی را در زندگی خود به وجود می آورند و این مرحله از زندگی خود را به عنوان مرحله‌ای از رشد معرفی می‌کنند. امید و سلامت معنوی، به این افراد کمک می کنند تا با این بیماری سازگار شده و کیفیت زندگی و سلامت روانی اجتماعی خود را افزایش دهند. این مطالعه به منظور بررسی پیش بینی رشد پس از ضربه براساس ویژگیهای پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در افراد مبتلا به سرطان در شهر بندرعباس انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، دربردارنده۶۰ نفر از بیماران مبتلا به بیماری سرطان، مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و یا مطب بعضی از متخصصان سرطان شناسی در شهر بندرعباس در سال۱۳۹۲، می باشد. همه آزمودنی ها پرسشنامه های رشد پس از ضربه، ویژگی های شخصیتی نئو و مقیاس جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. براساس یافته های این تحقیق، در تحقیق حاضر، تحلیلها حاکی از آن است که در این نمونه بیماران سرطانی، از میان ویژگی های پنج گانه شخصیت، ویژگی وجدانی بودن توانست ۸/۸ % از واریانس رشد قدرت شخصی پس از ضربه را تبیین کند، ویژگی وجدانی بودن توانست ۷/۶ % از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کند، ویژگی های وجدانی بودن و باز بودن به تجربه توانستند ۳/۱۹ % از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کنند؛ ویژگی های وجدانی بودن، باز بودن به تجربه و روان رنجورخویی توانستند ۱/۲۶ % از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کنند؛ مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی توانست ۸/۹ % از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کند. متغیر سن، توانست ۴/۷ % از واریانس مؤلفه فرصت های تازه پس از ضربه را تبیین کند. متغیر تحصیلات، توانست ۴/۷ % از واریانس مولفه رشد قدرت شخصی پس از ضربه را تبیین کند. مؤلفه رشد ارزش زندگی پس از ضربه توانست ۸/۹ % از واریانس مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی را تبیین کند. ویژگی توافق پذیری توانست ۷ % از واریانس مؤلفه اخلاق مذهبی را تبیین کند. میانگین توافق پذیری، وجدانی بودن، و اخلاق مذه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بی در گروه زنان بیش از مردان بود؛ میانگین عقاید و مناسک مذهبی، در گروه مردان بیش از زنان بود.
کلمات کلیدی: پنج عامل شخصیت، اعتقادات مذهبی، رشد پس از ضربه ، بیماری سرطان
فصل اول :
مقدمه
۱-۱٫ کلیات
در ادبیات پژوهشی روان‌شناسی سلامت، مفهومی با عنوان «رشد پس از ضربه[۱]» به چشم می‌خورد که در آن، نه تنها به بازیابی پس از سانحه، که به رشد و ارتقای توانایی‌های روانی در انسان پرداخته می‌شود. رشد پس از ضربه، مفهومی است که اخیراً در روان‌شناسی سلامت رواج یافته است. این مفهوم که پس از مطرح‌شدن اختلال اضطراب پساسانحه‌ای به ادبیات پژوهشی روان‌شناسی وارد شده است، بیان می‌کند علی‌رغم مشکلاتی که می‌تواند در برخورد با حوادث دشوار زندگی (مثل زلزله، مرگ و جنگ) گریبان‌گیر هر فرد شود، گاهی افرادی که این رخ‌دادهای ناخوشایند را در زندگی تجربه کرده‌اند، پس از این حوادث تغییرات مثبت معناداری را در زندگی خود مشاهده می‌کنند؛ تا جایی که این مرحله را به عنوان مرحله‌ای از رشد معرفی می‌کنند؛ به دیگر سخن، این افراد نه تنها به روال معمول زندگی خود باز می‌گردند، که زندگی خود را نیز بهبود می‌بخشند (حسین چاری و همکاران، ۱۳۸۹).
روان شناسان حوزه سلامت رشد پس از ضربه را یک راهبرد یا یک شیوه کنارآمدن با فشارهای ناشی از ضربه و سانحه معرفی می کنند که اصلی ترین مکانیسم آن درون سازی است؛ به عبارت دیگر، فرد اطلاعات حاصل از ضربه و سانحه را بر حسب راهبردهای کنار آمدن به صورت مثبت وارد ساختار روانی خود کرده و از این طریق در قبال تغییر پذیری خویشتن مقاومت می کند (ضرغام حاجبی،۱۳۸۸).
از میان انواع بیماری های جسمی سرطان[۲] یکی از بیماری هایی است که آگاهی یافتن از ابتلا به آن برای هر فردی یک تجربه غافلگیر کننده و نگران کننده است. در واقع با اطلاع پیدا کردن از داشتن بیماری بدخیم، تهدیدکننده حیات، درک افراد از زندگی تغییر می کند. بعضی از بیماران مبتلا به سرطان، دچار بیماریهای روانی از جمله، افسردگی و اضطراب می شوند. در بعضی بیماران مبتلا به سرطان، برخی از افراد خانواده نیز به سمت اختلالات روانی کشیده می شوند (بالجانی و همکاران،۱۳۹۰).